නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fyd| m%;sM, .kak kï" tkak;a ud;%d folu úo.kak ´fk'''


tkak;a ud;%d 2 u ,nd.;a;;a fi!LH mqreÿ wkq.ukh lrkaku fjkjd'''


fldúâ 19 lshkafk wvq ld,hla ;=< jeäu Ôú; ydks m%udKhla isÿ lrñka yShl fõ.fhka me;sr .sh ffjria wdidokhla' ljod fï jHikldÍ ;;a;ajfhka .e<fjkakg mq¿jka fjkafka lsh,d ys;mq is;aj,g fï jkúg hï iekis,sodhl njla ,eî we;' ta fldúâ jix.; ;;a;ajh md,kh Wfoid id¾:l ;;a;ajfha mj;sk tkak;a lsysmhlau ksmojd tajdfha idhksl mÍlaIK jd¾;d o idOkSh uÜgulg meñŒu;a iuÕhs' fï jkúg f,dal fi!LH ixúOdkh mjd tu tkak;a lsysmhlau yÈis wjia:d hgf;a Ndú;hg ,nd§u;a iuÕska rgla úÈhg wm o W;aidy lf<a tu tkak;a furgg ,ndf.k mj;sk jix.; ;;a;ajhg id¾:lj uqyqK §ughs' ta wkqj miq.sh i;sfha§ yd yd mqrd lshd furg ;=< o fldúâ 19 Wfoid tkak;alrK jevms<sfj, wdrïNhg uÕ mEÿKd'


bkaÈhdfjka wdOdrhla f,i'''


miq.shod bka§h rcfha mß;Hd.hla f,i furgg Tlaia*¾â weiag%dfifkld tkak;a ud;%d ,laI myla /f.k wdjd' tfia tkak;a Èjhskg /f.k tafuka miq " tkak;a lsÍfï l%shdj,sh läkñka wdrïN lsÍug mshjr .kq ,enqjd' ta wkqj miqÈk mgkau niakdysr m<df;a frday,a yhla ;=< tu tkak;alrK jevms<sfj, wdrïN lrkakg lghq;= flreKd'fuys§ m<uqfjka tkak;a ,nd §ug ie,iqï lr ;snqfKa fldúâ u¾ok l%shdj,sfha§ wdidÈ;hska iïnkaO bÈß fm< lghq;=j, ksr; fi!LH ld¾h uKav,h iy ;%súO yuqodj iy fmd,sish we;=¿ msßighs'


fudllao fï Tlaia*¾â weiag%dfifkld'''

tx.,ka;fha Tlaia*¾â úYajúoHd,h ixj¾Okh l<" bkaÈhdfõ uqïndhs ys msysá iSrï bkaiaááhqÜ wdh;kfha ksIamdokhla jk Tlaia*¾â weiag%dfifkld ^Oxford Astrazeneca Covisheld& f,dalfha ksmojk ,o tkak;a w;r bÈßfhka miqjk tkak;la' fï jkúg f,dal fi!LH ixúOdkh úiska fuu tkak; wkqu; lr ;sfnkjd' ta jf.au fuu tkak; ksmojkq ,enQ bkaÈhdfõ iSrï bkaiaááhqÜ wdh;kh lshkafk f,dj tkak;a ksIamdok l%shdj,sfha bÈßfhkau miqjk wdh;khla'

isfkda*dï tkak;'''

Ökh úiska fldúâ u¾okh fjkqfjka ksmojd we;s tkak;a w;ßka tlla f,i isfkda*dï tkak; y÷kajkak mq¿jka' fï jkúg f,dal fi!LH ixúOdkh úiska bka tkak;a folla we.hSulg ,la lr we;s w;r isfkda*dï lshkafk bka tlla' Ökfha cd;sl T!IO iud.u úiska ksmojk ,o fuu tkak; f,dj rgj,a /il idhksl mÍlaIK u.ska ;yjqre lr ;snqK;a ;ju;a f,dal fi!LH ixúOdkfha wjika wkque;sh ysñj keye' tkuq;a tlai;a wrdì tó¾ rdcH" ihsîßhdj" Bðma;=j" nyf¾ka" fcda¾odkh" mdlsia;dkh" Ökh we;=¿ rgj,a /il Ndú;hg wjirh ysñj ;sfnk tkak;la' yÈis Ndú;hg wjir § we;s fuu tkak; m¾ishdkq fi!LH weu;s" wi¾nhscdkfha fi!LH weu;s" bkaÿkSishdfõ ckdêm;s úiska ,ndf.k ;sfnkjd' 86] l M,odhs;djla iys; nj;a mejfikjd'

