නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fmnrjdß 04 jeksodg fhÿKq f,dal ms<sld Èkh fjkqfjks


fufyu .sfhd;a 2040 § ms<sld urKñ,shk 16'3 olajd jeäùfï wjodkula'''

ÿïjeá brefõ ke;;a WrK wh wi, isàfuka isÿjk wlS%h ÿïmdkh u.ska o ms<sld we;sùfï wjodkula'''

iEu jirlu fmnrjdß 4 jeksod YS% ,dxlSh ck;djg jeo.;a jkafka ukaoehs wuq;=fjka lshd Èh hq;= ke;' flfia kuq;a fuu Èkh f,daljdis ish¨fokdg fnfyúkau jeo.;a jkafka f,dal ms<sld Èkh ieuÍu tÈkg fh§ ;sfnk ksidh' th yqÿ ieureula fkdjkafka" w¾:dkaú;j ls%hdfõ fhÈh hq;= ls%hdldrlï /ila isysle|ùug ,la lrkakd jQ Èkhla jk neúks'


f,dal ms<sld Èk ieurefï wruqK

Èfkka Èk jeäfjñka mj;sk ms<sld ksid we;sjk wiSñ; mSvdldÍ n,mEu wvqlsÍu Wfoid" ms<sld j<lajd .ekSu" l,a;nd y÷kd .ekSu iy ksjerÈ m%;sldr ,nd§u ;=<ska Wmßu iqj;djla ,nd .ekSu Wfoid f,dal m%cdj oekqj;a lsÍu iy n,.ekaùu f,dal ms<sld Èkh ieuÍfï wruqK fjhs'

f,dal ms<sld Èk ieurefï b;sydih

ms<sld iïnkaOfhka f,dal m%cdjf.a oekqj;a Ndjh by< kexùfï wruqKska iEu jirlu fmnrjdß 04 jeksod fuu ieureu meje;aùu wdrïN lrkq ,enQfha jir 2000 §h' ta meÍisfha mj;ajkakg fhÿkq ms<sldjg tfrys m<uq c.;a iuq¿fõ§h' f,dalfha fkdfhla rgj,ska meñKs rdcH kdhlhka iy ms<sld ixúOdkj, kdhlhka fuu iuq¿fõ§ ms<sldjg tfrys meßia m%{ma;sh (Charter of  Paris Against Cancer) w;aika ;nk ,§' fuu m%{ma;sh fldgia 10 lska iukaú; jQ w;r" ms<sld frda.Skaf.a Ôú;j, .=Kd;aulNdjh jeä lsÍug;a" ms<sld iïnkaOfhka lrkq ,nk m¾fhaIK jeä ÈhqKq lsÍu i|yd;a" ms<sld je<elaùu" l,a;nd y÷kd .ekSu iy tajd i|yd ksjerÈ m%;sldr lsÍu;a Wfoid f,dal m%cdjf.a iduQysl lemùu ,ndÈh hq;af;a flfiaoehs tys fmkajd § ;sìKs' meßia m%{ma;sh" iEu jirl§u f,daljdiS ck;djf.a yoj;a ;=< iy is;a i;ka ;=< ;ekam;a lsÍu Wfoid fmnrjdß 04 jeks Èk f,dal ms<sld Èk ieureu isÿ l< hq;= njg tys oijk fldgfia úêu;a f,i igyka lr ;sìKs'

Èfkka Èk jeäjk ms<sld urK

úistla jk ishjfia§ ms<sldj ms<sn| oekqj;a Ndjh w;sYhska jeo.;a fjhs' ms<sld ms<sn| wjfndaOh" frda. y÷kd .ekSu iy m%;sldr iïnkaOfhka wm%udK ÈhqKqjla wo jkúg ,nd ;snqK o" tajd ms<sld wju lsÍug jeo.;a jk idOl f,i ms<s.kq ,nk w;r" iEu jirlu w¨;ska y÷kd .kakd ms<sld frda.Skaf.a m%udKfha kï lssisÿ wvqjla oel.; fkdyelsh' ta fjkqjg isÿ ù we;af;a iEu jirlu w¨;ska y÷kd .kakd ms<sld frda.Skaf.a m%udKh Èfkka Èku jeä ùuh' fï wkqj j¾I 1990 § w¨;ska f,dj mqrd y÷kd .;a ms<sld frda.Ska m%udKh ñ,shk 8'1 la jqj o jir 2000 § ñ,shk 10 la olajd o jir 2008 § th ñ,shk 12'4 la olajd o jir 2012 § ñ,shk 14'1 la olajd o jeä ù ;sìKs' ta w;ru jirlg ms<sld ksid ñhhk frda.Ska m%udKfha o jeäùula fmkakqï lrhs' jir 1990 § f.da,Sh ms<sld urK m%udKh ñ,shk 5'2 la jQ w;r th 2012 § ñ,shk 8'2 la olajd o 2018 § ñ,shk 9'6 la olajd o jeä ù ;sìKs' f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj f.da,Sh ms<sld urK we;sùfï m%jK;dj fuf,igu mej;shfyd;a jir 2040 § tu m%udKh ñ,shk 16'3 lg;a jvd jeä jkq we;' fï fya;=j ksid ms<sld frda. we;sùu nrm;< f.da,Sh m%Yakhla njg m;aj we;s nj meyeÈ,s jkq we;'

