නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ffjoH .hdkaf.a urKh;a iuÕ lr<shg wd —tlafuda˜ ueIsu


COVID ffjrih;a tlal fi,a,ï tmd'''


wdorjka;hkaf.a udih f,i ie<flk fmnrjdß udih ,nkjd;a iu`. wmg wikakg ,enqfKa Ôjlhl= f,i ;ukaf.a fiajh ,nd .ekSug wd l=vd orejkag;a" orejkaf.a wikSmh ksid wirKj isá foudmshkag;a yojf;a wdorh" f;;ukh wvq ke;=j fnod ÿka ffjoH .hdka oka;kdrdhkf.a Ôjk iuq .ekSuh'


Tyq Ôjk r`. u~f,ka neif.dia Èk lsysmhla .;j we;e;a Tyq ms<sn|j wkdjrKh jk .=K j¾Kkd wvqjla fkdue;' ld,h fufia .;fjñka ;sìh§ Tyqf.a mshd i¾jdx. frda. ms<sn| ffjoHjrhl= f,i lghq;= lrk iaj¾K;s,l oka;kdrdhk uy;d udOH Tiafia ksl=;a l< ùäfhda mghla ;=< ;snQ f;dr;=re lsysmhla flfrys wjOdrKh fhduq l< hq;= úh'b;du;a fyd| ys;la we;s Ôjlhl=f.a kslau hEu uq¿ rggu mdvqjla jk nj wms oksuq' kuq;a fï ðú; iuq .ekSu ms<sn|j jvd;a mq¿,aj ne,sh hq;af;a tys isÿ ù ;sfnk we;eï w;miqùï iy .Kka fkdf.k isàï ñka bÈßhg Ôjlhl=f.ka fyda idudkH ñksil=f.ka fyda fkdúh hq;= jk ksidh'


ñysmsg WmÈk ´kEu flfkl= urKhg uqyqK §u;a" ta urKh ms<sn|j lKg weiSu;a fÄokSh nj wms oksuq' kuq;a urKhla mqrdjgu fkdie,ls,a,la ;sfí kï th j<lajd .; hq;=j ;snQ ldrKdjls';ju;a fldúâ hkq uq¿ f,dalhgu Èfkka Èk fjkia jk iq¿ frda.hla ñil yß yeá frda. ,CIK y÷kdf.k ta wkqju m%;sldr l< yels frda. ;;a;ajhla fkdfõ' ;ju;a fuhg ksYaÑ; frda. ,CIK fyda ksYaÑ; m%;sldr fkdue;' fuh wmg muKla fkdj iuia: f,dalhgu fmdÿ jQ ldrKhls' tjeks frda.hla iu`. wmg lsisfia;au fi,a,ï l< fkdyel'


ffjoH .hdkaf.a mshd úiska udOHhg ksl=;a l< ùäfhdafõ i|yka fjkafka fuu fyd| ys; we;s ffjoHjrhd frda.h je<£ Èk 10 la .;jk f;lau m%;sldr i|yd fhduq fkdjqKq njhs' thg idOdrK fya;=jla o Tyqg ;sî we;'ta jkúg;a ffjoH .hdka mÈxÑj isg we;af;a Tyqf.a ìß|f.a f.or" wehf.a foudmshka iu`.h' Tjqka ish¨fokdu ta jkúg;a fldúâ wdidÈ; nj ;yjqre lrf.k we;' ;u foudmshka ;rugu ìß|f.a foudmshkag o wdorh lr we;s fuu ;reKhd Tjqka n,d .ekSfï j.lSu lrmsg mgjd .ekSfuka ;dreKHfha cjiïmkak nj ffjrih me/oa§ug m%udKj;a hehs is;ñka ±k ±ku wk;=f¾ fy<d we;af;a jákd Ôú;h fkdfõo@


jeo.;au wjhjh fmky¨'''

ffjoHjrhl= jYfhka fmky¨j, ;sfnk jeo.;alu Tyq fkdokakjd fkdfõ' yDojia;=fõ ´kEu frda. ;;a;ajhlg m%;sldr lsÍfï yelshdj kQ;k ffjoH úoHdj i;= fõ' yDo jia;=j .,jd udre lsÍu muKla kùk ffjoH úoHdj ;=< wo fkdlrhs' tkuqÿ fmky¨j, wl¾ukHNdjhg wmg wjodkula .; fkdyelsh'


