ඉවුම් පිහුම්

fpdl,Ü mqäka



wjYH øjH (

 • whsiska .%Eï 300
 • ud.ßka .%Eï 150
 • ì;a;r .%Eï 3
 • msá .%Eï 250
 • ákalsß .%Eï 150
 • Èh lr.;a fpdl,Ü .%Eï50
 • f.a%Ü lr.;a fpdl,Ü .%Eï 50
 • fldflda mjqv¾ .%Eï 25
 • l=vq lr.;a lcq .%Eï 125 ÿUqre mdg l,ßka f;a yeÈ 2

 • whsiska lr .ekSu i`oyd wjYH øjH (

 • whsiska iSks .%Eï 150-6
 • Èhlr.;a fpdl,Ü .%Eï 50
 • idod .kakd wdldrh (

  m<uqj whsiska iSks iy ud.ßka fydÈka .id .kak ´k' miqj thg ì;a;rh ne.ska ouñka fydÈka .id .kakd .uka u ákalsßo l%ul%ufhka tla lrñka .id .kak ´k' oeka thg Èhlr.;a fpdl,Üo tl;= lr.kak' msá "l=vq lr.;a lcq "fldflda mjqv¾ iy f.a%Ü lr.;a fpdl,Ü o fydÈka ñY% fldg wms l,ska idod .;a ñY%Khg tla lr.kak ´k' oeka fuhg ÿUqre mdg l,ßka tl;= lr.kak' fuu ñY%Kh ng¾ ;jrd .;a fílska g% tllg oud f.k 160° C l WIaK;ajhl úkdä 40-45l ld,hla mq¨iaid .kak ´k'oeka fmdarKqfjka ndf.k ksfjkakg yßkak' fuh whsiska lr .ekSu ioyd whsiska iSks iy j;=r ñY% lß iaj,amhla r;a lr.kak' oeka thg fpdl,Üo ñY% fldg n%jqkSia tl Wv ;jrd .kak'fuh >k jQ miq lE,s j,g lmd lEug .kak mq¿jka'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d