rfÜ ck;djf.ka 65] lg tkak;a'''

tla,laI mkia oyila muK jk fi!LH ld¾h uKav,hg yd tla,laI úis oyilg wdikak fmd,sish we;=¿ ;%súO yuqod wdrlaIl fiajdfõ ksr;jk whg fuu tkak; uQ,sl wjia:dfõ ,nd§fï mshjr wdrïN lrkq ,enqjd'furg Ôj;ajk ck;djf.ka 65] lg tkak; ,ndÈh hq;= jk nj fï jkúg ;SrKh lr ;sfhkjd' ta wkqj jhi wjqreÿ 20 g wvq orejkag fukau .eìks yd lsß fok uõjrekag fuu tkak; ,nd fkd§ug ;SrKh lr we;s nj fi!LH wud;HdxYfha uyck fi!LH ms<sn| ksfhdacH wOHlaIsld ffjoH iqIS fmf¾rd miq.shod udOH yuqfõ m%ldY lr ;snqKd' fï jkúg f,dal fi!LH ixúOdkh mjd .¾NŒ iufha§ fudv¾kd MRNA 1273 tkak; Ndú; fkdlrk f,i ks¾foaY lr ;sfnkjd' tys§ lsß fok uõjrekag ms<s.;a wjodkula we;súh fkdyels f,i i,lk fyhska uõ lsß fok fi!LH fiaúldjkag fuu tkaka; ,nd Èh hq;=j we;s njo ;SrKh flreKd'flfia jqjo .eìks yd lsß fok uõjreka we;=¿j wjqreÿ 20 g wvq orejka tkak;a fkdlsÍu ;=< furg tkak;alrKfha§ u.yeÍ hkafka 35] l ;rï jQ fldgila muKhs'


cd;sl T!IO kshduk wêldßfha wkqoekqu hgf;a'''

bkaÈhdfõ ksIamdÈ; Tlaia*¾â weiag%dfifkld tkak;a j,g fï jkúg cd;sl T!IO kshduk wêldßfha wkque;sh ysñj we;s w;r reishdfõ ksIamdÈ; iamqÜksla 5 tkak; i|yd o rch tu wêldßfhka wkque;sh b,a,d ;sfnkjd' rch fjkqfjka tu reishdkq tkak; iïnkaOfhka lghq;= lrkafka rdcH T!IO kS;S.; ixia:djhs'


tu ixia:dj reishdkq iamqÜksla 5 tkak; furg yÈis Ndú;h i|yd ,shdmÈxÑ lsÍug wod< ,shlshú,s cd;sl T!IO kshduk wêldßh fj; miq.sh 8 jeksod bÈßm;a lr ;snqKd'tu wêldßh miq.sh od reishdkq tkak; iïnkaOfhka ;jÿrg;a meyeÈ,s lsÍï wjYH hehs oekqï ÿka nj rdcH T!IO kS;S.; ixia:dj m%ldY lr isáhd'


Ökfha tkak;;a wdOdrhla f,i'''

Ökfha ksIamdÈ; isfkda*dï tkak; furgg ,nd .ekSu i|yd fï jkúg Ökh iuÕ idlÉPd lr we;s w;r Ök rch úiska tkak;a ,laI ;=kl f;d.hla m%odkh lsÍug tlÕ;djh m< lr ;sfnkjd'

rfÜ ck;djf.ka 20] lg tkak;a ,eîug kshñ;hs'''

ta jf.au rfÜ ck.ykfhka 20] la i|yd wjYH tkak;a m%odkhla f,iska ,eîug kshñ;j ;sfnkjd' tu ish¨ m%odkhka yuqfõ ;jÿrg;a wmg ,nd.; hq;=j ;sfnk tkak;a m%udKh ,nd .ekSug wjYH m%;smdok ;uka i;=j mj;sk nj T!IO ksIamdokh" iemhSu iy kshdukh ms<sn| rdcH wud;H uydpd¾h pkak chiquk uy;d m%ldY lr isáhd'


fujka miqìula ;=< fldúâ i|yd tkak;alrKh flfrkafka fldfyduo@ ta ms<sn|j lghq;= flfrkafka ljr wdldrfhkao@ tkak;a ,nd .ekSfuka n,mEula úh yelso wd§ jYfhka oek.; hq;= ish¨u foa wms j.lsj hq;a;kaf.ka wid isáuq'


tkak;a ud;%d ,laI my bka§h Y%S ,xld ñ;%;ajfha m%;sM,hla'''

hqo yuqodm;s" ¨;skka fckrd,a Yfõkaø is,ajd


bka§h w.ue;s kf¾kaø isx fudaÈ iy Y%S ,xld ckm;s f.daGdNh rdcmlaI w;r mj;sk iqyo;djfha m%;sM,hla f,iska ;uhs bka§h rch úiska iSrï wdh;kfhka ñ,§ f.k mß;Hd.hla f,i wmg ,ndÿkafka' Tlaia*¾â weiag%dfifkld tkak; tl mqoa.,hl=g foj;djla ,nd §ug kshñ;hs' úfYaIfhka bkaÈhdfõ ksIamdÈ; fï tkak; .nvdlrKh wmg fnfyúka myiqhs' ta wjYH myiqlï wm i;=j ;sfhkjd'tkak; ,enqKq odu wm tu tkak;a f;d. YS;d.dr iys; jdyk u.ska fi!LH wud;HdxYfha msysá uOHu tkak;a .nvdjg /f.k wdjd' tla idïm,hla fnd/,a, ffjoH m¾fhaIK wdh;kh fj; fhduql<d' fldúâ u¾ok l%shdkaú;fha bÈßfm< lghq;= lrk fi!LH wud;HdxYfha fiajh lrk whg fukau fmd,sish we;=¿ ;%súO yuqod idudðlhkag ,nd §ug wm ie,iqï lr ;snqKd' ta ie,iqug wkqj miqÈk isgu niakdysr m<df;a frday,a yhl § tu tkak;alrK lghq;= wdrïN l<d' thg wu;rj ish¨u Èia;%slal fj; tu tkak;a f;d. m%jdykh lsÍug lghq;= l<d' bÈß Èkj, ta tkak;alrK lghq;= isÿlsÍug kshñ;hs'mshjfrka mshjr tkak;alrK lghq;= rg mqrdu'''

jix.; frda. úoHd tallfha wOHCI úfYaI{ ffjoH iqo;a iurùr


jix.; frda. úoHd tallfha msysá uOHu tkak;a .nvdjg ,enqKq tkak;a f;d. /f.k f.dia tÈk rd;%sfhau Èjhsk mqrd mj;sk m%dfoaYSh tkak;a .nvdj,g fnod yeÍug lghq;= l<d' ta wkqj fï jkúg tu m%foaYj, fldúâ u¾ok bÈß fm< fiajd lghq;=j, ksr; ks,OdÍkag tkak;a ,nd§fï lghq;= wrU,hs ;sfhkafka' ta wdldrhg wjodkï jeä ck lKavdhï f;dard.ksñka mshjfrka mshjr wod< msßia tkak;alrKhg fhduqlsÍug lghq;= flfrkjd'


weiag%dfifkld tkak; jvd;a wdrlaIs;" w;=re wdndO wvq tkak;la'''

T!IO ksIamdokh" iemhSu iy kshdukh ms<sn| rdcH wud;H uydpd¾h pkak chiquk


uQ,sl jYfhka fldúâ u¾ok l%shdj,sfha bÈßfm< lghq;= lrk whg tkak;a ,nd §ug kshñ;hs' ta wkqj fi!LH fiajlhkag jf.au fmd,sish we;=¿ wdrlaIl fiajdjkays ksr; whg tkak;alrKh wdrïy l<d'bka miqj m%uqL;d ,ehsia;=jg wkqj jhi wjqreÿ 60 g jeä whg;a" fndafkdjk frda.j,ska fmf<k whg;a ,nd§ug kshñ;hs' fuys§ ck;djg lshkak leu;shs" wm fï jkúg tkak;a i|yd f;dardf.k ;sfnk Tlaia*¾â weiag%dfifkld tkak; jvd;a wdrlaIs;" w;=re wdndO wvq tkak;la nj' Ökh u.ska ksmojkq ,nk isfkdaf*daï tkakf;ka ud;%d ,laI ;=kla wmg m%odkhla f,i ,nd§ug Ök rch ish leue;a; m< l<d' ta jf.au bÈßfha§ wfkl=;a ck;djg ,nd §ug wjYH tkak;a ,nd.ekSug wd¾Ól jYfhka wjYH uqo,a m%;smdok wm i;=j ;sfhkjd' tu tkak;a wmg ,nd.ekSu Wfoid wjYH myiqlï imhk f,i ckm;sjrhd bka§h rcfhka b,a,d isàug o lghq;= lrkq ,enqjd'


