නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; .ek úYajdih ;nkak


fldúâ ffjrihg tfrysj tlai;a rdcOdksfha tkak;a jHdmD;sh wdrïN ù udi follg wdikakhs' tkak; uq,a lr f.k úúO ñ:Hdjka fï jkúg;a iudc.; fjñka mj;S' fuys we;s úfYaI;ajh kï iqÿ cd;slhka úiska tkak; .ek ;nk úYajdih wdishdkq m%cdj ;=< fkdue;s ùuhs'

tlai;a rdcOdksfha fi!LH wxYfha jHdc f;dr;=re úfrdaë fufyhqug kdhl;ajh ,nd fok ffjoH y¾mS;a iQâ i|yka lrkafka fuu ñ:Hdjkaf.a jHdma;sh ms<sn|j wjOdkhla ±laúh hq;= w;r fuu jHdc mqj;a ksjerÈ lsÍu wksjd¾hfhkau isÿ l< hq;= njhs' ta jf.au fujeks wi;H f;dr;=re fõ.fhka jHdma; ùug NdIdj iy ixialD;sfha iqúfYaIS n,mEula isÿ j we;s njhs'

ol=Kq wdishd;slhkaf.a wlue;a;

,kavka kqjr frday,l ufkdaúoHd WmfoaYljßhl f,iska fiajh lrk ¨ïìKS ú;dk i|yka lrk wkaoug fldúâ 19 ffjri jHdma;sh .ek iq¿fjka ie,lsh hq;= keye' fuh ieneúkau .eg¨jla' fï ksid frda.Skaf.a udkisl ;;a;ajfha mjd nrm;, wkaofï fjkialï olskak ,enqKd' ta jf.au frda.h ksid fndfyda fofkla È.=ld,Skj;a msvdjg m;aj isákjd'

fi!LH wxYfha jD;a;slfhla f,i ug uq,a wÈhf¾§u tkak; ,enqKd' we;eï whg kï tkak; ,nd .ekSfuka miqj WK iy tkak;a uqLfha iq¿ bÈuqï ;;a;ajhla ;snqKd' tlai;a rdcOdksfha§ kï ±ä wdid;añl;djka fmkakqï l< wh .ek jd¾;djka keye' wdid;añl;djka ;sfnkjd kï ta .ek jydu jd¾;d l< hq;=hs' tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j weiqreï Èkh iy úia;r lshjd n,kak;a tkak; ,nd .kakd whg wjir ;sfnkjd' tkak; ,nd .ekSfuka miqj iy;slhla ;nd fokjd' th bÈßfha§ rgj,a w;r ixpdrhg mjd jeo.;a fjkjd' kuq;a" ud fiajh lrk frdayf,a mjd iqÿ cd;slhka tkak; ,nd .;a;;a" wdishdkq wh tkak; ,nd .;af;a keye'

i;a;aj uia iïnkaO u;jdo

fuu tkak; uq,a lr f.k yskaÿ iy uqia,sï ck;dj w;r jerÈ woyia jHdma; ù ;sfnkjd' tkak; ksIamdokh iïnkaOfhka W!re uia fhdod f.k we;s nj iïmQ¾K ñ:Hdjla' ta ksid m%cd kdhlhka iy wd.ñl kdhlhka iuÕ fï .ek ±kgu;a iïnkaO;djka f.dvkÕd .ksñka ñ:Hdjka ÿre lsÍug lghq;= lsÍu wjYH neõ ffjoH y¾mS;a iQâ i|yka lrhs' fï jkúg;a ta .ek úYd, jev fldgila isÿ fjñka mj;sk w;r wod, f;dr;=re mßj¾;kh lrñka fnod yeÍug;a wm lghq;= lrk neõ ffjoH iQâ i|yka lrhs'

