නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.;af;d;a jvd;a fyd| m%;sM, fok fldúâ tkak;


tkak;a ms<sn| b;sydih .ek l;d lf<d;a ta .ek uq,au jd¾;dj Ökfhka ,efnk w;r ta 10 jk ishji ;rï wE; ld,hl§h' kuq;a tkak;a .ek iudch jeä jYfhka l;d lsÍug mgka .;af;a .j jiQßh frda.hg tfrysj ñksia isref¾ m%;sYla;sh we;s lsÍu msKsi tâjâ fck¾ úiska 1796 jif¾§ jiQßh tkak; y÷kd .ekSu;a iuÕh' Tyq úiska fuu isoaOdka;h jir folla mqrd wOHhkh lsÍfuka miqj wod< m¾fhaIK f;dr;=re m%ldYhg m;a lrk ,§' bx.S%is NdIdfjka jelaiska (Vaccine) hkqfjka tkak; kï lrkq ,enqfõ t;eka mgkah'

tkak;lska isÿjkafka ffjrihlg" wdidokhlg fyda frda.hlg tfrysj igka lsÍu fjkqfjka wfma isrer iQodkï lsÍuhs' frda.ldrl Ôúhdf.a wl%Sh fyda tu n,mEug iudk n,mEula we;s lrk tlS Ôúhdf.a wkq msgm;la ñksia isrerg we;=<;a lrkjd' túg tu Ôúhd isrerg we;=¿ ù we;s nj y÷kd.;a m%;sYla;s moaO;sh úiska Bg tfrysj igka lsÍu i|yd m%;sfoay ksmojkjd' wefußld tlai;a ckmofha frda. je<elaùu iy md,kh lsÍfï uOHia:dkh mjik wkaoug tkak; hkq frda. iqj lsÍug we;s Tiqjla fuka fkdj tu frda.h je<£ug ;sfnk wjia:dj j<lk yelshdj we;s Yla;su;a fohls'


flá ld,hlska tkak;la'''

fldúâ fjkqfjka tkak; ksmoùug .; jqKq ld,h flá ùu ksid tkak; .ek fndfyda fokdf.a we;af;a hï ielhla' th we;a;la' tfy;a tkak;la ksmoùu i|yd úoHd{fhda È.= ld,hla jeh lr;s' kuq;a fldfrdakd jix.;fha jHdma;sh fõ.j;a jQ ksid f,dal fi!LH ixúOdkfha ueÈy;a ùfuka úoHd{fhda" fi!LH ixúOdk iy jHdmdßlhkaf.a odhl;ajh ,eîu ksid blauka m%;sM, ,nd .ekSug yels ù ;sfí'


fldfrdakd tkak;a

*hsi¾ iy fudv¾kd


*hsi¾ iy fudv¾kd hk tkak;a folu ye¢kafjkafka MRNA (Messenger RNA) tkak;a f,ihs' Bg fya;=j fuu tkak;a ksmoùu isÿ lr we;af;a cdk fla; (Genetic code) fldgia Ndú; lrñkah' fï tkakf;a§ fldúâ 19 ffjrih u;=msg mj;sk iamhsla fm%daàk ;ekSug wfma isref¾ ffi, fmd<Ujk w;r tu fm%daàkhg m%;spdr olajñka Bg tfrysj igka lsÍu i|yd wjYH m%;sfoay ksmoùug m%;sYla;slrK moaO;sh l%shd;aul fõ'

Tlaia*¾â tkak;

Tlaia*¾â tkak; ksmoùfï§ idudkH m%;sYHd ffjrihla fjkqfjka cdk fla;fha fldgila tl;= lrk ,§'

fldfrdakd jela -(CoronaVac) tkak;

fldfrdakd jela- (CoronaVac) tkak; fjkqfjka Ökh" isx.mamQrej" uef,aishdj" bkaÿkSishdj iy ms,smSkh jeks rgj, wkque;sh ,eî ;sfí' fuh jvd;a idïm%odhsl l%uhla jQ ñh.sh ffjri wkq Ndú; lrñka ksIamdokh lrk ,§' fuu tkak; iïnkaOfhka .eg¨ lSmhla mek keÕ=k w;r wjidk wÈhf¾§ mj;ajk ,o idhksl mÍlaIKj,ska t;rï id¾:l m%;sM, ,enqfKa ke;' ;=¾lsh" bkaÿkSishdj iy n%iS,h jeks rgj,a úiska fuu idhksl mÍlaIK isÿ lrk ,o w;r n%iS,fha m¾fhaIlhka i|yka lf<a fuys M,odhs;dj 50' 4 ] la njhs'

bkaÈhdfõ tkak;a- Covishield iy Covaxin

bkaÈhdj úiska tkak;a j¾. follg wkque;sh ,nd § ;sfí' thska tlla jkafka Tlaia*¾â iriúh iy AstraZeneca T!IO iud.u úiska ksIamdokh lrk ,o Covishield tkak;hs' Covaxin hkqfjka y÷kajk ,o wfkla tkak; bkaÈhdkq T!IO iud.ula jk Ndr;a nfhdafgla iud.u úiska ksIamdokh lrk ,§'fldúâ 19 g tfrys *hsi¾" fudv¾kd iy Tlaia*¾â tkak; fjkqfjka tlai;a rdcOdksfha iy tlai;a ckmofha wkque;sh ,eî ;sfí' fulaisfldaj" Ñ,S iy fldiagßld hk rgj,a úiska *hsi¾ tkak;g wkque;sh ,nd § ;sfí' n%iS, rch úiska Tlaia*¾â iy isfkdjela hk tkak;a fjkqfjka wkque;sh ,nd § ;sfí'

reishdfõ Sputnik V

reishdfõ ksmojk ,o Sputnik V tkak; ffjrihla fjkia fldg ;kk ,oaols' fï jkúg Sputnik V ud;%d 3000"000 la wd¾ckaákdj úiska wekjqï lr ;sfí'wms%ldkq yjq, úiska tkak;a ud;%d ñ,shk 270 la wekjqï lr ;sfí' óg wu;rj Covax f.da,Sh ixúOdkh tkak;a ud;%d ñ,shk 600 la fjkqfjka .súiqï.;j isà' Covax hkq wvq wdodhï we;s rgj,a fjkqfjka myiqlï imhk ixúOdkhls' fï fjkqfjka kdhl;ajh ,nd fokafka f,dal fi!LH ixúOdkh iy Gavi kue;s ixúOdkhhs'


tkak; wdrlaIdldÍo''@

tkak;la wdrïNfha§ ta .ek úúO iel we;s ùu idOdrK is;=ú,a,ls' kuq;a tlai;aa ckmofha frda. md,k yd ksjdrK uOHia:dkh i|yka lrkafka tkak;la iudchg ,nd§ug fmrd;=j ±ä mÍlaIdjg ,la lrk njhs' m<uqj ridhkd.dr ;=< mÍlaId lrk w;r fojkqj i;a;aj foay u; mÍlaId flf¾' ñksia foay u; idhksl mÍlaIdj isÿ lrkafka thska wk;=rejhs' T!IO kshduk wêldßh u.ska wkque;sh ,efnkafka idhksl mÍlaIdfjka wk;=rejhs'


T!IOhla iïnkaOfhka fukau tkak;la iïnkaOfhka o wjodkula ;sfí' kuq;a ,efnk jdish jvd;a jeä kï wjodku fkdi,ld yßkq ,efí' fï wkqj fldúâ 19 bÈßfha wfma Ôú; idudkH ;;a;ajhg m;a lr .ekSug kï f,dal ck.ykhg tkak;a ,nd§ug udi .Kkdjla iuyr úg jir .Kkdjla .; úh yelshs' frda. ksjdrk yd md,k uOHia:dkh i|yka lrk wkaoug fuu tkak; ,nd§fuka ;ukag wdrlaIdj ie,fik w;r wfkla mqoa.,hka wdrlaId lr .ekSug;a yels fõ' fldúâ jix.; ;;a;ajhg we;s tlu úl,amh;a tkak; muKs' fldúâ jHdma;sh j<lajd .ekSug kï f,dal ck.ykfhka 60] isg 70] la w;r m%udKhlg m%;sYla;sh we;s úh hq;= nj f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrhs'


fldúâ tkak; ,nd.ekSu wksjd¾hh ke;e;a fjk;a fi!LH fya;=ka u; yefrkakg ish¿fokdu fuu tkak; ,nd .ekSu iqÿiq nj f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrkjd'î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaoks o iss,ajd