නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

b¢wdmam fld;a;=

wjYH øjH

len,s lmd.;a b¢ wdmam 20
f;,a fïi ye¢ 02
;,d .;a bÕ=re iqÿ¨kqq
fïi ye¢ 02
isyskaj lmd .;a wuqñßia
fïiye¢ 1 1$2
lrmsxpd wyqrla
isyskaj f.a%Ü lr.;a lerÜ .%Eï 80
isyskaj lmd .;a ,Slaia .%Eï 60
.ïñßia l=vq f;a ye`È 01
ñßia l=vq f;a ye`È 01
neomq ñßia l=vq f;a ye`È 01
ì;a;r 01
wjYH ;rï ¨Kq
fidahd fidaia fïi ye¢ 01
;lald,s fidaia fïi ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

uq,skau idiamdklg f;,a oud <sm ;shkak'th fyd¢ka r;a jQúg ;,d .;a bÕ=re" iqÿ¨kqq odkak nefok úg wksla øjH t<j¿ lerÜ uq,skau od,d ;=kmy j¾. ish,a, oud l<jï lrkak 'úkdä folla neo.;a úg mfya l=vq yd wjYH ;rï ¨Kq od,d lvd.;a b¢wdmam odkak 'fyd¢ka nefok úg fidaia j¾. folu od,d ì;a;rhla o tl;= lrkak 'oeka f.or ye¥ b¢wdmam fld;a;= ri n,kak mq¿jka 


b¢wdmam fld;a;= lEug Wïn,lv ñY% r;=Ækq w, neÿu

wjYH øjH

w¾;dm,a .%Eï 250
;rulg ;,d.;a r;=Ækq  f.ä 15
lrmsxpd b;s 02
Wïn,lv lE,s fïi ye¢ 02
folg m<d.;a wuqñßia lr,a 02
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
fmd,af;,a fïi ye¢ 01
lE,s ñßia f;a ye`È 02
ñßia l=vq f;a ye¢ 01
fmdä l=re÷fmd;= lE,a,la
wnweg f;a ye¢ 1$4
isyskaj ,shd.;a rïm lE,a,la
lr|uqx.= lr,a 02
foys nEhl weUq,a
ri wkqj ¨Kq
w, neÿu Wäka oeóug l;=reuqrex.d fld< álla


idod.kakd wdldrh

w, fmd;= msáka ;ïnd .kak 'miqj fmd;= yer wÕf,a muK lE,s lmd.kak ' lr|uqx.= "Wïn,lv l=re÷fmd;= "rïm fyd¢ka ;,d .kak '

fyd¢ka iSika jQ ;dÉÑhla f.k <sm ;nd f;,a odkak 'f;,a r;a jQ úg wn weg od,d mqmqrK úg r;=Ækqq oud úkdä ;=kla nÈkak 'Ækq rkajka mdgg yerekq miq ;,k ,o lr|uqx.= ñY%Kh odkak';;amr 30la muK nÈkak' iqj| tkúg lrmsxpd wuqñßia o tl;= lrkak' Bgu lyl=vq ñßia l=vq tl;= lr fyd¢ka l<jï lrkak '

oeka w, ál f.k lE,s ñßia "foys weUq,a "¨Kq l=vq "oud w;.d Ækq f;ïmrdÿjg odkak 'fyd¢ka l<jï lrkak '<sfma oe,a, wvq lrf.k úkdä 8 la'muK l<jï lrñka Whd.kak' f;,a oeuq ;dÉÑhla <sm;nd l;=reuqrex.d fld< ál neo w, neÿug Wäka byskak 'l,ska yod .;a b¢wdmam fld;a;= i`u. lEug .kak '


 m%ùk iqmfõÈkS ( pdkaokS u,aldka;s

 iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr