නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejkag iy jeäysáhkag we;s úh yels Covid Tongue frda. ;;a;ajh'''


fï ojiaj, fldúâ ffjrifha kj fjkia ùï .ek l;d lrkjd' ta fjkiaùï y÷kd.kafk fldfyduo" tys jeä n,mEula ;sfhkafk ldgo@ tjka fjkiaùï fya;=fjka we;súh yels n,mEï fudkjo wd§ jYfhka ffjrifha w¨;a fjki .ek f,dj mqrdu wjOdkhg ,lafj,d' tjka fudfyd;l orejkag n,mEï l< yels ffjria m%fNaohla .ek;a fï ojiaj, l;d nyg ,laj ;sfhkjd' b;ska ta .ek l;d lrkak <ud frda. úfYaI{ ffjoH §md,a fmf¾rdg kj,sh wm wdrdOkd l<d'


oekg jirl muK ld,hl mgka wm Ôj;a fjkafk wmg kqyqre wd.ka;=l ffjrihla tlal' ta fldúâ 19 ffjri ;;a;ajh' we;a;gu fï jf.a f.da,Shj jHdma; jk jix.; frda.hla yuqfõ Ôj;a fjoaÈ wmg jßka jr fjkiajk ffjria m%fNao yuqfjk tl idudkH fohla' ta iïnkaOfhka l;d lroaÈ bkama¨jkaid frda.h i|yd jirlg jrla kj tkak;la Ndú;hg .ekSfï w;aoelSï wmg ;sfhkjd' fudlo bka*a¨jkaid we;s lrk ffjria ;;a;ajh ksrka;rju fjkiaùïj,g Ndckh jk ksid'

 

jßka jr fjkia ùu ffjrihl iajNdjhla

bka*a¨jkaid ffjrih jf.au ;uhs fï fldúâ ffjrih;a' jßka jr fjkia fjkjd' w¨;a w¨;a m%fNao we;sfjkjd' ta fjkia ùu;a tlal w¨;a w¨;a frda. ,laIK u;=fjkjd'

ta wkqj f,dalfha rgj,a .Kkdjl uE;l§ y÷kd.;a w¨;a ffjri ;;a;aj w;rg Covid Tongue lshk m%fNaoh yuqj ;sfnkjd'

fudllao fï Covid Tongue

we;a;gu fudllao fï Covid Tongue lshkafk lshk tl f,dl= m%Yakhla fkao@  tu ;;a;ajh hgf;a Èfõ widudkH r;= ,m" Èfõ ue,shï" lgmqrd we;sjk ;=jd, jf.a foaj,a we;sfjkak mq¿jka' idudkHfhka tjka ;;a;ajhl§ Èj iafg%dafnß f.ähla jf.a Èiafjkak mq¿jka' hï orejl= fuu ;;a;ajhg uqyqK ÿka úg Èj Wv yß Èj hg yß fmr lS wdldrfha r;=ùï" ue,shï" ;=jd, we;sfjkak mq¿jka' th fldúâ frda.fha ,laIKhla ùug jeä bvla ;sfhkjd'

w¨;a ,laIK ÿgq jydu PCR

úfYaIfhka fujka ;;a;ajhka orejka w;r me;sr hd yels nj ;uhs f,dj mqrd jd¾;d jQ isÿùï wkqj meyeÈ,s jkafka' b;ska fuf;la l,la wms tjka frda. ,laIK fldúâ frda. ,laIK f,i y÷kd.;af; keye' ta;a f,dalh mqrd fuu ffjri ;;a;ajh fjkiaùïj,g n÷ka fjñka w¨;a ,laIK fmkakqï lrñka tk fudfyd;l tu frda. ,laIK Covid Tongue ;;a;ajh fya;=fjka yg.;a;la oehs n,kakg tjka ,laIK iys; orejka PCR mÍlaIK i|yd fhduqlrúh hq;= fjkjd'

ta wkqj fuf;la l,la fldúâ frda.fha ,laIK f,i wm y÷kd.;a WK" fiïm%;sYHdj" lsúiqï hEu" leiai jf.a frda. ,laIKj,g wu;rj w¨;a fjñka tk frda. ,laIK .ek;a wjOdkhla fhduq lrkakg fjkjd'

ffjrifhka wdrlaId ùu jf.au mdi,a wdrïNh;a jeo.;a

fï wdldrhg fjkia fjñka w¨;a fjñka tk ffjri m%fNao u;=jqj;a wfma orejka ;j ;j;a ksfjiaj,gu fldgqlr ;nkakg wmg yelshdjla keye' fudlo ta wh oeka jirlg wdikak ld,hla ;siafia ksfjiaj,gu fldgqfj,d' wOHdmk lghq;= weK ysg,d' YdÍßlj jf.au udkislj;a ta fya;=fjka orejka frda.S ùfï m%jK;djla we;sfj,d' úfYaIfhka jHdhduhla l%Svdjla fkdue;slñka orejkaf.a nr widudkH f,i jeäfj,d'

ta ú;rla fkfjhs  <ud wmpdr m%udKd;aulj by< .syska' b;ska fï yeufoau idudkH ;;a;ajhg m;afjkak kï  fldúâ me;sÍu j<lajd .; yels l%ufõoj,g wkq.; fjk w;ru mdi,a kej; wdrïN lsÍu w;HjYHu ldrKdjla njg m;aj ;sfnkjd'

b;ska ta ms<sn|j;a wjOdkh fhduq lrk .uka fï w¨;a frda. ,laIK ms<sn|j orejka bkakd uõmshkaf.a wjOdkh fhduqùu fnfyúka jeo.;a' wkfmalaIs;j fyda tjka iel iys; frda. ,laIK ÿgqfjd;a ta orejka PCR mÍlaIdjlg fhduqlsÍu Wfoid fi!LH n,OdÍka oekqj;a lsÍu uõmsh Tn i;= j.lSula nj wu;l lrkak tmd'

 


<ud frda. úfYaI{ ffjoH

§md,a fmf¾rd

ßÊfõ wd¾hd <ud frday," fld<U;udrd m;srK