නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ ì;a;r neÿuwjYH øjH

ud¿ ì;a;r 4la 
¨Kq f;a ye¢ 1$2
.ïñßia f;a ye¢ 1$2
foys f.ä 1
fuu øjH oud fyd¢ka ud¿j iSika  lr.kak'
negrh idod .kakd wdldrh'
mdka msá .%Eï 100
fldaka msá .%Eï 50
isis,a c,h fldamam 1$3
ì;a;r 1
¨Kq f;a ye¢ 1$2
fnlska mjqv¾ .%Eï 8
fuu ish,a, tlg oud negrh idod.kak'


idod.kakd wdldrh

ud¿ ì;a;r /f.k tajd   mdka msá j, ojgd  .kak 'bka miqjh wms idod.;a   negrhg ud¿ ì;a;r  Ül oud fyd¢ka negrfha ;jrd .kak'bka miqj f;,a n÷kla <sm ;nd th fi,aishia wxYl 170 g r;ajk ;=re ;nd ud¿ ì;a;r  ál oud .kak'úkdä 8la muK fyd¢ka neo.kak'


m%ùk iQmfõ§ yIdka ,larejka

 Oïñl fyajdjiï