úfYaIfhkau fmky¨j, wdndO iys;j frday,a .; lrk frda.Ska iïnkaOfhka lrkqfha fjkaáf,ag¾ kue;s WmlrKhg iúlr fmky¨j, ld¾hNdrh tu WmlrKhg ;djld,slj mejÍuhs'


ffjoH .hdka oka;kdrdhk cd;sl fnda fkdjk frda. úoHdh;khg fhduq lrk úg;a Tyqf.a fmky¨ folu úkdY ù iïmQ¾Kfhkau ksõfudakshd ;;a;ajhg f.dÿre ù we;s nj ,nd.;a tla - f¾ mßCIdj,ska ;yjqre ù ;sfí' tjka wjia:djl Tyq lrdmsáh YsCIK frday, fj; udre lr hjd we;af;a tlafuda ueIsfï fiajh ,nd .ekSfï wjYH;dj u;hs'


tlmdrgu lr<shg wd tlafuda ueIsu

fuu hka;%h m%fhdackhg .kq ,nkafka fmky¨j, we;sjk wdidok ^INFECTION&" fn%dkalhsàia (BRONCHITIS)" ksõfudakshd (PNEUMONIA)" fmky¨j, j;=r msreKq wjia:dj,§ fkdj frda.shl=f.a fmky¨ wl¾uKH jQ wjia:dj, tys l%shdldÍ;ajh ;djld,slj th u.ska ,nd .ekSu i|ydh'


idudkHfhka ñksia YÍrh ;=< ;sfnk fmky¨ fol u.ska lrkq ,nkafka ñksia YÍrfha reêrh msßisÿ lsÍuhs' tjeks wjia:djl§ tlafuda hka;%h u.ska wl¾uKH jQ fmky¨j, ld¾hNdrh lr .ekSu n,dfmdfrd;a;=jhs' kej; wjhjh h:d ;;a;ajhg m;a jQ úg tlafuda hka;%h bj;a lrkq ,efí'


fuys§ lrkq ,nkafka frda.shdf.a fn,af,a flá lemqula lr tys reêr kd,hlg tlafuda hka;%fha kd,hla we;=¿ lr (Ecmo Tube Placement) wmsßisÿ reêrh tlafuda hka;%h u.ska msßisÿ lr ;j;a kyrhla yryd kej; YÍrhg we;=¿ lsÍuhs' tfia lsÍu u.ska n,dfmdfrd;a;= jkafka fmky¨j, ld¾hNdrfhka fmky¨ ;djld,slj bj;a lr .ekSuhs'


tfia bj;a l< o jvd;a ydks jQ fmky¨ follg ^úfYaIfhka W.% ksõfudakshd ;;a;ajhl§& kej; h:d ;;a;ajhg m;alr .ekSu w;sYhskau ne?reï ;;a;ajhls' tfia ùu ;=< frda.shd ffjoHjrfhl= jqj;a" Tyq fld;rï ;reK jqj;a" ldhslj iy udkislj ksfrda.Sj isáh;a Ôj;a lrùu wmyiqfõ' tjeks wjia:dj,§ fujeks frda.shl=g wfkla wjia:dj, ÿ¾j,;d u;=ùu idudkH fõ' tjeks wjia:djla wmg u,aá ´.ka f*a,sh¾ (Multi Organ Failure) ;;a;ajhla f,i y÷kd.; yels w;r tys§ jl=.vq wl¾uKH ùu" wlaudj wl¾uKH ùu" iy yDo jia;=j ÿ¾j, ùu jeks ;;a;ajhka we;s úh yelshs' fïjdg iyh lD;%Su hka;% u.ska ,nd ÿkak o th §¾> ld,hla ;=< l< fkdyels ;r wjhj w;r iudfhdackhla fï u.ska ksis mßÈ isÿ fkdfõ'


