නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldfrdakd kj ffjria m%fNaohla Y%S ,xldfõ GMO fy<sorõjla'''


f,dj mqrdu ;ekska ;ek fï jk úg fldúâ 19 ffjrifha úlD;s jQ m%fNao u;=fjñka mj;sk fudfyd;l rgla úÈhg wm;a ta iïnkaOfhka oeä wjOdkhlska miqúh hq;= fudfyd;la ;uhs wm fï miqlrf.k hkafka' bÈß Èkj, ixprK iSudjka ÿria fjoa§ rglska rglg ixl%u‚lhka meñfKoa§ fï kj ffjri m%fNao furgg ixl%uKh ùug mq¿jka' tfia ixl%uKh fkdjqK;a ´fku fudfyd;l rg ;=< oekg me;sr hk ffjrih úlD;s;djlg m;a fjkakg mq¿jka' ´fku ffjrihla ld,h;a tlal kj fjkia ùïj,g Ndckh ùu idudkH ixisoaêhla' kuq;a th tfia fjkjd hehs lshd wmg ta ms<sn|j weia lka mshd f.k n,df.k bkakg neye' fudlo fldúâ 19 lshkafk f.da,Sh jYfhka b;d blaukska me;sr hk ffokslj úYd, jYfhka ñksia Ôú; wysñ lrkd ffjrihla' tfyu kï fï ta .ek l;d lrkak fyd|u
wjia:djhs'


fï wjia:dj rgla úÈhg fndfydu ;SrKd;aul fudfyd;la' f,dj mqrdu fldúâ 19 ffjrifha kj m%fNao fndfydu;a blaukska me;sr hk neúka wm;a ta ms<sn|j wjOdkfhka miqùu w;sYh jeo.;a' fudlo w¨f;ka ffjrifha we;sj ;sfnk fjkialï tlal frda. jHdma;sh jeähs' urK jeähs'

 

hqfrdamfha me;sr hk ffjrihg iudk m%fNaohla'''


fï ;sfnk ;;a;ajh ms<sn|j fi!LH wud;HdxYh meyeÈ,sju ikaksfõokh lsÍu fï fudfydf;a w;sYh jeo.;a' fï fj,dfj chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ridhkd.dr m¾fhaIKj,g wkqj wfma rg ;=<;a hqfrdamfha me;sr hk m%fNaoj,g hï uÜgul iudklula mj;sk m%fNao ìysfjñka mj;sk nj ikd;j ;sfhkjd' ta;a ta iïnkaOfhka wod< f;dr;=re fi!LH wud;HdxYh fj; ,nd § we;;a ta .ek lsisu wkaoul ikaksfõokhla ,nd §ug fi!LH wud;HdxYh lghq;= lr keye' fï fj,dfj tjka kj m%fNaohla me;sr hkjd kï ta ms<sn|j ck;dj oekqj;a ùu w;HjYHu ldrKdjla' tfyu jqfKd;a ;uhs ck;dj fj; yß wjodku ikaksfõokh fjkafk'

 

ikaksfõok l%shdj,sfha mudj


fï ikaksfõok l%shdj,sh ksishdldrj isÿúh hq;=hs lshk ldrKdj .ek wms È.ska È.gu fmkajd ÿkakd' úfYaIfhka ta kj m%fNao y÷kd.ekSu ms<sn|j rg ;=< ;sfnk myiqlï mq¿,a úh hq;=hs' ta wkqj m%fNao y÷kd .ekSfï l%shdj,sh jvd ld¾hlaIuj lrkakg yelshdj Wodfõú' ;ju;a fndfydu;a foa wmg ikaksfõokh fjkafk i;s fol ;=klg miqjhs' ta wdldrhg i;s fol ;=klg l,ska isÿjQ fohla ms<sn|j oeka oekf.k jevla keye' hula isÿjQ ie‚ka ikaksfõokh jqfKd;a ;uhs yß wjodku fudllao lsh,d ck;dj jgyd .kafka'


miq.sh Èkj, ,xldjg wdfõ‚l m%fNaohla .ek l;dnyg ,lajqKd' tu m%fNaoh ,xldj ;=<ska fidhd.;a w¨;au m%fNaohla nj ;uhs iuyr jd¾;d ;=<ska lshjqfKa' ta wkqj fidhd.;a tu m%fNaoh hqfrdamfha jHdma; jk m%fNaohg fndfyda iudklï ;sfnk nj;a mejfikjd'  ta wkqj tx.,ka;h" whsia,ka;h" ngysr hqfrdamh" iaúiag¾,ka;h" c¾uksh wd§ rgj,a .Kkdjl jHdma; jqKq ffjrihg iudk .;s ,laIK iys; ffjrihla ;uhs chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ridhkd.drfha§ fidhdf.k ;sfnkafka'


