නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;a fld;a;= wjYH øjH

l,ska msi .;a n;a yd,a lsf,da 01^fï i|yd b;sß jQ n;a jqjo .; yels fõ&^idudkH f,i wms .kak lerÜ ,Slaia fjkqjg wjYH t<j¿ f,iska ;re lmd .;a oU," Ækq fld<" ksú;s jeks t<j¿ j¾. fhdodf.k fï fld;a;= idod .; yels hs&
lmd .;a ;lald,s
ñßia l=vq
.ïñßia l=vq
;,d .;a bÕ=re
iqÿÆkq
 ì;a;r 02
fidahd fidaia  iuÕ ;lald,s fidaia álla
wjYH ;rï ¨Kq
f;,a fïi ye¢ 04
kejqï t<lsß fldamam 1$4


idod.kakd wdldrh

t<j¿ uq,skau wms .kakd ,o ish,a, fyd¢ka isyskaj lmd .kak n÷klg f;,a oud <sm ;nd r;a jQ miqj thgu ;,d .;a bÕ=re iqÿÆkq yd wfkl=;a øjH tl;= lrkak 'fyd¢ka nefok úg mfya j¾. ish,a, oud f;ïmrdÿ lrkak 'fï w;f¾ wjYH ;rï ¨Kql=vq odkak oeka l,ska msi .;a n;a tl;= lrkak' .id .;a ì;a;r fol yd .ïñßia l=vq tl;= lrkak '^ ,Slaia " lerÜ jeks t<j¿ fjkqjg ksú;s oU, jeks t<j,¿ tl;= lrkafka kï <sm ksjd tajdtl;= lrkak


n;a fld;a;= lEug jeõ ud¿ weUq,la

wjYH øjH

fyd¢ka w¿oud fidaod fldrfmd;= bj;alr .;a fldr<s ud¿ lsf,da 1^'lSmj;djlau fidaod ysi bj;alr lyl=vq ¨Kql=vq oud fidaod .kak '&
miqj lyl=vq f.drld lE,s lSmhla ¨Kql=vq f;a yekaola oud w;.d ;shkak r;Ækq f.ä 7
fldgq yevhg lmd.;a fyd¢ka bÿKq ;lald,s f.ä 02
issyskaj .dk ,o fmd,a fldamam 01
;,d.;a iqÿÆkq ìlaa04
;,d.;a bÕ=re lE,a,la
lyl=vq f;a ye¢$1$4
ñßia l=vq fïi ye¢ 4
fld;a;u,a,s l=vq f;a ye¢ 03
.ïñßia weg f;a ye`È 01
wnl=vq f;a ye¢ 3$4
lrmsxpd b;s 02
fyd¢ka WKqj;=r fhdod weg bj;a lr.;a ishU,d fmaiaÜ foysf.ähl muK .=,s 01
fmd,a f;,a fïi ye¢ 02
W¿yd,a f;a ye`È 1$2
ri wkqj ¨Kq
isyskaj ,shd.;a ñßia
úh<s lr,a 5


idod.kakd wdldrh

l,ska fidaod ly l=vq ¨Kq l=vq" f.drld " foysweUq,a oud iSika lr .;a ud¿" mfilska ;shkak' fmdä mSßishlg lyl=vq ñßia l=vq fld;a;u,a,s l=vq oud fmaiaÜ tl idod.kak '

oeka ;dÉÑhla <sm ;shkak '

fmd,af;,a fïiye¢ tlla oud r;a jQ miqj .dk ,o fmd,a iqÿÆkqq j,ska Nd.hla bÕ=rej,ska Nd.hla" ;,d.;a .ïñßia weg isyskaj ,shd.;a r;¨kq j,ska Nd.hla oud f;ïmrdÿ lrkak '

l+re .dñka fmd,a rkajka jk ;=rd nÈkak 'ñßia l=vq fld;a;u,a,s fmaiaÜ tl odkak 'th ;eïnqKq miqj <sfmka nd.kak'ál fõ,djla ;nd ksjqKQ miqj íf,kavrhl oud fyd¢ka fmaiaÜ tlla f,i wUrd .kak 'tho mfilska ;shkak ' oeka ueá we;s,shla <sm ;shkak 'fyd¢ka r;a jQúg Bg f;,a yekaola odkak 'wnweg álla oud mqmqrk úg lrmsxpd odkak 'miqj b;sß iqÿÆkq" r;= Ækq"bÕ=re oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lrkak 'fï ish,a, yd l,ska fmaiaÜ tl tl;= lrkak 'j;=r álla odkak 'u|.skafka ;ïnd .kak' 'wUrd .;a fmd,a fmaiaÜ tl Bg tl;= lrkak

fyd¢ka ñY% lr'lmd .;a ;lald,s oud <sfma oe,a, wvqlr.kak ' mshk jid msiskak '^'úkdä 10'& oeka f;ïmrdÿfõ f;,a fjkafõú '

oeka ishU,d fmaiaÜ tl yd j;=r fldamam folla odkak '¨Kql=vq o oud u|.skafka úkdä 7$8'Whd.kak 'fydoao kgjdf.k tkúg l,ska mfya we,aÆ^ iSika lr .;a &ud¿ ál oud mshk jid u|.skafka úkdä 7$8' Whd.kak ' oeka fjku ;dÉÑhla <sm ;shkak 'thgu fmd,af;,a yekaola oud r;a jQ úg ,shd.;a úh<sñßia yd lrmsxpd álla odkak 'f;ïmrdÿ jQ f;,a o iu. ud¿ lßhg odkak 'mshk jid <sfmka ndkak'úkdä oyhlska fuh lEu i|yd .kak '


m%ùk iqmfõÈkS ( pdkaokS u,aldka;s

 iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr