නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; .ek wehs fï fo.sähdjla'''


wfma rfÜ ;sfnk fldúâ m%fNaoh fudllao''' wms úo.;a;= tkak; jev lrkjo fï lsisjla wm ;ju okafk keye''' fldúâ jix.; ;;a;ajh tkak tkaku rg mqrd jHdma; ùfï fmrksñ;s fmfkkakg wr f.k' miq.sh ld,fha niakdysr m<d; ;=< wê jix.; ;;a;ajhla f,i me;sreKq fldúâ jix.; ;;a;ajh oeka l%u l%ufhka rg mqrdu me;sfrkakg wrf.k'


ta yeufoau;a tlal fldúâ tkak; ,nd§fï lghq;= wdrïN lr we;s fudfyd;l miq.shod ol=Kq wm%sldfõ fldúIS,aâ tkak; ,nd§u k;r lrkakg mshjr wrf.k' rgla úÈhg wm fldúIS,aâ tkak; muKlau f.kajkakg ;SrKh lr,d' b;ska fï iïnkaOfhka ffjoH ridhkd.dr úoHd{ jD;a;Shfõ§kaf.a úoaj;a ix.ufha iNdm;s rú l=uqfoaYa uy;d fufia woyia m%ldY lrkakg fhÿKd'


úo.;af;d;a ffjrih je<÷k;a we;súh yels ixl+,;d wvqhs'''


fldúIS,aâ fldfyduo@

ol=Kq wm%sldfõ fldúIS,aâ tkak; úÈk tl k;r l<d' wms fldúIS,aâ ú;rlau f.kajkak ie,iqï lrkjd'f,dalfha rgj,a fndfyduhla ;ukaf.a rg ;=< mj;sk fldúâ m%fNaoh .ek mÍlaIK lrñka jo fjkjd' fndfyda rgj,a ;ukag .e<fmk tkak;la ksmojkakg fyda wvqu ;rñka oekg mj;sk tkak;a w;=ßka jvd;au .e<fmk tkak; f;dard .ekSug úYd, f,i m¾fhaIK wdrïN lr ;sfnkjd'


fujeks mÍlaIKj, m%;sM, úÈyg ol=Kq wm%sldj fldúIS,aâ tkak; ish rfÜ uyck;djg ,nd fok tl miq.sh i;sfha jydu l%shd;aul jk mßÈ w;aysgjkq ,enqjd'ol=Kq wm%sldfõ me;sfrñka ;sfnk fldúâ m%fNaohg" fldúIS,aâ tkak; .e<fmkafka ke;s neúka tu tkak; keje;a jQ nj ;ud ol=Kq wm%sldfõ fi!LH n,OdÍka i|yka lr isákafka'


ol=Kq wm%sldj m%;slafIam lrmq tu tkak; ,xldfõ fi!LH ld¾h uKav,h" ;%súO yuqodj we;=¿ ,laI ;=kl muK m%udKhla i|yd fï jkúg;a ,nd§ wjika' tfiau ;j;a tu tkak;a ñ,shk kjhla weKjqï lr we;s nj;a" ;j;a ñ,shk 40 la f,dal fi!LH ixúOdkh mß;Hd. lsÍug hk nj;a oekg wkdjrKh fj,d ;shkjd'fï f;dr;=rej,g wkqj ir,j l,amkd l<;a wmg .eg¨ folla u;= fjkak ´fk'


wfma rfÜ mj;sk fldúâ m%fNaoh .ek Tn okakjdo@

wfma rfÜ ;shk fldúâ m%fNaoh fyda m%fNao .ek ;ju wms yßhgu okafka keye' m%fNao fydhd .ekSu i|yd oekg fi!LH wud;HdxYh i;=j lsisÿ jevms<sfj<l=;a keye'


m%fNao y÷kd .ekSu PCR mÍlaIK u.ska isÿ lrkak neye' PCR mÍlaIKhg ´fku fldúâ m%fNaohla tl yd iudkhs' ffjrih úYd, f,i fjkia fj,d kï oekg lrk PCR mÍlaIKh fk.áõ lsh,d tkak;a mq¿jka'm%fNao y÷kd .ekSu i|yd ffjrihg wod< 'cdk wkql%uh' ;jÿrg;a úYaf,aIKh lrkak fjkjd' talg cdk wkql%ñl úIaf,aIl hka;% wjYH fjkjd' PCR hka;%fhka ta jefâ lrkak neye'


fi!LH wud;HdxYhg —cdk úYaf,aIl˜ hka;% keye'''