jhi wjqreÿ 60 g jeä fnda fkdjk frda.j,ska fmf<k whg m%uqL;djla'''

ksfhdacH fi!LH fiajd wOHlaI úfYaI{ ffjoH fyauka; fyar;a

fuu fldúâ u¾ok tkak; uQ,sl jYfhka niakdysr m<d;a frday,a lsysmhl§ ,nd §u wdrïN l<d' tys§ tla frday,la ;=< frday,a ld¾h uKav,fhka 25] lg muK tla Èkl§ tkak;a ,ndfoñka Èk y;rl§ fyda myl§ tkak;a lsÍu wjika lrkakg n,dfmdfrd;a;= fjkjd'ta jf.au Èjhsfka wfkl=;a frday,a lrdo fuu tkak;a f;d. m%dfoaYSh tkak;a .nvd u.ska m%jdykh l< miqj wod< frday,a ld¾h uKav,h fj; tkak;a ,nd §ug lghq;= flfrkjd' tla wfhl=g tkak;a jdr folla ,nd Èh hq;= jk w;r frday,a iy wdrlaIl fiajdfõ kshq;= whg ,nd§fuka wk;=rej jhi wjqreÿ 60 g jeä whg ,nd §ug kshñ;hs' tys§ fndafkdjk frda. we;s whg m%uqL;djla ,nd§ug lghq;= ie,iqï lr ;sfhkjd'


Ökfha ksmojk ,o tkak;l=;a wdOdr f,i wmg ,nd§ug tlÕ;dj m<lr ;sfhkjd'''

ckm;s fcHIaG WmfoaYl" ,,s;a ùr;=x.


Ökfha ksmojk ,o tkak;a m%udKhl=;a wm rgg wdOdr f,i ,nd§ug tlÕ;dj m<lr ;sfhkjd' reishdfõ ksmojk iamqÜksla lshk tkak; furgg ,nd .ekSu iïnkaOfhka ckdêm;s;=ud reishka ckdêm;s mqáka f.ka b,a,Sula lr ;sfnkjd' ta wkqj wms úYajdi lrkjd" ta iïnkaOfhka hym;a m%;spdrhla ,efnhs lsh,d' yenehs Ök iy reishka tkak;a i|yd f,dal fi!LH ixúOdkfha wkque;sh ,efnkak ´fk' ta jf.au wfma cd;sl T!IO kshduk wêldßfha wkque;sh ,efnkak;a ´fk' fï fj,dfj wjYH b;sß tkak;a f;d. ñ,§ .ekSfï l%shdj,shg rch wj;S¾K fj,d ;sfhkjd' ta wkqj T!IO ixia:dj úiska bkaÈhdfõ iSrï bkaiaááhqÜ wdh;khg ñ,shk ;=kl muK wekjqula uQ,sl jYfhka hjkakg n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fï jkúg fld<U Ök ;dkdm;s ld¾hd,h ksfõokh lr ;sfnkjd" cd;Hka;r b,a¨u yuqfõ ksIamdok M,odhs;dj iSñ; jqK;a ,xldj fj; m%odkh lrk tkak;a f;d.h fmnrjdß udifha ueo jk úg ,nd Èh yels njg'


fï ;rï flá l,lska jix.; frda.hlg tkak;la ksmo jQ m%:u wjia:dj'''

