නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lrleú,a, .Kka fkdf.k bkak tmd'''


wfma m%Odk ixfõol yelshdj Yíohhs' ta fjkqfjka jeo.;au wjhjh jkafka wfma lKhs' lK Y%jKhg jf.au foayfha iunr;djh mj;ajd .ekSug;a jeo.;a odhl;ajhla ,nd fokjd' ta jf.au isref¾ iunr;dj mj;ajd .ekSug we;=¿ lK" wei yd mdo hk wjhj ;%s;ajhu jeo.;a' ta ksid lK ms<sn|j we;sjk úúO ÿ¾j,;djka fyda frda. ;;a;ajhka wmg úúO whqßka ±fkkakg mgka .kakd w;r we;=¿ lfKa iunr;djh ke;s ùu ksid we;sjk frda. ,laIK lSmhla o ;sfnkjd''

 

lrleú,a, wmg ±fkkafka fldfyduo'''@

lrleú,a, hk frda. ;;a;ajfha§ frda.shd jdä isáh;a ±fkkafka jgmsgdj lerflkjd jf.a yeÕSula' ta;a jgmsgdfõ lsisu fjkila keye' fï wmyiq;dj we;=¿ lfKa ;sfnk frda. ;;a;ajhka ksid we;s fjkak mq¨jka' fï frda. ;;a;ajh l=vd orejkag;a we;s fjkak mq¨jka kuq;a jeäfhka we;s fjkafka jeäysáhkaghs'

 

weúÈk úg isref¾ iunr;dj ke;s ùu

ta jf.au weúÈk úg isref¾ iunr;dj ke;s ùu" úis ùu jeks frda. ;;a;ajhka o lKg iïnkaOhs' ta;a th iïmQ¾Kfhkau lK iïnkaO m%Yaku fjkak neye'

 

lK iïnkaO wdidok

 • iakdhq frda.
 • ysig isÿ jqKq wk;=re
 • hym;a reêr ixirKhla fkdue;s ùu'
 • úúO T!IO ksid we;sjk w;=re ;;a;ajhka
 • fud<fha ridhksl ;=,s;djfha fjkialï
 • wd;rhsáia
 • úhm;a ùu'
 • wêreêr mSvkh
 • wvq reêr mSvkh

Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)

 

frda. ;;a;ajh wmg ±fkkafka fldfyduo'''@

 • ksodf.k keÕsák úg
 • kssÈ wef|a yefrk úg
 • Wvl isg my; n,k úg
 • T¨j my;a lr hula .kak W;aidy lrk úg
 • oK ìu .id jkaokd lsÍu jeks bßhõ

kskafoka yefrk úg wfma bßhõj fjkia ùu iuÕ we;s lerleú,a, fj,d bßhõj fjkia jqKdu ke;s fjkak mq¨jka' th ;;amr .Kkdjla tfyu ke;akï Èk fol ;=kl isg i;s lSmhl§ l%ufhka wvq úh yelshs' lK mÍlaIdfjka miqj lrleú,a,g m%;sldr lsÍu isÿ jqK;a thska lfKa Y%jKh ms<sn| ndOd we;s fjkafka keye'


Meniere's Disease

Meniere's Disease frda. ;;a;ajfha§ lrleú,a, iuÕ we;=¿ lfKa weiSu wvq fjkak mq¨jka' ta ksid Meniere's Disease frda. ;;a;ajfha§ m%;sldr .ekSu w;miq jqfKd;a È.=ld,Skj Y%jK wmyiq;djhka ;j;a j¾Okhs fjkak mq¨jka' foay iunr;dj we;s lrk lrk fldgfia endolymph m%udKh jeä fjkjd'

we;=¿ lK (endolymph) Y%djfhka msÍu ksid wmyiqldÍ;ajhla ±kSu" lK we;=<; Yío (tinnitus) fyda f>daIdldÍ nj jf.au jukh" u< nqre,aùu jeks frda. ,laIK;a we;s fjkjd' È.=ld,Sk m%;sldr lsÍfuka iqj fjkjd' ta jf.au ;djld,slj m%;sldr kj;aj,d kej; frda. ;;a;ajh we;ss jqKdu m%;sldr ,nd fokjd' udkisl mSvkh" ksÈ jeÍu iy fjfyi ksid Meniere's Disease  frda. ;;a;ajh ;j;a jeä fjkak mq¨jka'

 

labyrinthitis

we;=¿ lK nelaàßhd iy ffjri ksrdjrKh ùu iy wdidokhkag f.dÿre ùu ksid ;r,hka msÍ wjysr ùu ksid;a labyrinthitis frda. ;;a;ajh we;s fjkjd' lK weiSu iy iunr;dj wvq ùu labyrinthitis frda. ;;a;ajhg fya;=jla'

