නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jÜglald mqäuwjYH øjH (

 • jÜglald 500g la
 • iSks 150g la
 • ud.ßka 100g la
 • ì;a;r 1la
 • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1la
 • lcq 100g la
 • f.da,avka isrma fïi ye¢ 1la
 • jeks,d f;a ye¢ 1$2la
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau lcq isyskaj lmd .; hq;=hs' jÜglald fmd;= bj;a fldg yqud,fhka fydÈka ;ïnd .kak' ì;a;rfha lyuoh nÿklg fjka lr .kak'ì;a;r iqÿ uoh fjk;a nÿklg fjka lr.kak' oeka iSks iy ud.ßka Ndckhlg oud fydÈka ñY% fldg fuhg ì;a;r ly uoho tla fldg fï ñY%Khgu f.da,avka isrma oud fyd¢ka ñY% lr.kak ´k' ì;a;r iqÿ uohg ¨Kq iaj,amhla tla fldg fmk ouk ;=re fyd¢ka .id .kak' .id .;a ì;a;r iqÿ uohg ;ïnd .;a jÜglald tla lrf.k fydÈka ñY% lr.kak' miqj fílska mjqv¾" lcq iy jeks,d tla lrñka fyd¢ka ñY% lr *erkayhsÜ wxYl 300l WIaK;ajfha úkdä 45la muK fíla lr.kak' wjidk jYfhka Tnf.a leue;a; wkqj liagâ fhdod f.k Tfí mqäfï ;j ;j;a ri jeâ lr.kak mq¿jka'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d