ඉවුම් පිහුම්

fpdl,Ü udß ìialÜ mqäkawjYH øjH (

 • udß ìialÜ 02 fpdl,Ü udß .%E 500 "
 • whsiska Iq.¾ .%Eï 175"
 • ud.ßka .%Eï 90"
 • fpdl,Ü mjqv¾ .%Eï 25"
 • jeks,d tikaia "
 • f*%Ia ñ,ala ^ìialÜ fm`.ùug & "
 • f*%Ia ñ,ala ^fpdl,Ü Èh lsÍug &"
 • rï fyda n%ekaä ñ',s' 20"
 • l=lska.a fpdl,Ü .%Eï 100
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,ska u wm fpdl,Ü whsiska tl iod .kak ´k'' ^ud¾ðka whsiska Iq.¾ Ndú;d lrkak'& bka miq thg jeks,d iy rï fyda n%ekaä tlalr fydÈka ñY% lr .kak' oeka wms leu;s nÿkla f.k thg f;,a lvodishla oud udß ìialÜ lsß j, fmd`.jd tlg tlajk f,iska w;=rd.kak ´k' bkamiq th Wäka whsiska f,ah¾ tlla w;=rd .kak ´k' miqj th Wäka kej; ìialÜ lsß j, fmd`.jd whsiska f,ah¾ tl Wäka w;=rd .kak' wmsg leu;s wdldrhg leu;s f,ah¾ m%udKhla idod .kak mq¿jka' bkamiq wjidkhg oud we;s whsiska f,ah¾ tl u;ska fu,sgâ fpdl,Ü f,ah¾ tl oud .kak ´k' l=lska.a fpdl,Ü l=vd len,s j,g lmd th iaàï tlla wdOdrfhka r;alr Èh jQ miq thg f*%Ia ñ,ala wjYHh m%udKhg tla fldg fpdl,Ü f,ah¾ tl idod .kak ´k' th mehl muK ld,hla YS;lrKfha ;nd ms,s.kajkak'

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy


  yisks Okxc,d