ඉවුම් පිහුම්

wkakdis mqäuwjYH øjH (

 • wkakdis f.ä 1la
 • áka lsß 1la
 • fc,áka f;a yeÈ 2la
 • iSks 300 .%Eï la
 • jeks,d
 • lcq
 • úh<s ñÈ
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau wms wkakdis f.äh fmd;= yer msßisÿ j;=ßka fidaod f.k lene,sj,g lmd .kak ´k' oeka ákalsß n÷klg oudf.k thg j;=r áka folla tl;= fldg uola W÷fkys ;ndf.k WKq lr.kak ´k' miqj wms WKq lr.;a ñY%Kh ksfjkakg yeßh hq;=hs' wkakdis len,sj,g b;sß iSks tl;= lrf.k W÷fkys uo .skaof¾ WKq lr.kak ´k'fï ñY%Kh me‚ fõf.k tkfldg Wÿfkka bj;g .kak wu;l lrkak tmd' Tkak oeka fc,áka WKqj;=frka Èh lr,d ,efnk fc,áka ñY%Khg lsß tl;= lr,d wms ilid .;a wkakdis ñY%Khg oud fyd¢ka ñY% lr.kak ´k' wjidk jYfhka fydÈka ñY% lr.;a mqäï ñY%Kh n÷klg oud ta u;=msg lcq iy úh<s ñÈ oud YS;lrKfha ;nkak'rij;a wkakdis mqäula Tng ,efíú'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d