නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Èhjeähdfjka fmf<kakkag fldúâ wdidokh jqfKd;a ixl=+,;d jeähs'''


fldúâ jix.; ;;a;ajh;a tlal fnda fkdjk frda.j,ska fmf<k whg mj;sk wjodku by< ;,hl ;sfnk nj f,dj mqrdu jd¾;djk fldúâ urK foi ne,Sfï§ meyeÈ,sju fmkS hk lreKla'

yenehs oekg oYl foll muK ld,hl mgka wm yefudagu tla fndafkdjk f.da,Sh jix.; ;;a;ajhlg uqyqK §ug isÿjqKd' ta ksy~ udrhl= ú,iska ñksia Ôú; wdl%uKh lrk Èhjeähd frda. ;;a;ajhg'

we;a;gu fldúâ ksid fnda fkdjk frda.j,ska fmf<k mqoa.,hka rdYshla Ôú;laIhg m;aj we;s neúka f,dj mqrd fï .ek oeä wdkafoda,khla we;sfjñka ;sfhkjd'

fï fj,dfj f.da,Sh jYfhka fnda fkdjk frda. tla jix.;hla me;sfrñka ;sfnk fudfyd;l fndajk frda. jix.;hl=;a me;sfrñka ;sfhkjd'


fnda fkdjk frda.Skag jeä wjodkula'''

Èhjeähdj we;=¿ wfkl=;a yDo frda. wd§ fnda fkdjk frda.j,ska fmf<k frda.Skaf.a m%;sYla;slrK moaO;sfha hï hï fjkialï ;sfhkjd' Tjqkaf.a YÍrfha m%;sYla;slrK moaO;sh úfYaIfhkau jeämqr l%shdjg ,lafjk wjia:d ;sfhkjd' fï wdldrhg fldúâ frda.fhka oreKq ;;a;ajhg m;afj,d ñh hkafk iy widOH ;;a;ajhg m;afjkafk m%;sYla;slrK moaO;sh wê W;af;ackhlg ,la jqfKd;a' tfyu jqKdu YÍrfha ish¨ wd>d;j,g úfYaIfhka n,mEï we;s flfrkjd'

wfma fmKy¨j, l=vd f,a leá;s yeÈ,d" f,a kyr ysrùfuka ;uhs YÍrhg wjYH Tlaiscka ,nd .kak fkdyels fjkafk' mYapd;a urK mÍlaIKj,ska mjd fï nj Tmamq lr,d ;sfhkjd'

idudkHfhka Èhjeähdj jeks fnda fkdjk frda. iys; frda.Skag f,a leá ye§fï m%jK;dj jeähs' fï ish¨ foa ksid ;uhs" f,dj mqrd rgj,a fndfyduhl ksoka.; frda.j,ska fmf<k frda.S wh fldúâ frda.h fya;=fjka ñh hk yd widOH ;;a;ajhg m;aùfï m%jK;dj jeä ù ;sfnkafka'


ksfrda.S whf.a ueÈy;aùu

fldúâ jix.; ;;a;ajhl§ fujka ksoka.; frda.j,ska fmf<k wh widOH ;;a;ajhg ,laùu j<lajd .ekSug lghq;= lsÍu b;du jeo.;a'

tys uQ,sl mshjr f,i tjka frda.Ska fldúâ wdidokfhka j<lajd .ekSu l< hq;=hs' ta jf.au ta wh ks;r ks;r ck;dj iuÕska .ejiSu j<lajd,Su;a jeo.;a' ta wkqj Tjqkaf.ffoksl T!IO wjYH;dj imqrd,Sug ksfrda.whf.a ueÈy;a ùu wjYHhs' wo rcfha frday,aj,ska ta ld¾hh flfrkjd'frda.Skaf.a T!IO ksfjiaj,g heùug jf.au mjqf,a whg weú;a /f.k hEfï myiqlï i,id ;sfhkjd'

we;a;gu fï jHik ;;a;ajh yuqfõ ksfrda.S whg f,dl= j.lSula mejß,d ;sfhkjd' ta ;ukaf. jeäysá whg Èhjeähdj we;=¿ wfkl=;a fndajk frda. ;sfnkjd kï Tjqkaj wdrlaId lrk tl'

Tfí ksjfia tjka frda.sfhl= bkakjd kï Tn;a wdrlaId fjkak ´fk' fudlo Tng fldúâ wdidokh jqfKd;a ta whg je<£fï m%jK;dj jeähs'

we;a;gu ixprK iSud mkjd we;s m%foaYj, Ôj;ajk fndafkdjkd frda. je<÷Kq whg ;ukaf.a T!IO kshudkql+,j ,nd .ekSu ÿIalr fjkak mq¿jka' ta jqK;a flfia fyda ;ukaf.a wikSm ;;a;ajh md,khg ,nd.kakd tu T!IO ,nd .ekSu jeo.;a'

 

iSks jeä whg'''

fudlo Èhjeähdj krl úÈhg md,kh jk iSks jeä whg ixl+,;d jeä nj fyd|gu Tmamqfj,d ;sfhkjd' ta whj urKh lrd <Õdùfï wjodku jeähs'

yoj;a frda.Skaf.a f,a ;=kS ùug Ndú; lrk T!IO fukau fldf,iagfrda,a md,khg fhdod.kakd T!IO u.skq;a fldúâ oreKq ;;a;ajhg hEu je<elaùfï hï m%jK;djla we;sfjkak mq¿jka' b;ska ta T!IO j¾. ks¾foaYs; wh tu T!IO fkdlvjd Ndú;h w;sYh jeo.;a'

fldfydu;a fï ld,fha fulS frda.Skag wjYH lrk jHdhdu ksfjiaj, b|f.k lr.kak neß fjkak mq¿jka' ta jf.au fld< mdg t<j¿ ,nd.ekSu ÿIalr fjkak mq¿jka'


ffoksl jHdhduhg bvla

yenehs b;ska tÈfkod wjYH fld< t<j¿jla bvlv ke;akï j.d n÷kl fyda isgqjd f.k f.j;= j.djlg fhduq jqfKd;a wjYH fmdaIKh jf.au ffokslj isrerg wjYH jHdhduh;a bfíu ,efnkjd' we;a;gu Tfí isrer fjfyijk ir, jHdhdu mka;shla Tng f.orÈu lrkak mq¿jka' ta i|yd fhduqùu fndfydu jeo.;a'

wms okafk keye" ;j fldÉpr ld,hla fï úÈhg fldúâ frda.h;a tlal wmg Ôj;a fjkak fjhso lsh,d' ta ksid fï fj,dfj wms §¾> .uklg iQodkï ùu jeo.;a' tfyu ksjerÈ wej;=ï mej;=ï tlal Ôúf;a f.jkak mqreÿ jqfKd;a Èhjeähdj we;=¿ fnda fkdjk frda. we;s whg;a fï fldúâ f.da,Sh jix.;h we;=<;È ksfrda.s nj wdrlaId lr f.k Ôúf;a wdrlaIdlr .kak mq¿jka'


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha mej;s udOH yuqjlsks&

wka;rdi¾. .%kaÓ yd fydafudak ms<sn| úfYaI{ ffjoH m%idoa lgq,kao


;udrd m;srK