ඉවුම් පිහුම්

Y%S ,xlka fiajß rhsia


wjYH øjH

  • lSß iïnd fyda ndiau;S yd,a .%Eï 500
  • lrouqx.= lr,a 6
  • l=re÷ fmd;= wÕ,a foll lE,a,la
  • fí,S*a tlla ^;sfhkjd kï&
  • n; msi .ekSug Ñlka iafgdla fyda iqma leghla Èh lr.;a j;=r
  • ¨Kq wjYH muKg
  • ly wjYH muKg
  • fpdma lr.;a ¿EKq lma 1$4
  • rïfm iaj,amhla
  • isyskaj lmd .eUqre f;f,a neo.;a Ækq" w, iaj,amhla
  • .eUqre f;f,a neo.;a lrmsxpd iaj,amhla
  • neo.;a lcq fyda rg lcq .%Eï 50
  • ;ïnd.;a .%Ska mSia
  • ng¾ fïi ye¢ 2la iy f;,a f;a yekaola
  • idok wdldrh

    Ñlka iafgdla tlalr n; fnß fkdjk fia msi .kak' ng¾ iy f;,a fjku Ndckhlg oud r;a fjkak ;shdf.k talg lrouqx.=" l=re÷" fí,S*a" rïfm" Ækqq" ly iy ¨Kq tl;= lrf.k f;ïmrdÿ lr.kak'iqj| tk ;rug f;ïmrdÿ jqKdg miafi msi.;a n;a wer wks;a fiaru tl;= lr, fyd¢ka ñY% lrf.k" wjidkhg n;a tl;= lrf.k l,jï lr.kak'

    moauisß ch,;a
    úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
    kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

    uOqNdIsŒ fndr¨f.dv