iudc udOH Tiafia jHdma; ùu

jÜiawema jeks iudc udOHj, fuu jerÈ f;dr;=re wd.u iy ixialD;sh b,lal lr f.k jHdma; fõ' WodyrKhla f,i lsjfyd;a uqia,sï ck;dj iy yskaÿ ne;su;=ka W!re uia ±ä fia m%;sfCIam lrkjd' fuu tkakf;ys i;a;ajidr fyda uOHidr wvx.= keye'

fjiaÜ ñâ,kaâiays vâ,s k.rfha tkak;a ,nd§fï jHdmD;sfha ffjoH iudrd w*aid,a i|yka lrkafka wms ish¨u frda.Ska wu;d tkak;a ,nd§ug fmrd;=j Tjqkag fï .ek meyeÈ,s lrkjd' ;reK mrïmrdjg mjd jeäysáhka úiska tkak; ,nd .ekSu m%;sfCIam lrk fuka n,mEï lrkjd'

yeïmaIh¾ m%foaYfha rEm,djkH Ys,amskshl fia lghq;= lrk Íkd mqcdrd i|yka lrkafka wehg jHdc f;dr;=re rdYshla fï jkúg;a ,eî we;s njhs' tla ùäfhda mghl fuu tkak; u.ska DNA fjkia lrk nj i|yka ù ;snqKq neõ weh i|yka lrhs'

yskaÿ ne;su;shl jk weh lshd isákafka fujeks isÿùï ksid wm le<öug m;a fjkjd' idudkH mqoa.,fhl=g fïjd b;d wjq,a iy.;hs' tkakf;a wuqøjHj, .jhkaf.ka ,nd .;a foa wka;¾.;hs jQ i|yk ksid wmg tkak; ,nd .ekSug we;s Wkkaÿj ke;s fjkjd' wfma wd.fï yeáhg .jhd mdßY=oaOhs'

tkak; ms<sn|j jHdc mqj;a m%pdrKh j<lajd .ekSug fï jkúg;a uqia,sï m,a,s ishhla muK tlaj we;' isl==rdod foaYkj,§ Tjqka fï .ek uqia,sï ne;su;=kag m,a,sfha mj;ajk foaYk u.ska meyeÈ,s lr §ug woyia lr ;sfí'

iodpdrd;aul oDIaá fldaKh jeo.;a''

uqia,sï m,a,s iy budïjrekaf.a cd;sl WmfoaYl uKav,fha iNdm;s ndß (MINAB) wiSï i|yka lrkafka tkak; foi wm iodpdrd;aul oDIaá fldaKhlska ne,sh hq;=h' tkak; ,nd .ekSug melsf,kak wjYH keye' tkak; ,nd .ekSfuka wdrlaId fjkfka wm ú;rla fkdfjhs" iuia; iudchgu wfmka wdrCIdjla ,efnkjd'

wmg n, lrkak neye''

iqÿ cd;slhkaf.ka 79] lau tkak; ,nd .ekSug leue;a; m< lroa§ iq¿ cd;slhkaf.ka 57] la tkak; ,nd .ekSug leue;a; m%ldY lr ;sfnkjd' tkak; ,nd .kak hehs ldgj;a n, lrkak neye' ta;a hfula tkak; ,nd fkd.kakjd kï ffjrifhka wdrlaId jk njg iy;l úu wjYHhs' tfyu ke;s jqfKd;a fndfyda fokd wiSre;djg m;a fjkjd'

fï .ek ;jÿrg;a woyia bÈßm;a lrk ffjrih yeÈ,d wudre jqKdg miafia ±ä i;aldr tallhg we;=¿ l<du Th ñ:Hdjka fkd±kSu m%;sfCIam fjkjd'ta ksid tkak; .ek mj;sk ÿ¾u;j,ska ñ§u jix.; ;;a;ajfhka wdrlaIdjg jvd;a WÑ; mshjr neõ ufkdaúoHd WmfoaYsld ¨ïìKS ú;dk i|yka l<dh'î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd