නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

tlu ffjrihg wehs fï fjkia m%;spdr


tlai;a rdcOdksh iy wefußld tlai;a ckmoh lS ieKska wfma ysf;a uefjkafka n,.;= nfõ wkkH;djhs' fldákau tlai;a rdcOdksfha md¾,sfïka;=jg fkdyels .eyekshl msßñfhl= lsÍu;a" msßñfhl= .eyekshl njg m;a lsÍu;a muKs' wefußld tlai;a ckmoh hkq br" y| ;re mjd ch.;a n,.;= rdcHhla uq,a lr .;a wkkH;djls' jix.;hlg uqyqK §u fjkqfjka ,ehsia;=.; rdcHhka w;r mrudo¾YS rdcHhka f,i f,dal fY%aKss.; rdcHhka w;r 2019 jif¾ by<skau isáfha tlai;a rdcOdksh iy tlai;a ckmohhs' ta jkúg kjiS,ka;h" úhÜkduh" iy Ökh Wla; rdcHhka folg jvd my< uÜgulska fY%aKs.;j ;snqKs'


fi!LHdrlaIdj ms<sn| fuu f,dal o¾Ylh ilia lsÍfï§ ì,a iy fu,skavd f.aÜia mokug jer§ we;s neõ ta;a;= .sfha fldúâ jix.;h;a iuÕhs' fï jkúg tlai;a rdcOdksfha iy tlai;a ckmofha jix.; ;;a;ajh md,kfhka .s,syS .sh ;ekg m;aj we;' Ökh b;d fyd¢ka fldúâ ;;a;ajh md,kh l< njg f,dal fi!LH ixúOdkfha m%Yxid ,noa§ kjis,ka;h fldúâ urK ixLHdj 35 lg iSud lr .ksñka jd¾;d ;nd we;'


iQodkï jqKd kï fudlo jqfKa''

±ka fndfyda fokdf.a m%Yaakh fuhhs' jix.;hlg uqyqK §u fjkqfjka iQodkï jqK;a" jix.;hla meñKs miqj th id¾:l f,iska l<ukdlrKhg iu;a fkdjQ njhs' fï .ek woyia olajñka tlai;a ckmofha ñÑ.ka úYaajúoHd,fha uydpd¾h t,sifn;a lsx m%Yak lrkafka f,dalfha yeu fokdu uqyqK fokafka tlu ffjrihg kï m%;spdr ±laùfï§ tla tla rgj,a fjkia f,iska m%;spdr oelaùug fya;=j l=ulao hkakhs'


uydpd¾h lsx 2020 jif¾§ fldfrdakd m<uq /,af,a tla tla cd;Ska olajk ,o m%;spdr ms<sn|j úYaf,aIKd;aul .%ka:fha ixialdrljßhhs' fuu lD;sh fjkqfjka hqfrdamSh rgj,a ;syl úoaj;=ka 60 fofkl= úiska ,sms imhd ;sfí' kuq;a tla tla rgj,a úiska fï .ek wkq.ukh lrk ,o udkhka ksid cd;Hka;r f,iska th ixikaokh ÿIalr ld¾hhla ù ;sfí'


ixLHdf,aLk''

fldúâ ms<sn|j ksjerÈ ixLHdf,aLk ms<sn|j we;s .eg¨j jkafka tla tla rgj, ixLHdf,aLk ,nd .ekSfï moku wkqj fldúâ urK ms<sn|j ksj/È ixLHdf,aLk ,nd .ekSu ÿIalr ù ;sfí' fn,aðhu úiska fldúâ hehs iel isf;k urK mjd ixLHdf,aLkj,g tl;= lroa§ c¾uksh" m%xYh ks;ru jeäysá ksjdihka ys urK mjd fldúâ ixLHdf,aLk f,iska tla lr ;sfí' tlai;a rdcOdksh úiska fldúâ urK hehs i,lkafka trg frday,a moaO;sh ;=< isÿ fjk urK muKs'


ck ixhq;sfha fjkialï''

úúO rgj, ck ixhq;sfha iqúfYaaIS;djka we;' b;d,sfha iuia; ck.ykfhka mfyka mx.=jla jhi wjqreÿ 65 g jeäh' tu ck lKavdhug fldúâ 19 jvd;a wjodkïh' wm%sldfõ jeä ckixhq;shla ;reK lKavdhug wh;a fõ' ;reK ck.ykh jeä rgj,a úiafika 19 lau wh;a jkafka wms%ldkq uydoaùmfha mj;sk rgj,aj,h'