ms<sldj j<lajd .ekSug kï'''

ms<sld frda. ksid fndfyda msßila ñh .sh o bka 40] la muK fofkla ñh hd fkd§ fírd .ekSfï yelshdj mj;skq we;' tkï tajd j<lajd .; yels ms<sld urK fõ' fï ksidu ms<sld j<lajd .ekSfï wjfndaOh jeä lsÍu b;d jeo.;a b,lalhla f,ig f,dj mqrd fndfydauhla ms<sld iy fi!LH ixúOdkhka f;areï f.k we;s w;r f,dal ms<sld Èkh ieurefï§ tys we;s jeo.;alu kej; kej;;a f,daljdiSkag ta;a;= .ekaùug lghq;= lrkq ,efí'

ms<sld we;sùu;a ta ksid isÿjk urK;a wvq lsÍug l< hq;af;a l=ulao@

1' ms<sld j<lajd .ekSug lghq;= lsÍu

2' ms<sld l,a;nd y÷kd .ekSug lghq;= lsÍu

3' ms<sld frda.Skag b;d Wiia ;;a;ajfha m%;sldrhka ,nd§ tajd iqj lsÍug lghq;= lsÍu'

ms<sld j<lajd .ekSug l< hq;af;a'''

ñksiqkag we;s jk ms<sldj,ska 1$3 la muK iïmQ¾Kfhkau j<lajd .ekSfï yelshdj ;sfí' fuhska woyia lrkqfha isrer ;=< ms<sld ffi, we;s ùu j<ld,Suhs' fï i|yd b;d myiqfjka l< yels oE fufiah'

1' ÿïfld< Ndú;fhka iïmQ¾Kfhkau bj;aùu

ÿïjeá bÍu" nq,;aúg lEu wd§ f,i ´kEu wdldrhlska ÿïfld< mßfNdackh l< úg úúO wdldrfha ms<sld we;súh yelsh' ÿïjeá bÍu u.ska fmky¿j, uqL l=yrfha" W.=f¾" iajrd,fha" w.akHdYfha" uq;%dYfha" .eíf.f,a iy jl=.vqj, ms<sld we;sùfï wjodku jeä fjhs' ;ud ÿïjeá brefõ ke;;a tajd WrK wh wi, isàfuka isÿjk wlS%h ÿïmdkh u.ska o by; ms<sld we;sùfï wjodku jeä fõ' nq,;a iuÕ fyda fjk;a oE iuÕ ÿïfld< yemSu u.ska uqL l=yr ;=<" W.=f¾" .,kd,fha iy w.akHdYfha ms<sld we;sùfï wjodku jeä fjhs'

2' fi!LH iïmkak wdydr .ekSu

) kejqï msßisÿ t<j¿" m,;=re iy OdkH jeämqr wdydrhg .kak'

) ia:q,;dj uÕyrjd .ekSu

msßmyÿ l< iSks iy i;aj fïohka jeks wê Yla;sckl wdydr mdßfNdackh wju lsÍu fï i|yd jeo.;a fjhs'

) uoHidr mdkfhka iïmQ¾Kfhkau bj;aùu

uoHidr mdkh u.ska mshhqrej," nvjef,a" fmky¿j," jl=.vqj, iy wlaudfõ ms<sld we;sùfï wjodku jeä fjhs'

) ilia lrk ,o uia wkqNj lsÍu iSud lsÍu

3 isref¾ Wig iß,k nrla mj;ajd .ekSu iy ksr;=reju jHdhduj, fh§u'

isref¾ nr ksis f,i mj;ajd .ekSu u.ska mshhqrej," mqriaÓ .%kaÓfha" fmky¿j," nvjef,a iy jl=.vqj, ms<sld we;sùfï wjodku wvq lr.; yelsh' ks;r jHdhdu isÿ lsÍu u.ska mshhqrej, iy nvjef,a ms<sld we;sùfï wjodku wvq lr .; yelsh'

4' oeä ysre rYañhg Rcqj ksrdjrKh ùfuka je<lSu'

WoEik 10 ;a iji 4 ;a w;r ld,fha ysre t<shg Rcqj ksrdjrKh ùfuka ifï ms<sld we;sùfï wjodku jeä fjhs' fuhg fya;=j ysret<sfha mdrcïnq, lsrKj, úlsrK wvx.= ùuhs'

