ඉවුම් පිහුම්

l¾â flalawjYH øjH (

 • úáka l%Sï ñ',s' 250
 • l¾â ñ',s'100
 • fgdmska *af,aj¾ ñ',s 15
 • fc,àka .%Eï 12

 • flala fíia'
 • udß ìialÜ .%Eï 100
 • weiag%d .%eï
 • whsiska Iq.¾ .%Eï 25
 • idod .kakd wdldrh (

  udß ìialÜ iaj,amh l=vq lr.kak' ^ie'hq'fmdä len<s b;sß jk fia l=vq lr.ekSu w;HjYH hs' & bkamiqj wms thg weiag%d iy whsiska Iq.¾ tl;= lr.ksñka fyd¢ka ñY% lr.kak ´k' oeka iqÿiq n`ÿkla f.k thg ìialÜ ñY%Kh tla fldg fyd¢ka ;o fldg miqj WKqj;=r iaj,amhla f.k fc,àka ál fyd¢ka ñY% lr.kak' bkamiqj úáka l%Sï n÷klg oud úkdä folla muK îÜ lr.kak' thg uqojmq lsß iy fgdmska maf,aj¾ 50 ml la tl;= fldg ;;amr 30la muK îÜ lr.kak' oeka fc,àka ñY%Kh thg oud yekaola wdOdrfhka l<jï lr.kak ´k'bkamiq fuu ñY%Kh wm l,ska idod.;a ìialÜ ñY%Kh oeuQ nÿkg oud th ms<sfj,lg iod .kak' wk;=rej th u;g wms l,ska b;=re lr.;a fgdmska maf,aj¾ tl fhdod th w,xldr lr.kak;a wmsg mq¿jka' oeka th mehla muK ld,hla YS;lrKfha ;nd.kak'Tkak oeka wms wfma l¾â flala tl idod f.k wjika'' msiaiq jefgk rila fmdâfvdkag fokak jf.au f.or wfkla Woúhg;a riu ri w;=remi f,i l¾â flala ms<s.kajkak

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d