tjeks frda.shl= wjhj wl¾uKH ùu iy W.% ksúfudakshd ;;a;ajh u; urKhg m;aùu isÿ úh yelshs' ;jo tlafuda hka;% ;snQ muKskau fmky¨ wl¾uKH jQ frda.sfhl=g kej; Ôú;h ,ndÈh fkdyels jkq we;' fuys§ fldúâ ffjrih wdidÈ; nj ;yjqre jk frda.sfhl= l< hq;af;a jydu m%;sldr i|yd fhduqùuhs' tfia lsÍfuka frda.shdf.a Ôú;h;a Tjqkaf.ka iudchg ffjrih me;sÍfï wjodku;a myj hkq we;'tlafuda hka;% fndfyda úg we;af;a yDo Y,H tallj, jk w;r Y%S ,xldfõ rcfha frday,a moaO;sh ;=< fujeks hka;% 02 la we;' lrdmsáh YsCIK frday, iy ßÊfõ wd¾h <ud frday, tu frday,a fõ'


iDcqju fmky¨j,g fkdhk fldfrdakd ffjrih

fldfrdakd ffjrih wdidÈ; njg y÷kd .kakd frda.Ska o fi!LH ld¾h uKav,h o l< hq;af;a jydu m%;sldrj,g fhduqùuhs' ukao ffjrih iDcqju fmky¨j,g .uka fkdlrk w;r th uq,ska W.=r" kdih wdY%s;j fyj;a Upper Respiratory Tract fldgfiys /f|a' tjeks wjia:djl§ fuu ffjrih yqud,h we,a,Sfuka" WKq j;=r îfuka iy WKq j;=rg ¨Kq álla oud Wfoa iji W.=r iy lg fia§fuka W.=f¾§u ffjrih úkdY lr .; yelsh' t;ekska fmky¨j,g .uka fkdlr ffjrih nvg .uka lsÍug ie,iaùfï§ wdudYh u.ska i%duh jk yhsfv%dlaf,dßla wï,h (HCL) u.ska ffjrih úkdY fõ' kuq;a W.=f¾ /f|k ffjrih wdudYhg .uka fkdlr fmky¨j,g .uka l< úg frda.shdg fmky¨ wdY%s; ksõfudakshdj fyda W.% ksõfudakshdj we;s fõ'


ksõfudakshdj je<f|k iEu fldfrdakd frda.sfhl=u ñh hkjdo@

ksõfudakshdj je<f|k iEu fldfrdakd frda.shl=u wjodkï ;;a;ajhg m;a jkafka Tjqkaf.a YÍrfha ;sfnk wfkl=;a wNHka;r wdndO ;;a;ajh iu`.hs' tf;la fuu fldfrdakd ffjrih;a idudkH frda. ,CIK muKla fmkajk frda.hla muKhs' tjeks ñksiqka iudch yelshs' Tjqka ;=< ;sfnk m%;sfoay ffjrihg tfrysj l%shd lrñka frda.ldrl ffjri úkdY lsÍu bfíu isÿfõ'tu ksid ffjoH .hdkaf.a urKh isÿj we;af;a Tyq frda.h ms<sn|j wvq ;lafiarejl isáñka frda.h jvd;a W;aikak jQ fudfydf;a§ muKla m%;sldrj,g fhduqùu fya;=fjka nj meyeÈ,s fõ'


tlafuda ueIsfï msysfgka Ôú;h fírd.;a orefjla'''

Tng ug u;l we;s uE;l§ fld<U m%isoaO mdi,l ÈhKshla laf,daßka tl;= l< msyskqï ;gdlhg jeà ta ksid fmky¨ mglj,g ydks jQ wjia:djl§ tlafuda hka;%hg iú lsÍfuka Èk lsysmhla we;=<; tu ÈhKshf.a Ôú;h fírd .ekSug yels jQ nj Tng u;l we;s' th yÈis wk;=rla fya;=fjka we;s jQ ;;a;ajhla ñi ffjri wdidokhla ksid we;s jQ ;;a;ajhla fkdfõ'


ffjoHh Wmq,a oikdhl

uQ,sl frday," n,xf.dv

yßka§ ,shkf.a