,xldfõ fi!LH wud;HdxYfha PCR ridhkd.dr 18 la ;sfnkjd' ta tl ridhkd.drhlj;a cdk wkql%ñl úYaf,aIl hka;% keye' ta ksid fi!LH wud;HdxYhg m%fNao y÷kd .ekSfï yelshdj keye'


tu hka;%hla ,nd§u i|yd f,dal nexl=j" wdishdkq ixj¾Ok wruqo, jeks wdh;k wms fjkqfjka m%iïmdok lghq;= mjd isÿ l<d' fldúâ bjrhs lsh,d iuyr fi!LH n,OdÍka th uÕyeßhd' fi!LH wud;HdxYfha ffjrifõ§ka iy laIqøfõ§ka Bg Wkkaÿjla ke;s njla ;uhs fmfkkakg ;sfhkafka' Tjqka ta wNsfhda.h ndr .kak neßlulska fmf<kjd' kuq;a ta yelshdj ;shk ´kE;rï jD;a;slhka fi!LH wud;HdxYh ;=< bkakjd' ;ukag neß jefâ jqK;a mq¿jka flfkl=g fkd§ wOHdmk wud;HdxYfha ridhkd.drhlg mjr,d wms j.lSï úrys;j bkakjd' ta ksid rfÜ ;shk m%fNao ms<sn|j cd;sl uÜgñka y÷kd .ekSula isÿjk tlla keye'


wms .ymq tkak; jev lrkjo@

B<Õg wms .ymq tkak;a jev lrkjo lsh,d n,kak ;shk l%uh fjkafka" m%;sfoay mÍlaIK u.ska ta ms<sn| wOHhkh lsÍuhs' tkak;la ,nd ÿkakg miafia" ta tkak; YÍrh ;=< l%shd;aul fjkjd kï" YÍrh úiska ffjrihg tfrys iqúfYaIS m%;sfoay ksIamdokh lr,d reêrhg uqod yßkjd' reêr ks¾foaYlhla Bg wod< úfYaIs; mÍlaIdjlg ,la lsÍfuka tu m%;sfoay y÷kd .ekSug;a" j¾Okh ùfï iS.%;dj jeks lreKq wOHhkh lsÍug;a mq¿jka' ksYaÑ; ld,hlg miqj wfmalaIs; m%;sfoay j¾.h j¾Okh fj,d ke;akï" tkak; jev lr,d ke;s nj ks.ukh lrkak mq¿jka' fldúâ yeÈ,d fyd| fjÉp wdidÈ;hkaf.;a fï jf.au reêrfha m%;sfoay ;shk ksid" fkdoekqj;aj fldúâ wdidokh fj,d fyd|jqKq wh jf.au" fyd| fjñka isák wh fydhd .kak;a fuu mÍlaIK jeo.;a'


hka;% ;síng —m%;sl%Shl ;ykï˜ kï fudlo lrkafka'''

,xldfõ fi!LH fiajdfõ uQ,sl frday,a olajd tu mÍlaIK l< yels úúO j¾.j, iajhxl%Sh hka;% ;shkjd' kuq;a fldúâ m%;sfoay mÍlaIK isÿ lsÍu i|yd Bg wod< úfYaIs; m%;sl%Shl lÜg, ,nd Èh hq;=hs' kuq;a PCR mÍlaIK jeämqr lrk ;rug ;ukag jdishs lsh,d ys;mq lsysm fofkl= ksid" fuu m%;sl%Shl ridhkd.drj,g ,nd §ug" fi!LH wud;HdxY uÜgñkau ndOd we;s jqKd' wog;a tu ndOdjka bj;a fj,d ke;s ksid" rihdkd.drj, m%;sfoay mÍlaIK isÿ fjkafka keye' ta ksid wms úo .;a;= fldúIS,aâ" weÕ we;=f<a l%shd;aul o keoao lsh,d wmsg fyda fi!LH wud;HdxYhg oek .kak mq¿jka fjkafka tkak;a úomq whg frda.h kej; je<÷k fj,djg ú;rhs' ta fjkfldg wms rgla úÈyg wdmyq yefrkak neß wudrejl jeá,d bjrhs'


