නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkakf;a fojeks ud;%dj ,ndfok ld,h È.= lf<d;a m%;sYla;sh jvd;a M,odhlhs


f,dal fi!LH ixúOdkh we;=¿ m¾fhaIlhka oeka lshk l;dj'''


fï jk úg rg ;=<§;a jd¾;d jqKq iuia; fldfrdakd frda.Skaf.a ixLHdj 70 000 blaujd .syska' 6000 lg jeä il%sh frda.Ska m%udKhla frday,aj, m%;sldr ,nd.kakd ;;a;ajhg m;afj,d'


i;H f;dr;=re t<shg fkd§fuka'''


i;H f;dr;=re iy ridhkd.drj,ska t<shg tk o;a; w;r fkd.e<mSula ;sfhkjd' ìï uÜgfï fi!LH jD;a;slhka oekqï fokjd" ta wh y÷kd.kakd ks, f;dr;=re ks, jYfhka m%ldY fkdjk nj' jix.; frda. wxYfha ld¾hNdrh ksjerÈ f;dr;=re rgg bÈßm;a lrk tl' ta;a tal tfyu fkdfjk fldg ck;d is;aj, iel ixld u;=fjkjd' tal jerÈhs' t;fldg wfma fi!LH moaO;sh flfrys ;sfnk ck;d úYajdih ke;sfjkjd' ienE wjodku ikaksfõokh fkdùu ;=< ck;dj frda.fhka wdrlaId ùu wvq fjkjd' tal f,dl= wjodkula'


fldúâ urK jeäùfï wjodkula'''

urK .ek wjOdkh fhduq lrkakg ´fk' iuia;hla úÈhg urK ixLHdfõ jeäùula olakg ,efnkjd' miq.sh ld,fha ojilg ;=kla y;rla jf.a jqKq urK wo jk úg 8-9 la olajd by< .syska' tal fyd| ;;a;ajhla fkfjhs' fmnrjdß udifha uq,a ojia lsysmh we;=<; muKla 50 lg jeä urK .Kkdjla jd¾;d jqKd' ta wkqj bÈß ld,h ;=< by< urK ixLHdjla wfmalaId lrkak fjkjd'


idudkHfhka frda.Ska .Kk jeäfjkak wr f.k ta jeäùu urKj,ska fmkajkak i;s follg jeä ld,hla .;fjkjd' fï isÿjk frda.Skaf.a jeäùfï ;;a;ajh;a tlal urK jeäùu m%ldYs; fjkak .kafk fmnrjdß wka;su i;sfha' ta wkqj oekg ;sfnk wkqudkj,g tyd .syska jeä urK m%;sY;hla fmnrjdß wjidkfha olskakg mq¿jka' fï ;;a;ajh .ek wjfndaOhla §,d" tkak;a jevms<sfj, ld¾hlaIu lsÍfuka muKhs fï urK m%udKh wvqlr .; yels jkafka'


me;sÍu niakdysfrka msg;g'''

fï jk úg frda.h me;sÍu niakdysßka msg;g me;sr f.dia we;s njla ;uhs fmkakqï lrkafka' miq.shodl jd¾;d jqKq urK kjfhka y;lau fld<U uy k.r iNdfjka msg' ta wkqj urK yhlau jd¾;d jqfKa niakdysr m<df;ka msg' fï miqìu;a tlal ;;a;ajh ne?reï ;eklg .uka lrñka ;sfnk nj fmakjd'


ta jf.au Bfha isÿjQ urKj,ska 5 lau jhi 70 g wvq urK' ta wkqj wjodkï ldKavfha jhi my<g .uka lsÍula fmkakqï lrk njla fmakjd' hï fyhlska jeäysá ck;dj w;rg fï ffjrih jHdma; jqfKd;a isÿjk urK ixLHdj ;j;a jeäfjkak mq¿jka'


läkï úh hq;= tkak;alrKh'''

fï ;;a;ajh j<lajd.kak jeäysá ck;djg tkak;a lsÍu jeo.;a' ud¾;= udifha uq, b|,d jeäysá whg tkak;a ,ndfokak mq¿jka fjhs lsh,d weue;sksh m%ldY lrkjd' ck;dj wdrlaIs; lrkak kï tkak;a ,nd §u läkñka l< hq;=hs' fudlo tkak;a ,nd ÿkakg miafi ffjrih YÍr.; jqK;a b;sß fjkafk fyïìßiaidjla leiaila ú;rhs' tfyu jqKdu widudkH ixl=,;d u;=fjkafk keye' ta lshkafk wmg fldúâ tlal Ôj;afjkak mq¿jka fjkjd' yenehs uQ,sl fi!LH yqremqreÿ wu;l lrkak kï neye'


tkak;a ud;%d w;r mr;rh'''

fï jk úg tkak;a ,nd§u m<uq ud;%dfjka miqj uilska fojk ud;%dj ,nd§ug wm ;SrKh lr ;sfnkafka' kuq;a f,dal fi!LH ixúOdkh we;=¿ m¾fhaIlhka fy<sorõ lrkafka" m<uq ud;%dfõ isg fojeks ud;%djg .;jk ld,h ;rula ÿriajk ;rug ,efnk m%;sYla;sh jvd M,odhl njhs' ta lshkafk jeä ld,hla /f|k fyd| m%;sYla;shla ,efnk njhs' ta wkqj m<uq ud;%dfõ isg i;s 12 l mr;rhla we;sj tkak; ,nd§fuka ,efnk wdrlaIdj jeähs lshk ldrKdj cd;Hka;rj ms<sf.k ;sfnkjd'


b;ska jeä wdrlaIdjla jeä msßilg ,nd fokjhs lshk ixl,amh u; wmg tkak; ,ndfokak;a mq¿jka' oekg udihla mr;rh we;sj ,nd§ug ;SrKh lr we;s tkakf;a mr;rh ;j Èla lrkjo keoao lshk tl ;dlaI‚l ;Skaÿjla' tl ud;%djla udfilska ,nd §u fjkqjg udi ;=klska ,nd § jeä msßilg tkak;a ,nd fokjdo tfyu;a ke;akï udfilska ,ndfokjdo lshk ldrKdj ms<sn|j ;Skaÿ ;SrK .ekSfï§ f,dalh ,nd we;s w;aoelSï mdol lr.kak wmg mq¿jka' flfia fj;;a wmg .e<fmk wdldrhg wjika ;SrK .; hq;=hs'ffjoH yß; w¨;af.a

ixialdrl" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh

;udrd m;srK