foaYmd,k kdhl;ajh

fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh md,kj fjkqfjka foaYmd,k kdhl;ajh úiska Èh;a lr we;s iudc m%;sm;a;suh iy wd¾Ólh kej; f.dvkeÕSu i|yd Èh;a lrk m%j¾Ok ld¾hhka tlsfklg fjkiah'c¾uksh úiska mdi,a wOHdmkh ksjfia isg lsÍug;a" orejka fjkqfjka /ljrKh ie,iSu i|yd fouõmshkag wu;r ksjdvq ,nd§ rcfhka jegqma f.ùug mshjr .kakd ,§'Ökfha m%;sm;a;sh Bg yd;amiskau fjkia úh' Tjqkaf.a ;SrK ±ä jqK;a ck;dj l=i.skafka fkd;nd /l.ekSug iu;a úh'flfia fyda fõjd mudù ;SrK .ekSu" WodiSkj lghq;= lsÍu" muKg jvd ixlS¾K iy wia:djr l%ufõohka ksid urK ixLHdj by< hk nj;a fuu lD;sfha ixialdßldj fmkajd § ;sfí' ;SrK .ekSfï m%udoh ksid Ôú; jeä .Kkla wysñ ùu iy Yla;su;a fi!LH fiajdjlg mjd ord.; fkdyels frda.Ska m%udKhla tljr orkakg isÿ ùu hk lreKq ldrKdjka o wjOdkhg fhduq úh hq;= neõ weh jeäÿrg;a i|yka lr ;sfí'fi!LH fiajdjka ,nd .ekSu fjkqfjka mj;sk myiqlï i,ld n,k úg;a ksjfia /£ isàug ;sfnk yelshdj tlsfkldf.a ;rd;sru wkqj r|d mj;sk w;r iudc wiudk;djka o frda.h iuÕ noaOj we;s ;j;a me;slvla ù ;sfí'


f;dr;=re jeo.;a''

fldúâ jix.; ;;a;ajh md,khg kï ksjerÈ f,iska f;dr;=re .,d hEu b;d jeo.;a neõ uydpd¾h t,sifn;a lsx i|yka lrkjd' jix.;h yuqfõ reishdj ksis ixLHd f,aLk mj;ajd f.k fkd.sh kuq;a uE;l mgka reishdkq rch úiska f;dr;=re .,d hEu jeäÈhqkq lrk ,§' î' î' iS reishdkq fiajh úiska isÿ lrk ,o úu¾Ykhlska mjd fy<sorõ jkafka úksúoNdjhla fkdue;s ksid fldúâ 19 g tfrysj jQ tkak;g mjd ck;djf.a úYajdih wvq ù we;s njhs'


jix.; ;;a;ajh yuqfõ n%iS, ckdêm;s fnd,aikdfrda úiska isÿ l< m%ldY trg fldúâ urK ixLHd;aulj by< keÕSug fya;= úh' Wla; lD;sfha iu ixialdßld uydpd¾h t,sid uidâ f*dkafiald FAPESP mqj;a fiajhg lshd isáfha ckdêm;s fnd,aikdfrda ffjoH úoHdjg wjudkhla isÿ l< rdcH kdhlfhla njhs'jix.;h md,kh lsÍug ksis mshjr fkd.;a njg wefußld tlai;a ckmofha ysgmq ckdêm;s fvdk,aâ g%ïma o fpdaokd ,nd isá' Tyq fuu jix.;h yuqfõ m%dka; wdkavq iuÕ u; .egqï we;s lr .;a w;r fldfrdakd wdidÈ;j ;=ka /hla frday,a.;j isàfuka miq m%isoaêfha lshd isáfha fuh idudkH WK fyïìßiaidjla ksid rg jid ±óug ;rï frda.hla fkdjk njhs'


wdidÈ;hka yUd hEu iy yqfol,d lsÍu

wdidÈ;hka yUd f.dia yqfol,d lsÍu m<uq /,af,a§ wkq.ukh l< id¾:l mshjrla úh' úhÜkduh ;;a;ajh nrm;, ùug fkd§ uqyqKq wdjrK me<£u" iudc ÿria:nj iy wdidÈ;hka fidhd f.dia wjYH iyh ,nd .ekSfï Yla;su;a l%ufõohla wkq.ukh lrk ,§' ñ, wêl jqK;a úhÜkduh wdidÈ;hka y÷kd .ekSfï id¾:l ls%hdud¾. uyd mßudKfhka wdrïN lsÍu ksid ol=Kq fldßhdj o id¾:l f,iska ;;a;ajh u¾okh lrk ,§'


tlai;a rdcOdksfha tlafig¾ úYaajúoHd,fha uydpd¾h bhka fnÜuka i|yka lrkafka fldúâ ksid f.jk jkaÈh urKh muKla fkdfõ'' th mqoa.,hdf.a §¾> ld,Skj fi!LHuh n,mEï we;s lrk w;r th wd¾Ólhg;a m%n,j n,mdkq we;'


î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaokS o is,ajd