;du wkqu; fldúIS,aâ ú;rhs'''

;du wfma rfÜ T!IO kshduk wêldßfha wkque;sh ,eì,d ;sfhkafka fldúIS,aâ tkak;g ú;rhs' f,dal fi!LH ixúOdkh wkque;sh §,d ;sfhkafka *hsi¾ tkak;g ú;rhs' m%fNaoj,g jeämqr id¾:l RNA j¾.fha tkak;a' *hsi¾ lshkafka tfyu tkak;la' fldúIS,aâ lshkafka tfyu tkak;la fkdfõ' th jdyl j¾.fha tlla' ta ksid úoHd;aul moku ;=<u wmg wNsfhda.hla ;shkjd'


wfma rfÜ T!IO kshduk wêldßh ;ju wehs wfkla tkak;a ioyd wkque;sh m%udo lrkafka' wkque;sh i|yd wms f,dl= mÍlaIK lsisjla lrkafka keye' f,an,a mÍlaIdjlska ;ud fï lghq;a; isÿ lrkafka'


fldúIS,aâ wdorh ms<sn| idOdrK ielhla'''

fldúIS,aâ ú;rla ,shdmÈxÑ lr,d ;sfnk ;;a;ajhla wkqj f,dal fi!LH ixúOdkfha iy fkdñf,a ,efnk fndfyda wdOdr i|yd fldúIS,aâu wkqu; fjk tl" jHdmdrhla f,i ldgj;a fmak tlla keye' taflka wms fldúIS,aâ weíneyshla yod .kak tl ksrdhdifhkau isÿ fjkjd' iudkHfhka T!IO taldêldrhka yod .kafka ta úÈygu ;ud'


fldfydu jqK;a wms jmqrk foa ;uhs" wkd.;fha wmsg fk<d.kak fjkafka' fï fj,dfõ fi!LH wud;HdxYfha jemsÍu ms<snoj wmsg kï" fyd| wkd.; n,dfmdfrd;a;= keye' .cñ;=re l,a,shla yodf.k" yefudagu wyqïlka§u je/oaola úÈyg i,ldf.k" ;SrK .kak wh" ta ;SrK u.ska isÿjk nrm;< ydkslr ;;a;ajhka .ek j. lshkafka ke;=j" uyck;dj fyda idudkH fi!LH fiajlhd u; mgjñka isák neúka" wms ta ms<sn|j oekqj;aj yd wjÈfhka isáh hq;= fjkjd'


ridhkd.drj, w;sßla; PCR mÍlaIK oyodyla muK ysr fj,d''

miq.sh ld,h mqrdu wjYH m%;sl%Shl ,ndfokakg lsh,d b,a,Sï l<;a" wud;HdxYh ta ms<sn|j weyqïlka §ula lf<a keye' ridhkd.drhla mj;ajdf.k hEu i|yd wjYH iemhqï moaO;sh ksis mßÈ h:dj;a úh hq;=hs' ridhkd.drj, wjYH;d idlÉPd lrkakg fi!LH wud;HdxYh Bg wod< jD;a;slhkag bvla ,nd§,d kE' fï jkúg ridhkd.dr l<ukdlrKh fjñka ;sfhkafka" ta ms<sn|j ksjerÈ oekqula we;s whf.a iyNd.S;ajfhka fkfjhs' ta yskaou fï uÜgfuka fyda ridhkd.dr mj;ajdf.k hkafka úYd, jEhula fhdo,d" ;ukaf.a fm!oa.,sl jevla lr.kakjd jf.a'


ffjoH iemhqï .e<fmkafka keye'''

