නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wjodku ;snqK;a .eìKs uõjrekag tkak; fokak úÈyla kE'''


fï jkúg f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska fldúâ fjkqfjka tkak;a lSmhla m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd' ta zz*hsi¾ nfhdafgla ZZiy zzfudv¾kd ZZ tkak;hs' kuq;a ;ju;a fuu tkak;a .¾NKS uõjreka fjkqfjka ks¾foaY ù keye' tkak; ydkslr njg jd¾;d ke;e;a .eìks uõjreka fjkqfjka tkak; wkqu; fkdlrk w;r .¾NKS ldka;djka fldúâ fjkqfjka ksrdjrKhùfï jeä wjodkula ;sfnkjd' tf,i wdidÈ; ùu ksid fkdfïrE ore Wm;aj,g;a úYd, n,mEula ;sfnkjd kï fuu tkak; .eìKs uõjrekag ks¾foaY fkdlrkafka wehs'''@

 

*hsi¾ nfhdafgla tkak; tlai;a ckmofha wdydr yd T!IO mßmd,k kS;s Í;s wkq.ukh lr we;s kuq;a .¾NKS iy lsßfok uõjreka iïnkaOfhka jQ idhksl w;ayod ne,Sï bj;a lr ;sfí' i;=ka u; isÿ lrk vd¾Ü wOHhkh ^jeãu yd m%ckkfha§ úi ùï& wjidk lsÍfuka miqj .¾NKS ldka;djka mÍlaIKh i|yd iïnkaO lr .ekSug woyia lrkjd'

 

fkdokakd iy ksrdjrKh ùfï wjodku

fcdaka fydmalskaia úYajúoHd,fha .¾NKS ldka;djkaf.a whs;sjdislï ms<sn| úfYaI{ ffjoH zrE;a f*avkaZ i|yka lrk wkaoug jix.;hla fkdjk ld,hl§ tkak;la w;ayod n,k úg ta fjkqfjka .¾NKS ldka;djka uq,a idhksl w;ayodne,Sï fjkqfjka iïnkaO lr .kafka keye' ffcj wdpdr O¾u úIfha§ .¾NKS ldka;djka úia;r lrkafka zzixlS¾K ck.ykhlaZZ^ uj iy l<,h& f,ighs' ta ksid fï fofokd .eku iodpdrd;au ie,ls,a,la ±laùu wjYH fjkjd'


w;S; w;a±lSï mdol lr .;a;d''

fcdaka fydmalskaia n¾uka úYaajúoHd,fha ffcj wdpdr O¾u mSGfha idudðl zzld,s lDì¾ZZ fmkajd fok wkaoug bfnda,d frda.h me;sr .sh uq,a ld,fha§ fldxf.da m%cd;ka;%jd§ ckrcfha .eìks iy lsßfok uõjrekag;a tkak;a ,nd §u ks¾foaY jqfKa keye' rdclSh m%ij yd kdßfõo ffjoH úoHd,h (RCOG) fmkajd fok wkaoug tkak; ,nd .ekSfï§ .¾NKS;ajhg ydkshla fyda wdrlaIdjla ,efnk ksid tkak;  ,nd .; hq;= hehs kshuhla keye' kuq;a hï .eìKs ujla ;udg fldúâ fjkqfjka wdrlaIdj i|yd tkak; ,nd .; hq;=h hk ia:djrfha isákjd kï weh m%;sldr ,nk kdßfõo fyda ffjoHjrhd iuÕ idlÉPd l< hq;=hs' hï f,ilska fï .eìks ud;dj ksOka.; frda. ;;a;ajhlska fm¨fKd;a thska ±ä wjodkula we;s úh yelshs'


ujg fyda l<,hg ydkshla isÿ fkdjk ksid BY%dh,h we;=¿ rgj,a fldúâ tkak; ,nd Èh hq;= ldKavhg .¾NKS ldka;djka o we;=<;a lr ;sfnkjd' bkaÈhdj meyeÈ,sju lshd isákafka jeäÿr wOHhkhka isÿjk f;la .¾NKS uõjrekag iy uõlsß fok ldka;djkag fldúâ tkak; ,nd§u ks¾foaY fkdlrhs'


o;a; m%udKj;a keye''

fn;a BY%dh, Wmia:dk ffjoH uOHia:dkfha m%ij yd kdßfõo úfYaI{jßhl jk ydj¾â iriúfha WmfoaYsldjla jk yqud *Íâ i|yka lrkafka .¾NKS ldka;djkag fldúâ tkak; ms<sn| idhksl w;ayod ne,Sï fjkqfjka udi fyda jir .Kkdjla .; fjkak mq¨jks' ±kg;a idhksl w;ayod ne,Sï fjkqfjka .eí .;a ldka;djka w;f,diaila isák w;r Tjqka o .¾NKS ld,h ;=< ksÍlaIKh lrkq ,efí'


tkak; wdrlaIss;hs'

Co-V-2 tkak; .¾NŒ uõjrekag id¾:l jqfKa keye' Bg fya;=j jqfKa fuu tkak; fjkqfjka Ndú; lrkq ,enqfõ mefmd," fmda,sfhda jeks tkak;a fjkqfjka Ndú; l< wkaofï ÿ¾j, lrk ,o ffjrihl iÔú fldgila fhdod .ekSuhs' tfy;a *his¾ iy fudv¾kd tkak;a fjkqfjka fhdod .;af;a ffjrifha cdk fla;fha b;d l=vd fldgila' th isrer ;=< ffjrifha fldgila ks¾udKh lrk w;r th wd.ka;=lfhla f,i y÷kd f.k m%;sYla;slrK moaO;sh u.ska myr §u wdrïN lrhs'


zzld,s lDì¾ f.a woyig wkqj ffjrih je<£fï wjodkul isák tlai;a ckmofha fi!LH fiaúldjka fuu tkak; ,nd .ekSu jvd;a iqÿihs'' fuh frda.shdf. ;SrKhla'' ta ksid wms wjodku iy m%;s,dN .ek iEu .¾NŒ ldka;djla iuÕu idlÉPd lrkjd'tkak; ,nd .;a kuq;a iudc ÿria:nj" oE;a msßisÿ lsÍu" uqyqKq wdjrK me<£u ;jÿrg;a wkq.ukh lrkak ´k'


tkak; ,nd .;a .¾NŒ uõjrekaf.a woyia;tlai;a ckmofha j¾ðkshd m%dka;fha m%d:ñl i;aldr ffjoHjßhl jk whsßka ue;sõ tkak; ,nd .kakd úg .¾NŒ ldka;djla' tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j weh bÈßfha m%Yak rdYshla ;snKd' whsßka fi!LH fiaúldjl ksid weh frda.Skag ksrdjrKh ùfï wjia:dj jeähs' ta;a uf.a orejdf.a iy uf.a wdrlaIdj .ek;a ys;kak jqKd' kj tkak; kHdhd;aul kuq;a fkdokakd wjodku iy .¾NŒ wjêfha§ fldúÙ 19 je<£fï ienE wjodku i,ld n,d weh ckjdß udifha§ fuu *hsi¾ nfhdafgla tkakf;a m<uq ud;%dj ,nd .;a w;r fojeks ud;%dj fmnrjdß udifha§ ,nd .ekSug kshñ;hs'


uõlsß fok ldka;djkag

orejg lsß fok uõjrekag fldúâ tkak; ,nd .ekSug wjia:dj ;sfnkjd kï weh ta wjia:dj bj; oukak tmd'' ffjoH yqud *Íâ i|yka lrkafka ujla tkak; ,nd .ekSfuka miqj ffjrihg tfrysj ksmojk ´kEu m%;sfoayhla Tjqkaf.a uõlsß ;=<g we;=¿ ù tajd <orejkag fldúâ jix.;fhka hï wdrlaIdjla ,nd §ug Wmldß fjkjd'


fï .ek ;jÿrg;a woyia olajk weh fmkajd fokafka tkakf;a jdis fndfyduhla ;snqK;a ;ju;a o;a; fkdue;s ùu ksid uõjreka tkak; .ekSug miq.dñ;ajhla olajkjd' uõlsß fok uõjrekag tkakf;ka wjodkula .ek ;ju;a lsisÿ jd¾;djla ,eî ke;s njhs'


tkak; ,nd .;a ldka;djka jqK;a tka; ,nd .ekSfuka miqj .eí .ekSug ìh úh hq;= keye' fldúâ tkak; mqoa.,hkaf.a irenjg lsisÿ n,mEula keye' tkak; iy irenj ms<sn|j Ôj úoHd;aulj ms<s.; yels hdka;%Khla fkdue;s neõ ld,s lDìk¾ i|yka lrkjd' ta ksid wkd.;fha§ fldúâ 19 tkak; ,nd §u fjkqfjka ish¨u .¾NKS ldka;djka jvd;a iún, .ekaùug woyia lrk neõ Tyq jeäÿrg;a i|yka lrhs'


î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaokS o is,ajd