WHO f.da,Sh tkak;a lsÍfï jevigyfka m%OdkS ffjoH fgâfrdia wOdkï f.aì%fhaiia


mj;sk fldúâ jix.; ;;a;ajfhka ch .kak wm yefudau j.n,d .; hq;=hs' ta Wfoid fï jif¾ uq,a Èk 100 we;=<; iEu rglu bkakd fi!LH wxYj,g iy jeäysá ck.ykhg tkak;a ,nd § wjika l< hq;=hs' ta fjkqfjka wmg ;j b;sßj we;af;a Èk 70 lg;a wvq ld,hla' b;ska t<fUk yeu fudfyd;lau jeo.;a nj wu;l lrkak tmd'


ish¨u rgjeishka tkak;a lrk ;=re wfma fi!LH wdrlaIs; l%ufõo bj;a lrkak nE'''

m%d:ñl fi!LH fiajd" jix.; frda. yd fldúâ frda. md,k lghq;= rdcH wud;HdxY f,alï

úfYaI{ ffjoH wu,a y¾I o is,ajd


fuh fldúâ u¾ok igfka úfYaI wjia:djla' fï wjia:dfj  furgg ,eî ;sfnk weiag%dfifkld tkak; f,dafl ;sfnk m<uq jeks tkak;a fol ;=k w;r ;sfnk fyd|u  tkak;la' ta yeufoau i,l,d n,,d wfma úfYaI{ ffjoHjreka úYd, wOHhkhla lsÍfuka wk;=rej ;uhs fï tkak;g wkque;sh ,nd §,d ;sfhkafka' fldfydu;a tkak;alrKh wmg w¨;a fohla fkfjhs' tkak;alrKh ;=< 99] la ú;r id¾:l;ajhg m;ajqKq rgla' wfma rfÜ rcfha frday,a 1060 la" mqoa.,sl frday,a 200 la" fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd, 365 la wm i;=hs' ta yeu;eklu tkak;alrKhg wjYH myiqlï ;sfhkjd' tkak;alrK lghq;= rdcH wxYh yryd isÿlsÍug ;uhs oekg n,dfmdfrd;a;= jkafka'


yenehs tkak; lshkafk fï fldúâ u¾ok igfka§ Ndú; jk tl wdhqOhla ú;rhs' fuf;la l,la mj;ajd f.k wd wdldrhgu uqyqKq wdjrK" oE;a fia§u" iudc ÿria:Ndjh mj;ajd.ekSu lshk mqreÿ;a tlal ;uhs ksis m%;sM, ,nd.kak yelsfjkafka' ta wkqj ish¨u rgjeishka tkak;a lrkak mq¿jka jqfKd;a fï rg iqrlaIs;hs lsh,d wmg lshkak mq¿jka' tf;la wfma fi!LH wdrlaIl l%ufõo bj;a lrkak nE'


yels blaukska rfÜ ish¨u ck;djg tkak;a ,nd§ug lghq;= lrkjd'''

m%d:ñl fi!LH fiajd" jix.; frda. yd
fldúâ frda. md,k lghq;= rdcH wud;H
ffjoH iqo¾YkS m%kdkaÿmq,af,a


fï jk úg rchla úÈhg wms ie§ meye§ bkakjd" fldúâ u¾okh Wfoid tkak;alrKh rggu y÷kajd fokakg' ta iïnkaOfhka ish¨u ie,iqï ilia fldg wjika' fï fjoaÈ wmg ,eì,d ;sfnk Tlaia*¾â weiag%dfifkld tkak; yryd fi!LHhg ;sfnk nr wvqlr .kak mq¿jka' fudlo fï tkak; yryd fldúâ ffjrihg wjYH m%;sfoay ksmoj,d" b;du;a W.% wdidok ;;a;ajh wju lr.kak mq¿jka nj úoHd;aulj ;yjqre fj,d ;sfhkjd'


idudkHfhka *hsi¾ iy fudv¾kd tkak;aj,g jvd Tlaia*¾â weiag%dfifkld tkak; ,ndfok tl myiqhs' ta tu tkak;g wjYH iS; oduh /lSug wjYH myiqlï oekgu;a wmg ;sfnk ksid' ta fldfydu jqK;a *hsi¾ tkak; ,enqfKd;a .nvd lrkak jf.au m%jdykhg wjYH uQ,sl myiqlï oekgu;a ilia lr,hs ;sfhkafk' wvqmdvq ál ilikak iQodkula ;sfhkjd' oekg tkak;a wdkhkhg SPC wdh;khg j.lSu mjr,d ;sfhkafka' ta wkqj yels blaukska fï tkak;a rfÜ ck;djg ,nd §ug ish¨u lghq;= iQodkï'


;udrd m;srK