ffjoH iemhqï wxYfhka ñ,§ .kak iuyr m%;sl%Shl ridhkd.drfha§ ksjerÈj jev lrkafka keye' ridhkd.drj,g ,nd fok PCR m%;sl%Shl cd;Hka;r jYfhka ms<sf.k ;sfnkjdo@ T!IO kshduk wêldßh j,x.= lsÍfï mÍlaIK lr, ;sfhkjo@ iqÿiq m%;sl%Shl njg we.hqï lñgqj, iy;sl ,nd§,d ;sfhkafka fudk úfYaI{ ffjoHjrhd o@ tajd b,a,,d ;sfhkafka fldhs ridhkd.drfhkao jeks lreKq ms<sn|j lsisÿ meyeÈ,s wjfndaOh ldgj;a keye' iuyr wh ;ukaf.a ikakduh ñ,§ .ekSu i|yd úYd, jHdmdßl wr.,hla lrkjd' ;j;a iuyre jerÈ iy.; ñ,§ .ekSï ms<sn|j wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j isÿlrñka ;sfnk mÍlaIKhg n,mEï lsÍu i|yd" PCR ridhkd.dr wvmK lrkakg W;aidy lrkjd' ;j;a wh" ys;j;allïj,g kso¾Yl ál heùu i|yd m%;sm;a;s fjkia lsÍug lghq;= lrñka isákjd' rfÜ uyck;dj fjkqfjka wudrefjka ia:dms; lrjdf.k ;sfhk PCR ridhkd.drj,g wjYH iemhqï ,ndfokak" tajdfha jev lrk ffjoH ridhkd.dr úoHd{ jD;a;slhkag wjYH há;, myiqlï ms<sn|j ljqre;a fydh, n,kafk kE'


ì,shk .Kka ms,a,s .iñka" w;sld, lm,d b;=re lrkak yokjd'''

iuyr wOHlaIjre" fi!LH wud;HdxYfha n,OdÍka ñ,shk .Kka kdia;s lrk .uka" ì,shk .Kka jxpd lrkakg bv yßk .uka" i,a,s b;=re lrkak hkafka ridhkd.drj, Èjd ? jev lrk ffjoH ridhkd.dr úoHd{hkaf.a w;sld, lmamdÿ lr,d' fi!LH wud;HdxYh hgf;a PCR ridhkd.dr 18 la ;sfhkjd' ta tllaj;a meh úisy;r ÿjjkak wjYH;djla Tjqkg keye' yÈishg úfõl .kak" lEu fõ,la imhkak" kjd;eka myiqlula yo,d fokak ;nd" wjqreoaolg jeä ld,hla tl È.g" Èjd ? fkdn,d fï rdcldßfha fhfok ld¾h uKav,h Èßu;a lsÍugj;a Tjqkg fkdyels fj,d ;sfhkjd'


jir myf<djla mer‚ ;dlaIKh

wms ;du fï ridhkd.drj, Ndú; lrkafka jir 15 lg jvd mer‚ ;dlaIKh' tl PCR mÍlaIKhla lrkak meh 8 lg jvd ld,hla .; fjkjd' ridhkd.drfha fõ.h jeä lsÍu tys bkak ld¾h uKav,hg ysf;k wdldrhg lrkakg neye' ta i|yd wjYH ÈhqKq ;dlaIKh .ek ridhkd.dr fiajdfõ by< mqgq r;a lrk wh okafka keye' tfyu ke;akï mj;sk l%uh ;=< Tjqka úiska ,nd.kq ,nk jdis w; yßkakg leue;s keye' meh tl yudrl jf.a ld,hlska mÍlaIK jd¾;d ksl=;a lrkakg mq¿jka ;dlaIKh ms<snoj udi .Kkdjla ;siafia ckdêm;sjrhd olajd oekqj;a lr,d ;sfhkjd' b,a,Sï lr,d ;shkjd' ta fudkjo lsh,dj;a fydh,d ne¨fõ kE' w¨;au ;dlaIKhg wod< ,nd .kak PCR hka;%hla lgqkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqfmd< ridhkd.drhg wdOdr jYfhka ,nd§,d udi ;=kla ú;r fjkjd' wvq .dfka tal ridhkd.drh we;=f<a yhs lr,d fokak fi!LH wud;HdxYhg ;ju neßfj,d ;sfhkjd'