5' ms<sld iEÈh yels ffjri wdidokj,g tfrysj tkak;a ,nd .ekSu

fuf,i fymghsáia B tkak; ,nd .ekSu u.ska wlaud ms<sld we;sùu;a" yshquka memsf,daud ffjrih i|yd tkak;a ,nd.ekSu u.ska .eíf., ms<sld iy ndysr ,sxf.akaøsh wdYs%; we;sjk ms<sld we;sùfï wjodku wvq lsÍu;a isÿfjhs'

6' wkdrlaIs; ,sx.sl ls%hdjkaf.a fh§fuka je<lSu'

) wkdrlaIs; ,sx.sl ixi¾.fha fh§fuka j<lskak'

fuys§ ,sx.sl iylrejka fndfyda msßila weiqre lsÍu" ;ud tla ,sx.sl iylrejl=g iSud jqj o ;u iylrejd fndfyda msßila iuÕ ,sx.sl weiqr meje;aùu u.ska ,sx.slj iïfma%IKh jk HIV iy HPV jeks ffjri wdidok ùfï wjodku jeä fjhs' HIV fyda AIDS frda.Skg .=o ud¾.fha my< fldgfia" wlaudfõ iy fmky¿j, ms<sld we;sùfï wjodku jeä fjhs' HPV ffjrifha we;eï m%fNao u.ska .eíf., ms<sld wjodku jeä lrk w;ru .=o ud¾.fha my< fldgfia" YsIaKfha" W.=f¾" fhdaks ud¾.fha iy ia;S% ndysr ,sxf.akaøh;a wdYs%; ms<sld we;sùfï wjodku jeä lrhs'

) tkak;a lgq yjqf,a Ndú;fhka j<lskak'

tkak;a lgq yjqf,a Ndú;h u.ska fymghsáia B, HIV yd fymghsáia C ffjri wdidok myiqfjka iïfma%IKh úh yels w;r tu.ska wlaud ms<sld we;sùfï wjodku jeä lrhs'

7' kS;sm;d l%udkql+,j YÍr iqj;d idhkj, mÍlaIdjkag fhduqùu

ifï" nvjef,a" .eíf.f,ys yd mshhqrej, we;sjk mQ¾j ms<sld ;;a;ajhka ms<sld olajd j¾Okh ùug fmr frda. ,laIK f.k §ug;a m%:u l,a;nd y÷kd .; yelsh'

ms<sld l,a;nd y÷kd .ekSug Tn l< hq;af;a'''

ñksidg iEfok ms<sldj,ska 1$3 lau frda. ,laIK f.k§ug;a m%:u l,a;nd y÷kd .; yels w;r ksis m%;sl¾u u.ska iïmQ¾Kfhkau iqj lr .; yelsh'

fuf,i w;sèjks ;rx. ialEka mÍlaIK" uefuda.%e*s mÍlaIdj u.ska mshhqre ms<sld;a" mema mÍlaIdj iy fld,afmdiafldms mÍlaIdj u.ska .eíf., ms<sld;a" PSA reêr mÍlaIdj u.ska mqriaÓ .%kaÓfha ms<sld;a" u,myj, reêrh we;aoehs mÍlaId lsÍu iy tf,i ;snqKfyd;a fldf,dfkdia fldms mÍlaIdj u.ska nvjef,a ms<sld;a " wêl f,i nq,;aúg lk" ÿïjeá Wrk" u;ameka fndk whf.a uqL mÍlaIdj u.ska uqL ms<sld;a l,a ;nd y÷kd.; yels w;r" tfia y÷kd.;a ms<sld ksÜgdjgu iqj lr.; yelsh'

ms<sld frda.Skag ,ndÈh yels m%;sldrhka'''

1' Y,Hl¾u isÿlr ms<sldj isrefrka bj;a lsÍu'

2' úlsrK m%;sldr ,nd § ms<sld ffi, úkdY lsÍu'

3' ffi, kdYl T!IO u.ska ms<sld ffi, úkdY lsÍu'

4' b,lal.; ms<sld kdYl T!IO u.ska ms<sldj j¾Okh ùu md,kh lsÍu'

5' m%;sYla;slrK ms<sld m%;sldr u.ska ms<sldfõ j¾Okh md,kh lsÍu'

6' fydafudak m%;sldr u.ska ms<sld ffi, úkdY lsßu'

óg wu;rj iqj lsßug wmyiq ms<sld we;s frda.Skag iyk i;aldrh jvd;a jeämqr ,nd§ Tjqka Ôj;a jk ld,h ;=< Tjqkaf.a Ôú;j, .=Kd;aul nj jeä lsÍu i|yd o l%ufõohka wo jkúg ,xldfõ fndfyda frday,aj, l%shd;aul fõ' ta u.ska iqj l< fkdyels ms<sld ksid fõokd ú¢k frda.Skag urKh mSvdjlska f;drj uqyqK§ug wjia:dj <Õd l< yelshs'


Idu .=K;s,l
ms<sld frda. úfYaI{ ffjoH

m%OdkS" wdisß - AOI ms<sld uOHia:dkh"

wdisß Y,H frday,


yßka§ ,shkf.a