නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ishÈú ydks lr .ekSug fmd<Ujk zNskafkdkaudohZ SCHIZOPHRENIA


ckjHjydrhg wkqj lshkafka ysf;a f,vg fí;a ke;s njhs' ta;a uki frda.S jqfKd;a ta fjkqfjka m%;sldr .ekSu wjYHhs' udkisl frda. w;r nrm;,u frda.hla úÈyg ie<flk —Nskafkdkaudoh˜ kï jQ udkisl frda. ;;a;ajh .ek Tng wjYH f;dr;=re bÈßm;a lrkq ,enqfõ fcHIaG úfYaaI{ ufkda ffjoH rks,a wfíisxy úisks'


jpkhg .e<fmk úÈygu —Nskafkdkaudoh˜ lshkafka ì÷k uki hk woyighs' ì÷k ukila we;s fjkafka iakdhq moaO;sfha ì|jeàu úÈyg;a w¾: olajkak mq¨jka' ta jf.au Nskafkdkaudohg fya;=j fjkafka fud<h ;=< we;sjk ridhksl fjkialï úÈyg;a y÷kajd fokak mq¨jka'


fï frda. ;;a;ajfha ;sfnk nrm;, fyj;a wys;lr ;;a;ajh kï ;reK jhfia whg fuu frda.h je<£uhs' ta ksid frda.h fkdi,ld isàu fyd| keye' frda.hg m%;sldr fkdlr isàu frda.shdf.a u;lh iy mqoa.,hkaf.a fm!reIh ì| jefgkjd ú;rla fkdfjhs" Tyq úiska f.dvkÕd .; hq;= iudc iïnkaO;djka fkd±kSu ÿria fjkjd'


Nskafkdkaudo frda.Ska y÷kd .kafka fldfyduo@


Nskafkdkaudo frda.Skaf.a yeisÍï rgdfjka wmsg ta nj meyeÈ,sj y÷kd .kak mq¨jks' fï nj fyd¢kau ±fkkafka Tyq fyda weh iuÕ iómj iïnkaO;djka olajk flfkl=ghs' wdY%fha isák wh fï ;eke;a;d .ek okakjd' wms fufyu ys;uq' b;d fyd¢ka /lshd ia:dkfha rdcldß l<" iudc wdY%h mj;ajd f.k .sh flfkla ±ka n,kafka yqfol,dj isákakkg kï t;ek§ wms ta .ek ie,ls,a,la olajkak fjkjd' ta jf.au ;ksju l;d lsÍu" ke;s lgy~j,a wefik nj lSu" ;ksju iskdiSu" ks;r ks;r iel we;s lr .ekSu" l;dj fjkia ùu" msßisÿlu ke;s ùu ;j;a wk;=re weÕùula f,i wmg olskak mq¿jka'


udhd úYajdihka we;s ùu iy ta u; ls%hdlsÍu;a fï frda.Skaf.a ,laIKhla' WodyrKhla úÈyg wms fufyu ys;uq' orefjla lshkjd uu nqÿfjkjd lsh,d''' tfyu;a ke;akï fï uf.a fouõmshka fkdfjhs lsh,d'' t;ek§ wms fï frda. ;;a;ajhla nj f;areï wrf.k lghq;= lsÍu jeo.;a fjkjd'


ysf;a f,vg fí;a keye lsõjg Nskafkdkaudoh kue;s udkisl frda.h fjkqfjka T!Iëh m%;sldr ;sfnkjdo@


Tõ''' T!IO u.ska fï frda.hg m%;sldr lrkak mq¨jka' Bg wu;rj mqkre;a:dmk m%;sldr;a wjYHhs' Bg fya;=j ld,hla mqrd fuu frda.h iuÕ Ôj;a jkúg Tyq fyda wehf.a iudc iïnkaO;djka ì| jefgkjd'


;udf.a Ôú;fha wkd.; b,lal fj; .uka lsÍug ;sfnk wd;audNsudkh ke;s fjkjd' T!Iëh m%;sldr u.ska fï ;;a;ajh f.dvkÕkak neye' l,ska ;snqKq T!IO ksid w;=re wdndO we;s jqK;a ±ka b;d fyd| T!IO ;sfnkjd'


wikSm ;;a;ajh u;=fjkjd;a iuÕ m%;sldr mgka .;fyd;a Nskafkdkaudo frda. ;;ajfhka úáka úg u;=fjkak mq¨jkao''


