නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ckm%sh mqoa.,hkag ys;du;d uv .eiSu;a udkisl frda.hla'''


fldfrdakd frda.Ska ks;r yuqjk frday,l fiajh lrk úfYaI{ ffjoH wkqreoaO mdfo‚hf.a jdÜgqfõ fiajh lrk ffjoHjrhl=g fldfrdakd wdidÈ; jqKd kï tfia ùu wkfmalaIs; fohla fkfjhs' túg tu ffjoHjrhdj wëlaIKh lrk ffjoH wkqreoaO mdfo‚h wdY%s;fhla njg m;ajk tl fï rfÜ ñksiqkag wuq;=fjka lsj hq;= keye' kuq;a fuu ;;a;ajh uq,a lrf.k mdfo‚h uy;d fj; wmydi jk wkaoñka lghq;= lrk iuyr udOH l%shdldrlï miq.sh Èkj, wm ÿgqjd'

furg j.lsj hq;= ffjoHjrfhl=g muKla fkdj ´kEu mqoa.,fhl=g fujka w;aoelSulg uqyqK §ug isÿúh yels ;;a;ajhla wo rg ;=< ks¾udKh fj,d' th lk.dgqjg lreKla jf.au udkislj mSvdjg m;aùula'

we;a;gu fï wdldrhg ñksiqkaj wmjdohg ,la lsÍu iy fjkia fldg ie,lSu isÿjkafk wehs@ tu ;;a;ajh wju lr.kafk fldfyduo@


´kEu fi!LH m%Yakhl udkisl fi!LHh me;slvla ;sfhkjd' ta .ek mqÿu úh hq;= keye' fudlo tal;a fi!LHfhau fldgila' ta neõ m%ldY lrk f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fokafka udkisl fi!LHfhka f;dr fi!LHhla keyehs lsh,d' ta wkqj fï jf.a jix.; frda.hla me;sr hkúg udkisl me;af;ka .eg¨ tkjd' iuyr fj,djg ysf;kjd ta iïnkaOfhka wmf. wjOdkh uÈ jqKdfoda lsh,;a'

fudlo úfYaIfhka fujka jix.; ;;a;ajhla we;sjqKdu uki olskafka tÈfkod idudkH meje;aug th ;¾ckhla úÈhghs' tjka foa i|yd uki olajk m%;sl%shdjka ;sfhkjd' yenehs fï ;;a;ajh f;areï .kakd wdldrh ;uhs jeo.;au foa fjkafk'''

 

´kEu .eg¨jla uq,§ wudrehs'''

´kEu .eg¨jla f;areï .kak tl uq,a ld,fha wudrehs' ta wjfndaOh wvq ksid' ta ksid ´fku .eg¨jl uq,a wjia:dfj ta ;¾ckh wê ;lafiare lrkjd' túg i;H ;¾ckhg jvd jeä nhdkl njla olskjd' tal idudkH fohla' ta yd iudkju tu ;¾ckhg m%;spdr oelaùug ;sfnk yelshdj wj ;lafiare lrkjd'

fldfydu;a ´kEu fi!LH ;¾ckhlg uqyqK Èh yels yelshdjla ta lshkafk m%;sYla;shla wm i;=j ;sfhkjd' b;ska fï fldúâ jix.;hg Tfrd;a;= §fï yelshdjla wm yefudagu ;sfhkjd' ta;a ukiska wms ;¾ckh wê ;lafiare l< ksid thg Tfrd;a;= §fï yelshdj wj ;lafiare lrkjd' túg mr;rh jeäfj,d hful=g th ord.kak fkdyels ;eklg hkak mq¿jka' fndfydu fj,djg fujeks jix.; ;;a;aj tlal udkisl .eg¨ w;aje,a ne|f.k tkafk fï ksihs'

wo wfma iudch ;=< mj;sk .eg¨jla iïnkaOfhka l;d lrkakg uu ys;=jd' ta wmjdoh iy fjkia fldg ie<lSu' fï iudch ;=< fldúâ wdidokh yd wdidokh jqKq wh" ta wh iuÕska in|;d meje;ajQ wh ms<sn|j hï lsis wmjdohla we;sj ;sfnk nj wm olskjd' ta wmjdoh;a tlal fjkia fldg ie,lSu lshk ldrKdj w;aje,a ne|f.k tkjd' tal fndfydu krl fohla'

 

wmjdoh iy fjkia fldg ie,lSu wju lrkafk fldfyduo@'''

