ඉවුම් පිහුම්

rg bÈ mqäuwjYH øjH (

 • rg bÈ .%Eï 50 la
 • iSks .%Eï 250 la
 • ì;a;r 5la
 • lsß fldamam 1la
 • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1$4la
 • msá .%Eï 250 la¬
 • idÈlald l=vq f;a yeÈ 1la
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau wms rgbÈj, weg bj;a lrf.k fydÈka msßisÿ lr.kak ´k'miqj rgbÈ isyskaj lmd .ekSu wjYHhs' oeka msáj,g fílska mjqv¾ tla fldg fmfkarhlska y,d .kak' iSks iy ì;a;r .id .kak' oeka lrkak ;sfhkafka .id .;a iSks ì;a;r ñY%Khg úáka úg msá ouñï kej; kej; fydÈka .id .ekSu' miqj lsß iy idÈlald tla fldg kej; .id .kak' Tkak oeka ng¾ .d .;a ;eálhlg uq,skau rg bÈ ;jrd ta u;g wfkla ñY%Kh iSrejg tla lr.kak ´k' oeka fï ñY%Kh f;,a lvodishlska fydÈka jid jdIamfhka ;ïnd .kak ´k' Tn leue;skï muKla lcq uo iaj,amhla Wäka bi .ekSug mq¿jka'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d