නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fïl jix.; ;;a;ajhla''' iS>%fhka me;sr hEu j<lajkak ´fk;a wmsuhs'''


wo jkúg ffokslj fldúâ frda.Ska 500- 600 la yuqjk ;;a;ajhla jd¾;d fjkjd' ta ;;a;ajh md,kh lrf.k fldúâ u¾ok jev lghq;= lrf.k hEug fi!LH wud;HdxYh we;=¿ wfkl=;a wdh;k lghq;= lr f.k hkjd' ta fldfydu jqK;a fï wdldrhg frda.Ska jd¾;d ùu fya;=fjka rg ;=< ixlS¾K ;;a;ajhla ks¾udKh fj,d ;sfhkjd'

we;a;gu fldúâ lshkafk m%cdj u; me;sfrk frda.hla' m%cd iyfhda.h ke;sj tjeks frda.hla md,kh lrkak neye' ta wkqj fuu ;;a;ajh ms<sn|j ck;djf. wjfndaOh;a ck;d iyfhda.h;a w;sYh jeo.;a'

 

m%cd fi!LH .eg¨jla nj f;areï fkd.kakd ;dla l,a'''

ta;a wo wfma wh f.dv fofkla fïl m%cd fi!LH .eg¨jla lshk ldrKdj wu;l lr,d' ta iïnkaOfhka wjYH Wmfoia ,ndfokak ks, ,;a lKavdhula bkakjd" wjYH ;dlaI‚l Wmfoia ,ndfokafk' ta jix.; frda. wxYh' fï fj,dfj frda.h md,khg l< hq;= foa ms<sn|j fidhd n,d lghq;= lrkafk ta wh'

ta i|yd wjYH jk ks, úê úOdk ,nd§u fi!LH fiajd wOHlaIl i;= j.lSula' ta wkqj fudk rglska ixpdrlhka /fÕk wdj;a fi!LH wxY úiska ,ndfok Wmfoia wkq.ukh lrkak ´fk' tal j.lSula' ta j.lSu meyer yßkak ldg;a neye' ta ú;rla fkfjhs ta lrkakd jQ foa yßhg flfrkjo keoao@ lshk ldrKdj iïnkaOfhka wëlaIKh lsÍu fi!LH wud;HdxYh i;= j.lSula' yenehs b;ska Th lshk ldrKd fol yßhg fkdjqfKd;a kej;;a frda.h rg ;=< me;sfrkak mq¿jka'

ta ksid ;uhs fï ;rugu fï .ek lshkafk' fldfydu jqK;a hqfla%kfhka fkfjhs fudk rfgka ixpdrlhka wdj;a fï rfÜ mj;akd jQ fi!LH WmfoaYk iy fr.=,dis wkqj lghq;= l< hq;=hs' wkq.; úh hq;=hs' tfyu ke;=j ,sys,a njla wkq.ukh fyda bka msg; lghq;= lsÍug lsisu wdldrhl n,hla ,nd§ keye'


jix.; frda. wxYh wjÈfhka fkfjhso@

fldfydu;a fi!LH wxY úiska ,ndÿka Wmfoia ud,dfõ msgráka tk wh iudc.; l< hq;= l%ufõoh ms<sn|j meyeÈ,sj i|ykaj ;sfhkjd' ta wkqj Tjqkag lsisfia;a idudkH ck;dj iuÕ in|;djla meje;aùug bv ,nd Èh fkdyelshs'

fujka fudfyd;l fld;ekl fyda ta Wmfoia levqjo lshk ldrKdj fidhd ne,Su fi!LH wOHlaI fckrd,af. j.lSula' ta ú;rla fkfjhs jix.; frda. wxYh fï iïnkaOfhka kej; miq úu¾Ykhla lr ne,Su wjYHhs' ta Tjqka úiska ,ndfokq ,nk Wmfoia ms<smÈkjdo ;jÿrg;a fï kj ;;a;ajh ;=< ta Wmfoia fjkia l< hq;=o lshk ldrKd iïnkaOfhka'


tlu rgl kS;s folla nE'''

rgla úÈhg tla tla whg fjkiajk kS;s wmg wjYH keye' fldfydu;a fï rg ;=< kS;s fol ;=kla l%shd;aul ùfï Wjukdjla keye' fudlo ck;d fi!LH me;af;ka .;a;u fïl iS>%fhka me;sr hk m%YakldÍ uÜgul ;sfhk frda.hla' tfyu ;;a;ajhla ;=< tla tla whg kS;s fjkia fjkak neye' ta lshkafk idudkH ck;djg" rcfha ks,OdÍkag" ixpdrlhkag lshk fï fldhs ldg;a ta mj;sk kS;s wod<hs'

we;a;gu úh hq;= jkafka fi!LH wxY úiska fokq ,nk Wmfoia wkqj uqL wdjrK me<£u" oE;a msßisÿ lsÍu" kshñ; ÿria: Ndjh mj;ajd.ekSu lshk Wmfoia ms<sme§u iy ms<smÈk njg jk j.lSu bgqlsÍuhs' ta ksid ixpdrlhkag iqúfYaIS jQ ie,ls,a,la fi!LH iïnkaOfhka nE' ^úfYaIfhka fï mj;sk fldúâ frda.h iïnkaO ldrKdj,§'


tla wfhl=g úfYaI wehs@

wms ljqre;a bkafk iudchg frda.h me;srùfï wjodkul' fudlo fldhs fudfyd;l wmf.ka ldg fuu ffjrih wdidokh fõ oehs ldg;au lshkak neye' b;ska hï wfhla frda.h me;srùfï wjodkul bkakj kï ta mqoa.,hd ljr ;rd;srul wfhla jqjo wksjd¾hfhkau rfÜ ksfrdaOdhk l%ufõoh wkq.ukh l< hq;=hs' tafl lsisu ;¾lhla keye' fï frda.h iïnkaOfhka ,nd § we;s fi!LH Wmfoia yefudagu fmdÿhs'


iudc.;ùu wdldr follska'''

fldúâ frda.h iudc.; fj,do keoao@ f.dvla wh m%Yak lrkjd' yenehs fï iudc.;ùu wdldr folla hgf;a y÷kajkakg mq¿jka' ta úoHd;aul y÷kd.ekSu iy idudkH Ndú;h w;r ;sfnk y÷kd .ekSu' fï fol w;r fmdä fjkialula ;sfhkjd'

úoHd;aul meyeÈ,s lsÍu ir,j fï úÈhg olajkak mq¿jka' wfma iudcfhka hïlsis wdldrhl fldúâ frda.Ska yuqfjkjd' Tjqkag je<÷fka ldf.kao lsh,d fmkajd.kak neß kï ta lshkafk wyUq f,i frda.Ska md,khlska f;drj yuqfjkjd kï tal ;uhs iudc.; ùu'

ta jqK;a idudkH ck jyrg wkqj yeu ;eklskau frda.Ska jeä m%udKhla yuqfjkjd kï ta frda.h iudc.;fj,d' oekg fi!LH wud;HdxYh iy jix.; frda.  tallh fok o;a; wkqj fmakak ;sfhkafk fï jkúg yuqjqKq frda.Skag ffjrih wdidokh jqfKa fldfykao lshk iïnkaO;djh y÷kdf.k ;sfnk njhs' ta wkqj wmg ;ju fï frda.h iudc.;j we;s nj úoHd;aulj ;yjqre lrkak wudrehs'ffjoH iuka; wdkkao

iyldr f,alï

rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh


;udrd m;srK