úlD;shla lshkafk wehs@


fï w¨;a ffjri m%fNaoh l,ska ;snqKq ;;a;ajhg jvd fjkia' ta ksid ;uhs thg úlD;shla lshkafka' ta m%fNao yryd b;du;a iS>% jHdma;shlg hd yels njg oekgu;a wkdjels m< fj,d ;sfhkjd'


fï ffjria m%fNaoh y÷kdf.k ;sfnkafka ksfrdaOdhk uOHia:dkhl ysáh wfhl=f.a ffcj idïm,hla mÍlaId lsÍfï§' ta wkqj fuu ;;a;ajh rg we;=<g fldf;la ÿrg jHdma;j ;sfhkjo lshk ldrKdj iïnkaOfhka wm oekqj;a keye' fï hk úÈhg ta w;aoelSu .kakfldg ta idïm,a mÍlaId lrk úg ;j i;shla folla .; fjhs' t;fldg fmryer .syska bjrhs'

 

ksfrdaOdhk uOHia:dkj,ska t<shg .sfhd;a'''


fï l%shdj,sh ld¾hlaIu lrkak' ksfrdaOdhk uOHia:dkj,ska t<shg fudk jf.a n,mEulao ù we;af;a hkak ms<sn|j;a ;ekska ;ek idïm,a wrf.k läkï mÍlaIdjla wjYHhs' tys m%;sM, u; läkï ;Skaÿ ;SrK .ekSu wjYHhs' tfyu fkdù tys m%;sM, tkak ;j;a udihla hkj kï ;;a;ajh j<lajd .kak neß ;ekgu hkak bv ;sfhkjd'


kj m%fNao y÷kd .kak PCR j,ska nE'''


w¨f;ka tk m%fNao PCR mÍlaIdfjka y÷kd .kak neye' fudlo tu ;;a;ajh idudkH ueIska tflka wyqfjkafk ke;s ksid' biairyg tkak;a lsÍfï jevigyk;a tkjd' fï fj,dfj wmg ys;kak f.dvla foa ;sfhkjd' fï tkak;a jevigykg fï kj m%fNao ksid n,mEula we;sfjkak mq¿jkao@ lshk ldrKdj .ek;a ys;kak fjkjd' fudlo f,dj mqrd tjeks w;aoelSï wmg ;sfhkjd' ta ms<sn|j iuyr tkak;a iud.ï úiskau m%ldY lr ;sfnkjd' thd,d lshkafk w¨;a ffjri ;;a;ajhg tfrys tkak;la flá ld,hla we;=<; ksmoùfï yelshdjla mj;sk j.'


b;ska tjka miqìula ;=< tkak;a jevigyk wrUkak iQodkï jk fudfyd;l w¨;a ffjri m%fNao .ek óg jvd iudch ;=<g oekqu .syska ;sfnkakg ´fk' ta wkqj jvd ld¾hlaIuj ta iïnkaOj m%;spdr oelaúh hq;=hs'

 

fi!LH wud;HdxYhgj.lSu meyer yßkak nE'''


rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh úÈhg wms È.ska È.gu lsõjd" fi!LH wud;HdxYh fï iïnkaOfhka ms<s.; fkdyels m%udohla olajkjd lsh,d' we;a;gu fï fidhd.ekSu iïnkaO jd¾;dj chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ridhkd.drh úiska fi!LH wud;HdxYhg ndr §,d Èk lsysmhla .;fjkjd kï tal chj¾Okmqr ridhkd.drfha wh lshk ;=re bkak ´fk keye' ta ;;a;ajh ck;djg ikaksfõokh lrkak fi!LH wud;HdxYhg mq¿jkalu ;snqKd' ta j.lSu yßhg bgqjqfKa keye' ta wkqj tu oekqj;a lsÍu isÿjqfKa keye' fï fj,dfj w¨;a ffjri m%fNao;a tlal me;sÍu iy urK wkqmd;h by< hk miqìula f,dj mqrdu mj;sk fudfyd;l idudkH ck;dj óg jvd oekqj;a lsÍu w;sYh jeo.;a'

 

ffjoH yß; w¨;af.a

ixialdrl" rcfha ffjoH
ks,OdÍkaf.a ix.uh

;udrd m;srK