 

frda. ,laIK

 • ;o n, f,iska jQ lrleú,a,
 • isref¾ iunr;djh ke;s ùu'
 • fmkSfï wmyiq;djh
 • jukh

fï frda. ,laIK l,a ;nd fmkakqï lrkafka keye' iuyr úg Wfoa wjÈ jkúg wmyiq;djh ±fkkak mq¨jka' ta jf.a wjia:djl§ iqÿiqlï ,;a ffjoHjrfhl= fj; fhduq ùu b;du jeo.;a' lshkafka fyïìßiaidj " leiai jf.a ;;ajh iu. fï frda. ;;ajh we;s fjkka mq¨jka' frda.shdg keÕsákak wmyiqhs' lrleùu ksid weú§ug wmyiqhs'

 

vestibular schwannoma

Acoustic tumour

lK wNHka;rfha isg fud<h olajd Èfjk Vestibular iakdhqj u; j¾Okh jk ms<sld fkdjk f.ä ksid VestibularÐchwannoma frda. ;;a;ajh we;s fjkjd' fï frda. ;;a;ajh Schwannoma kñka o ye|skafjkjd' lrleú,a," isref¾ iunr;dj ke;s ùu jf.au lK we;=<;ska Yío we;s ùug frda. ;;a;ajfhka ±fkk wmyiq;djka úÈyg fmkajd §ug mq¿jka'

iakdhq wdjrKh lrk Vestibular ffi, j,ska we;s fuu ms<sld j¾.fha fkdjk f.ä fndfydu fyñka j¾Okh fjkjd' fï f.ä fud<hg iïnkaO jQ f;rmSu we;s jkúg frda. ,laIK we;s úh yelshs' Y,H l¾uhla u.ska fï f.ä bj;a lsÍug yelsh'

wei" lK" ll=,a iïnkaO iakdhq ish,a, jf.au uOH iakdhq moaO;sfha frda. ;;a;ajh ksid;a lrlrú,a, we;s fjkak mq¿jka' fï iakdhq ;=ku l=vd fud<hg iïnkaOhs' tys§ tla wjhjh fyda l=vd fud<fha frda. ;;a;ajhla we;s jqfKd;a lrleú,a, iy isref¾ iunr;dj ke;s úh yelshs' kuq;a nyq,j we;s fjkafka lK ms<sn| .eg¨ ksihs'

 

toxin

we;eï T!IO" uoHidr iy u;aøjH ksid;a lrleú,a, we;s ùug mq¿jka' ta ;;a;ajh we;s fjkafka T!IOj, w;=re m%;sM,hla úÈyghs'

 

verticula-Truma

yÈis wk;=re ksid l=vd fud<hg fyda lKg ;=jd, ùu ksid lrleú,a, we;s fjkak mq¨jka'


frda. ;;a;ajhka y÷kd .ekSu

frda.sfhl=g by; wkaofï l=uk fyda wmyiq;djla È.ska È.gu mj;skjd kï iqÿiqlï,;a ffjoHjrfhl=f.a m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a'

 • reêr mÍlaIdj" Y%jK mÍlaIdj
 • weia p,kfha mÍlaIdj
 • fud<h" ysi wdY%s; MRI fyda CT ialEka mÍlaIK

lK iïnkaO frda. we;s ùu idudkH ;;a;ajhla jqK;a m%;sldr .ekSfuka iqj lr .; yelsh' fï ;;a;ajhka myiqfjka wkqudk lsÍug ffjoHjrhdg jqK;a wmyiqhs' ta ;rugu frda. ;;a;ajh iy frda. ,laIK ixlS¾Khs' ta ksid ffjoHjrhd úiska frda. ;;ajh y÷kd .ekSug úúO mÍlaIK isÿ lrkjd' ta wkqj frda. ;;a;ajh ksYaph lsÍfuka miqj m%;sldr fj; fhduq ùfï myiqj ,efnkjd' ta ksid Tfí Y%jKh iïnkaO by; ±lafjk l=uk fyda wmyiq;djla we;s jqfKd;a ta .ek fygg l,a fkd;nd blauka m%;sldr ,nd .ekSfuka È.=ld,Skj úh yels Y%jKh ms<sn| .eg¨j,ska wdrlaIdj ,nd .; yelshs'

 

 

W.=r" lK" kdih ms<sn| úfYaI{ ffjoH

tia' fi,ajr;akï

uykqjr cd;sl frday,


mqkHd pdkaokS o is,ajd