ඉවුම් පිහුම්

w¾;dm,a mqäuwjYH øjH (

 • w¾;dm,a 450g la
 • lsß mhskaÜ 1$2 la
 • uqoaormam,ka 100g la
 • ls;=,a yl=re 450g la
 • ì;a;r 4la
 • jeks,d iaj,amhla
 • ng¾ iaj,amhla
 • idod .kakd wdldrh (

  w¾;dm,a fyd¢ka ;ïnd f.k fmd;= yer .kak' lsß Ndú;fha§ Tng ßis whqßka t<lsß"msálsß fyda fmd,a lsß Ndú;d lrkakg mq¿jka' ;ïnd .;a w, fyd¢ka fmdä lr.kak' ì;a;r iy yl=re fmdä lr.;a w¾;dm,a ñY%Khg tla lr.ksñka fyd¢ka .id .kak' miqj lsß tla lr.ksñka uqoaormam,ka iy jeks,d iu. kej; jrla fyd¢ka ñY%Kh .id .kak' oeka ng¾ .d .;a ;eáhlg ñY%Kh iSrejg oudf.k jdIamfhka ;ïnd .kak'rij;a w¾;dm,a mqäula Tng ,nd .kak túg yels fõú'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d