නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldia fld;a;=wjYH øjH

fyd¢ka ;ïnd .;a fnß fkdjQ fldia uÿ¿ 10
lerÜ .%Eï 100
,Slaia .%Eï 100
wuqñßia lr,a 4
rïfm lene,a,la
lrmsxpd b;s 01
ì;a;r 02
;,d .;a bÕ=re iqÿ Ækq
fïi ye¢ 02
wjYH ;rï f;,a
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 3
wjYH ;rï ¨Kq
ly l=vq iaj,amhla
lE,s ñßia fïi ye¢ 04


idod.kakd wdldrh

uq,skau n÷kla <sm ;nd f;,a odkak' th r;a jQ miqj thg ;,d .;a bÕ=re iqÿÆkq oud rkajka meye;s jQúg lmd .;a wuqñßia "lrmsxpd rïfm tl;= lrkak '.skaor wvqlr .kak 'oeka lE,s ñßia tl;= lr <sfma oe,a, wvqlr .kak 'isyskaj lmd .;a lerÜ tl;= lrkak' oeka ì;a;r folu tl;= lrkak' wjYH ;rï ¨Kq tl;=lr 'fï ish,a, fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq ;ïnd .;a fldia tl;= lrkak'fyd¢ka l,jï lrñka .ïñßia l=vq tl;= lrkak'fldia tl;= lr' úkdä y;lska muK <sm ksjdoud wka;sug lmd .;a ,Slaia tl;= lrkak'

fldia fld;a;= lkak .fï l%uhg W!reuia fydoao youq

wjYH øjH

wÕf,a m%udKhg len,slmd .;a W!reuia lsf,da 1
isyskaj ,shd .;a r;=Ækqq f.ä 07
f.drld lE,s 5
folg m<d.;a wuqñßia lr,a 4
lnf,a úkdä 5la neo' miqj wUrd .;a fmd,a fmaiaÜ fldamam 1$4
;,d.;a iqÿÆkq ìla 10 
'bÕ=re fm;s 5
;,d .;a f,dl= fiar nvhla
lrmsxpd b;s 03
neomq mfyal=vq fïiye¢ 3
;rula neo.;a ñßia l=vq fïiye¢ 02
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
úkdlsß f;a ye¢ 01
l=re÷ fmd;= lE,a,la
;,d .;a lr|uqx.= 5
lrdnqkeá 5
wjYH ;rï j;=r
moug ¨Kq


idod.kakd wdldrh

f,dl= ueá we;s,shla f.k 'thg lmd .;a W!reuia ál odkak 'uq,skau ñßia l=vq "neomq mfya l=vq ".ïñßia l=vq "¨Kq l=vq w;.d meh Nd.hla muK mfilska ;shd .kak' thg úkdlsß f;a yekao tl;= lrkak' miqj b;sß l<ukd ish,a, oud fyd¢ka iSika lr .kak' wk;=rej wjYH m%udKhg muKla j;=r odkak 'ish¨ l<ukd fyd¢ka ñY% lr u|.skafka fyd¢ka msiskak 'miqj .skaor wvqlr.kak 'fydoao f;,a mEfok f,i ;shkak 'meh Nd.hlg miqj foysweUq,a álla yd w¨;a lrmsxpd wyqrla oud 'jid ;nkak' by< oelajQ fldia fld;a;= iu. lEug .kak '


m%ùk iqmfõÈkS ( pdkaokS u,aldka;s

 iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr