ඉවුම් පිහුම්

W¿`ÿ jfâwjYH øjH (

 • W¿`ÿ ^ wmsg wjYH m%udKfhka .kak ´k'&
 • mdkamsá ^ wms .;a W¿`ÿj, m%udKfhka yß wvla .kak ´k'&
 • fílsï mjqv¾
 • isyskaj ,shd.;a ÆKq
 • isyskaj ,shd.;a wuq ñßia
 • úh<s ñßia
 • lrmsxpd
 • ly l=vq iaj,amhla
 • .ïñßia l=vq iaj,amhla
 • ¨Kq l=vq iaj,amhla
 • fmd,a f;,a iaj,amhla
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau wms leue;s m%udKhla W¿`ÿ f.k fyd¢ka fidaod f.k bka miqj meh 6-7l ld,hla Èfha fmf.kakg ;eìh hq;=hs'bka miqj W¿ÿj, j;=r fyd¢ka fmrd úh<d miqj fyd¢ka íf,kav¾ fldg Ndckhlg oukak't;fldg ;uhs W¿`ÿ W¿`ÿ msá njg m;a fjkafka' oeka W`ÿ msá m%udKh fuka yß wvla W`ÿ msá ;sfnk Ndckhgu tl;= fldÜ ñks;a;= 5l ld,hla fyd¢ka w;ska ñY% lr.kak ´k' oeka Tn is;hs W`ÿ msáj,ska ú;rlau mdka msá ñY% fkdlr W`ÿ jfâ idod .kak neßo lsh,d'wms mdkamsá ñY% lrkafka W`ÿ msá muKla fhdodf.k ;s;a; rihla tkak n,k iïNdú;djh jeä ksid' oeka fï W`ÿ msá mdka msá ñY%Khg fílska mjqv¾ iaj,amhla tl;= lrf.k kej; fyd¢ka ñY% lr.kak' miqj wms fï ñY%Khg isyskaj lmd .;a wuq ñßia " ¨Kq" úh<s ñßia"lrmsxpd "ly l=vq".ïñßia iy ri wkqj ¨Kq tl;= lr.kak ´k' oekakï W¿`ÿ jfâ yok frims tfla f.dvla foaj,a lr,d bjrhs'oeka ;sfhkafka iqj`o yuk rij;au fldgi wms oeka W¿ÿ jfâ f;f,a neo .kakhs hkafka'f;,a nÿkla Wÿfkys ;nd .kak'bka miqj j;=frka w; fidaodf.k ñY%Kfhka fnda,hla yevhg fldgila lvd .kak'miqj tys ueog wfma uymg we.s,a, Wmldrfhka isÿrla idod .kak' Tkak oeka wms wfma W¿`–ÿ jfâ idodf.k wjika''oeka f.or yefudau tlal"wuq;a;ka iu. ri n,kakhs ;sfhkafka'W¿ÿ jfâ iu. lkak riu ri lÜg iïfnda,hla fyda Ñ,s fmaiaÜ tlla fyda idod f.k wmsg oeka ri úÈkak mq¿jka' tfykï Tn;a wou W¿`ÿ jfâ idokak''ieka oE f;a fõ, iu. f.or whg úfYaIfhka ms<s.kajkak mq¿jka'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d