නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ìiafÜlawjYH øjH

ud¿ ì;a;r 8
^fldgq yevhg lmd.;a&fmdähg lmd.;a Ækq .%Eï 20
iqÿ Ækq .%Eï 10
bÕ=re .%Eï 5
rïfm
lrmsxp
úkdlsß ñ',S 20
l=re÷ fmd;a;la
lrdnq keÜ 2
tki,a lr,a 2
f,dl= Ækq 2 ^rjqï yevhg lmd.;a &
wuqñßia folg lmd.;a  lr,a 8
 ud¿ ñßia 2 ^rjqï yevhg lmd.;a&
wn l%Sï fïi ye`È 1
ly f;a ye¢ 1
¨Kq moug
f;,a fïi ye`È 3
.ïñßia fïi ye¢ 1


idod.kakd wdldrh

m<uqj n÷kla <sfma ;nd thg j;=r iaj,amhla oud ly" ¨Kq".ïñßia tl;= lr úkdä oyhla  muK  ;ïnd .kakbkamiq ;j;a n÷kla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud isyskaj  lmd .;a Ækq" iqÿ Ækq "bÕ=re,lrdnq keá" tkid,a" rïfm" lrmsxpd oud fyd¢ka l,jï lr.kak bkamiqj thg ly iaj,amhla" wn  l%Sï" úkdlsß oud fyd¢ka l,jï lr.kak bkamiqj wms lmd.;a Ækq wuqñßia" ud¿ ñßia  oud úkdähla muK l,jï lr.kak miqj thg ¨Kq" .ïñßia oud l,jï lr wjidkfha ;ïnd.;a ud¿ ì;a;r álo oud fyd¢ka l,jï lr  úkdähla muk ;nd ms<s.kajkak'


m%ùk iQmfõ§ yIdka ,larejka

 Oïñl fyajdjiï