නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

35 mek, o bkafk''' tfyu kï <Õu frdayf,a iqjÈú idhkhg hkak'''


jirla f.ù .shd' ta jir mqrdjgu wms lghq;= lf<a fuf;la wmg wd.ka;=l jQ ffjrihla iuÕska' f,dj mqrd me;sr .sh f.da,Sh jix.; ;;a;ajhla hgf;a jqj;a rgla úÈhg tu wjodkug id¾:lj uqyqK fokakg wmg yelsj ;sfhkjd' ta ksis wjia:dfõ l< hq;= foa lsÍu;a wjYH oekqj;a lsÍï yd uÕfmkaùï rfÜ ck;djg ,nd §u;a ksid' b;ska yeuodu;a jf.a ta oekqj;a lsÍï isÿlrkakg fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh wu;l lf<a keye' tys§ úfYaI{ ffjoH úkaoHd l=udrfma,s fufia woyia oelaùug lghq;= l<d'


;ju;a fï fldúâ jix.; ;;a;ajfha wjodku wm bÈßfha mj;skjd' fudlo wm bÈßfha isák ´fku wfhl=g fuu frda.h wdidokh ù ;sfnkak mq¿jka' mj;sk ;;a;ajh u; tu wjodku rg mqrdu Ôj;ajk iEu mqrjeisfhl=gu ;sfhkjd' úfYaIfhka niakdysr m<d; ;=< Ôj;ajkakkag ;sfnk wjodku jeä fjkak bv ;sfhkjd' ta ksid wm ;ju;a fuf;la isÿlr f.k wd fi!LH yqre mqreÿ ksishdldrj wkq.ukh lsÍu w;HjYH ldrKdjla'

wo uu l;d lrkakg n,dfmdfrd;a;= jkafka È.= ld,Sk fnda fkdjk frda.Ska fuu fldúâ jix.; ;;a;ajh yuqfõ flfia lghq;= l< hq;= o hk ldrKdj iïnkaOjhs'

 

fudkjo fï È.= ld,Sk fnda fkdjk frda.'''

È.= ld,Skj wmg m%;sldr .ekSug isÿjk È.= ld,Sk fnda fkdjk frda. f,i yDo frda." ms<sld frda." Èhjeähdj" Yajik frda." wxYNd. ;;a;ajhka" jl=.vq frda. wdÈh olajkak mq¿jka' wm rg ;=< jd¾Islj isÿjk urK 82] lau isÿjkafka fnda fkdjk frda.j,sks'ta jf.au yÈis wk;=re ksid isÿjk urK;a by< w.hla .kakjd'fldúâ frda.h;a tlal wmg jd¾;d jk ßh wk;=re m%udKd;aulj wvq ùula olakg ,enqKd'ta ixprK iSud lsÍï ksid' yenehs l=vd orejka ksfjiaj, /£u fya;=fjka .DydY%s;j ffokslj isÿjk yÈis wk;=re m%udKhla wm ÿgqjd'


fnda fkdjk frda.Ska yd fldúâ'''

fnda fkdjk frda.hla i|yd È.= ld,Skj m%;sldr .kakd frda.sfhla tu frda.S ;;a;ajh ksishdldrj md,kh lrf.k ;snqfK ke;akï ta whg fldúâ je<÷fKd;a we;súh yels ixl=,;d jeähs' urKhg m;aùfï wjodku by<hs' oeä i;aldr ,nd §ug isÿjk wjodku jeähs'

hï wfhla ksoka.; fnda fkdjk frda.hlska fmf<kjd kï" tu frda. ;;a;ajh b;du fyd¢ka md,kh l< hq;=hs' ta i|yd kshñ; T!IO kshñ; ud;%dfjka ksis mßÈ .ekSu w;HjYHhs' ta ksid ffjoH Wmfoia wkqj iSks uÜgu" reêr mSvk uÜgu ks;sm;d mÍlaId lsÍug wjYH kï ta i|yd rcfha frday,aj, wjYH myiqlï i,id ;sfnkjd' ta fj; fhduqù wjYH mÍlaIK lghq;= lr .ekSu jeo.;a'

fujka frda.Ska úiska wkq.ukh l< hq;= foa w;r frda.h ukdj md,kh lsÍu w;HjYHu ldrKdjla' yenehs b;ska fnda fkdjk frda.hla ;sfhkj lsh,d wkjYH ìhla we;slr .kak wjYH;djla kï keye' fudlo wms hym;a p¾hd rgdjka wkq.ukh lrkj kï frda.h je<£fï yelshdjla keye'


35 mek, o bkafka'''

we;a;gu fï fj,dfj f,dl= wjodkula tlal ;uhs wms ljqre;a Ôj;a fjkafk' fï jf.a wjodkï fudfyd;l Ôj;ajk jhi wjqreÿ 35 g jeä wfhla kï Tnf. wjOdkhg fhduqúh hq;= lreKla ;sfhkjd' ta fuf;la Tn fndafkdjk frda.hlska fmf<kjdoehs y÷kdf.k ke;akï mud fkdù ta y÷kd .ekSu lrkakg fjkjd' ta i|yd fkdñf,au wjia:d rch u.ska i,iajd ;sfhkjd'

m%d:ñl fiajd uÜgñka ;sfnk frday,aj, iqjÈú idhk uOHia:dk 1000 lg jeä ixLHdjla fï jk úg;a wdrïNj ;sfhkjd' tjka ia:dkhlg hEfuka Tnf.a iSks uÜgu" fldf,iagfrda,a uÜgu" reêr mSvkh" YÍr ialkaO o¾Ylh we;=¿ ish¨u foa fkdñf,au mÍlaId lrjd .kak mq¿jka'

ta wkqj Tn fuf;la y÷kd fkd.;a fnda fkdjk frda.hla we;akï l,skau y÷kd.ekSfï yelshdj ,efnkjd' tfia y÷kdf.k ta frda.h ukd f,i md,kh lf<d;a fldúâ ksid ixl+,;d we;sùu ms<sn|j wksh; ìhla we;s lr .; hq;= keye'

 

úfYaI{ ffjoH úkaoHd l=udrfma,s

fnda fkdjk frda. tallfha wOHlaI"

fi!LH wud;HdxYh

 

 

;udrd m;srK