ñksiqka hfulaj wmjdohg ,la lrkak" fjkia fldg i,lkak lreKq ;=kla n,mdkjd' uQ,slu ldrKdj fjkafk oekqu ms<sn| .eg¨j' fudlo ´fku jix.;hla uq,skau me;sr hkfldg ta .ek ;sfhk wjfndaOh wvqhs' oekqu iSñ;hs' ta ;;a;ajh wms HIV ffjrih y÷kd .;a uq,a wjia:dfjÈ;a ÿgqjd' fïl wvq lr.kak kï ksjerÈ oekqu jf.au jerÈ oekqu bj;a lsÍu;a wjYHhs' yqÕla fj,djg fujka ;;a;ajhlÈ jerÈ oekqu" ñ;Hdjka" úYajdihka w;aje,a ne|f.k tkjd' tksid ksjerÈ foa f;dard fírd .ekSu jeo.;a' fuys§ udOH i;= j.lSu fndfyduhs' jd¾;dlrKfha§ úfYaIfhka fï .ek fidhd ne,Su wjYHhs' fïl f,dal jix.; ;;a;ajhla ksid yeu rglskau f;dr;=re jd¾;d fjkjd' yenehs tajd jd¾;d lsÍug fmr tys ksjerÈ Ndjh fidhd ne,Su jeo.;a'

fojeks ldrKdj fjkafk wdl,amuh .eg¨j' iudc wmjdohla we;sfjkafk wdl,amuh .eg¨jla ksihs' iuyr whf. isf;a we;sjk woyiaj,g mdßißl idOl" wkHhka l;d lrk foa" ;u isf;au we;sjk iuyr foa n,mdkak mq¿jka' wikSmhlg nh jqfKd;a we;súh yels is;=ú,s" wdl,am wms fldúâ jix.; ;;a;ajh ;=< ÿgqjd' ta wkqj frda.Ska ke;akï wdY%s;hkaj neyer lrkak" fy<d olskak" kskaod lrkak fm<UqKq msßila wm ÿgqjd' ta ;uhs wdl,amh ksid we;sjk wys;lr m%;sM,' túg ñksiqka fuu frda.Ska ms<sn|j" ta wdY%s;hka ms<sn|j lreKq lshkak ñksiqka ue<s fjkjd' ta .ek lreKq yx.kjd' tal tÉpr fyd| fohla fkfjhs'

wfkla ldrKdj fjkafk yeisÍu ms<sn| .eg¨' úfYaIfhkau fujeks whj fmkajk úÈh .ek ie,ls,su;a úh hq;=hs' ta whf. wkHkH;dj fy<s lrkak tmd' ta whf. ksjdi fmkajkak tmd' uq,a ld,fha ñh.sh wh wdodykh lrk wdldrh fmkakqjd' fï foaj,a ksid ñksia yeisÍï fjkia fjkjd' ta nh ksid' ta;a wkjYH úÈhg ìh úh hq;= keye' fldfydu jqK;a wmjdoh wys;lr úÈhg n,mdkak mq¿jka'

 

úfYaI wjOdkhg ,la úh hq;= wh'''

wfkl=;a wdidok jf.au fldúâ ksid;a úfYaI wjOdkhg ,la úh hq;= ldKav yeáhg l=vd orejka iy jhi wjqreÿ 60 g jeä wh olajkak mq¿jka'

orejka .ek l;d lroa§ ta whf. mdi,a jeys,d' È.= ld,hla thd,f. yqre mqreÿ iudc weiqr jf.au wOHdmkh kej;s,d' ta jf.au ksfjig fldgq fj,d' fjkodg jvd f.or m%Yak oefkkakg wrf.k' b;ska orejkaf. uki me;af;ka f.dvla wys;lr foa isÿfj,d ;sfhkjd'

jeäysá wh .ek l;d lrkfldg fldfydu;a jhia.; ùu;a iuÕska udkisl .eg¨ tkak mq¿jka' fldúâ tlal ta wmyiq;d ;j;a jeä jqKd' Tjqka ;j ;j;a yqfol,d jqKd' tu ;;a;ajh udkislj oeä mSvdldÍ fjkak mq¿jka'

wfkla w;g fï fj,dfj wLKavj rdcldß lrk fi!LH ld¾h uKav,h" wdrlaIl wxY we;=¿ fldúâ u¾ok hdka;%Khg il%shj odhl jk msßia udkislj mSvdjg m;afj,d ;sfhkjd' tjka fudfyd;l ta wh foi;a wmjdod;aul yeÕSfuka n,k tl fndfydu krlhs' fïl m%cdj w;r me;sfrk frda.hla' b;ska fuh md,khg kï m%cdjf.a iyfhda.h wjYHhs' th ,nd§u w;sYh jeo.;a'


fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH yuqjla weiqßks

ufkda ffjoH úfYaI{

kS,a m%kdkaÿ


;udrd m;srK