ඉවුම් පිහුම්

lerÜ mqäuwjYH øjH (

 • lerÜ fldamam 2la
 • ng¾ fïi yeÈ 1 1$2la
 • iSks 150g la
 • úh<s ñÈ iy lcq uo 25-30la
 • fodvï hqI fïi yeÈ 2la
 • ìialÜ l=vq fldamam 2la
 • ì;a;r 1la
 • fílska mjqv¾ iaj,amhla
 • tkid,a l=vq iaj,amhla
 • foys f,,s
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau lerÜ fyd¢ka fmd;= bj;a fldg msßisÿ lrf.k f.a%grhlska .id .kak ´k' oeka ì;a;rh fyd¢ka .id.kak' fydÈka .id.;a ì;a;rhg tkid,a l=vq ñY% lrñka kej; fyd¢ka .id .kak' bka miqj f.a%grfhka .id .;a lerÜ iy iSks " úh<s ñÈ " fodvï hqI " ìialÜ l=vq" fílska mjqv¾ " foys f,,s ì;a;r ñY%Khg tla lrñka fyd¢ka .id .kak' oeka ;sfhkafka ng¾ .d .;a ;eáhlg ñY%Kh tla fldg jKavqfõ fyd¢ka ;ïnd .kak'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d