mÍlaIK lrkjdg jvd úYd, ld,hla" jd¾;dj w;r ueo ;ekaj, m%udoh

PCR kso¾Yl ridhkd.drhg tkafk yjia jrefõ' ridhkd.dr meh úisy;r mqrd mj;ajd f.k hkak wdh;k m%OdkSkag neßfj,d ;shk ksid" mßlaIK lrkak mgka .kafk miqjod' tÈku jd¾;dj ksl=;a lrkjd' iuyr ffjrifõ§ka jd¾;d ksl=;a fkdlr ;uka <Õ f.dv .id .kakjd' tu jd¾;dj kej; hkafka m%dfoaYSh jix.; m%Odkshdg' fuu idïm%odhsl l%ufõoh wkqj ridhkd.drh ;=< PCR mÍlaIKh isÿ lrkakg hk ld,hg jvd" ;=ka y;r .=Khl ld,hla" jd¾;dj wod< mqoa.,hd fj; fhduqlr .kak .; fjkjd'


cx.u ridhkd.dr lsysmhla yokak ;du;a neßfj,d'''

lafIa;%fha tl;=jk úYd, kso¾Yl m%udKhla ridhkd.drj,g meñŒu myiqfjka je<elaùug ia:dkSh PCR hka;% iys;" cx.u ffjoH ridhkd.drhlg mq¿jka' cx.u ffjoH ridhkd.dr oyhla ks¾udKh lr.ekSug wjYH niar: oyhla b,a,,d wjqreoaolg jeähs' ta;a fi!LH wud;HdxYhg cx.u niar: oyhla wrf.k" cx.u ridhkd.dr oyhla yod.kak wmsg ;ju neßfj,d ;sfhkjd' cx.u ridhkd.drhla ;=< m%;sfoay mÍlaIK iy ia:dkSh PCR mÍlaIK tljr isÿ lrkafka kï lafIa;%fha ish¨ PCR mÍlaIK ridhkd.drj,g nrla fkdù lafIa;%h ;=<u wjika lsÍug yelshdj ;sfnkjd'


ridhkd.dr l<ukdlrKh whdf,a hkakg bv yer,d" fyd| m%;sM, ,nd .kakg neye'''

ridhkd.dr fiajdfõ wjYH;d .ek" fi!LH wud;HdxYh ;=< fyda ckdêm;s ld¾h idOk n<ldh ;=< fyda ksrka;r idlÉPdjlg ,la fjkafka keye' idlÉPd isÿ jqjo" PCR mÍlaIK isÿlrk ffjoH ridhkd.dr úoHd{ jD;a;slhska" Bg iyNd.s lrjd .kak iajNdjhla keye' wod< jD;a;Shfõ§ka iuÕ fyd| .kqfokqjla we;s lr .ekSu" ffjoH mßmd,khg .eg¨jla fj,d ;sfnk nj ;uhs fmfkkakg ;sfhkafka' ta ksid ridhkd.drfha ;shk we;a; m%Yakh fi!LH f,alïjrhd fyda weu;sjre fyda ckdêm;sjrhd yßhgu okafka keye' ta fjkqjg úúO úfYaI{ ffjoHjrekaf.a ikakdu wr., i|yd;a fkdyelshdjka jid .ekSu i|yd;a" jD;a;Sh l=yl nfõ ú,s jid .ekSu i|yd fi!LH wud;HdxYh ;=< úYd, mßmd,k bvla ,nd§ ;sfnkjd'


Odß;d fkdyelshdjg jvd mj;skafka mßmd,k fkdyelshdjla'''

fï jkúg fi!LH wud;HdxYh i;=j mj;sk ridhkd.drj, idudkH Odß;dj Èklg mÍlaIK 25000 l muK m%udKhla nj ;yjqre l< yelshs' fï jkúg" PCR kso¾Yl f.dv .id f.k we;s ridhkd.dr we;=¿ rcfha fndfyda ridhkd.drj, isÿl< yels Odß;dfjka wvl m%udKhla j;a ;ju wms isÿlrkafka keye' th" ridhkd.dr l<ukdlrK ÿ¾j,;djla'rù l=uqfoaYa

iNdm;s"

ffjoH ridhkd.dr úoHd{ jD;a;Shfõ§kaf.a úoaj;a ix.uh

;udrd m;srK