Tõ'' fï frda. ;;a;ajh Ôú; ld,hgu n,mdkjd' T!Iëh m%;sldr u.ska 15 ] la muK fokd u.ska iqjh ,nkjd' fï whg kej; yefokafka keye' ta;a 85 ] lg muK kej; frda. ;;a;ajh kej; u;= fjkak mq¨jka' uq,ska i|yka l<d jf.a fm!reIhg;a fï ;;a;ajh n,mdkjd'


fï udkisl frda. ;;a;ajh ksid ishÈú ydks lr .ekSug n,mdkjo''@


Tõ''' ish Èús kid .ekSug fï frda. ;;a;ajh m%n, fya;=jla'frda.h W;aikak ùu talg fya;=jla' ta ;;a;ajh we;s fjkafka frda.h we;s jqKq uq,a ld,fha§hs'


T!IO Ndú; lsÍfï ixl+,;d ;sfnkjdo''@


Tõ'' fï T!IOj, w;=re ixl+,;d ;sfnkjd' fï T!IO fud<fha wkjYH ;ekaj,g;a n,mdkak mq¨jka' túg w; mh fjõ,Su" YdÍßl wm%dKsl;dj we;s fjkjd' ±ka kï kùk T!IOj,ska we;sjk w;=re n,mEï b;du wvqhs'


fojeks fya;=j fjkafka fuu T!IO fydafudak fjkia lrkjd' ta ksid ;rndrej jeks ;;a;ajhka we;s fjkjd' ta ksid fuu frda.Skag T!Iëh m%;sldr lroa§ ta iuÕu Tjqkaf.a YÍr nr wdydr rgdj" jHdhdu jeks ;;a;ajhka .ek úuid isákak mq¨jka'


Nskafkdakaudo ;;a;ajhg jhi iy mßirh n,mdkjdo@


jhi wjqreÿ 18 miqjk úg msßñ orefjlg fï frda.h we;s fjkak mq¨jks' .eyekq orejkag fï frda. ;;a;ajh yefokafka ;rula myq fj,d' Bg;a n,mdk fya;= ;sfnkjd' jhi wjqreÿ 55 miqjqKq úg .eyekq whg frda.h je<f|kak ;sfnk bv wvqhs' kuq;a ke;af;au;a keye' ±kg wms okakd úÈyg kd.ßl mßirfha§ fuu frda.Ska jeä jYfhka olskak ,efnkjd'


Nskafkdkaudo frda. ;;a;ajh je<£ug n,mdk fya;= fudkjdo'''@


uq,skau n,mdk lreK yeáhg cdk n,mEu fmkajd fokak mq¨jka' mjqf,a flfkl=g fuu frda.h ;sfnkjd kï mjqf,a ;j;a flfkl=g frda.h je<f|k m%jK;dj 10] la fjkjd' ta ksid uq,au fya;=j úÈyg cdk fmkajd fokak mq¨jka'


±kg wms okakjd .xcd mdúÉÑ lsÍu;a Nskafkdkaudohg n,mdkjd' ta jf.au ore .en orK ld,fha o uj hï úÈhlska bka*a¨jkaid frda. ;;a;ajhg f.dÿre jqfKd;a orejdg frda. ;;a;ajh je<£ug ;sfnk wjodku jeähs'


n<¨kaf.a wiQÑj, ;sfnk toxoplasma lshk frda. ;;a;ajhg f.dÿre úh yels ksid .eìKs uõjreka jf.au .¾NKS;ajh wfmalaId lrk ldka;djka n<¨kaf.ka wE;aj isàu jeo.;a'fï l=uk fya;=jlska fyda fud<fha kshqfrda fyda¾fudakj, we;s iu;=,s;;dj ì| jeàu iy fud<fha we;s ishqï iakdhq fl¢ mjd úkdY ùug fï ;;a;ajh n,mdkjd'


iqjh ,enqKdg miqj wka;¾ iudc iïnkaO;djka mj;ajd .kafka fldfyduo'''@


ld,hla hk úg fï frda. ;;a;ajh ksid mqoa.,fhl=f.a fm!reIh úkdY lrkjd' fï ksid Tn weiqf¾ isák hï flfkl= by; wkaoñka yeisÍï rgdj fjkia lrkjd kï ta .ek fkdi,ld isáh hq;= keye' ta fjkqfjka m%;sldr .ekSug kï frda.shd ufkda ffjoHjrfhlaa fj;g fhduq lsÍu wjYHhs'

 

 

 

fcHIaG úfYaaI{ ufkda ffjoH rks,a wfíisxy


mqkHd pdkaokS o is,ajd