නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fvj,a

wjYH øjH

iqoao lr .;a ud¿ ì;a;r 6la ^l=vdjg lmd.kak &
fmdähg lmd.;a ¨kQ .%Eï 20
bÕ=re .%Eï 5
iqÿ Ækq .%Eï 20
.ïñßia .%Eï 3
lE,s ñßia .%Eï 2
,Slaia iqÿ mdg lE,s .%Eï 30
fldgq yevhg lmd.;a
f,dl= Ækq .%Eï 40
fldgq yevhg lmd.;a   ;lald,s   .%Eï 50
wuqñßia lr,a 4
fidahd fidaia .%Eï 20
Thsiag¾ fidaia .%Eï 20
;lald,s fidaia .%Eï 30
iSks .%Eï 10
ri wkqj Ækq
fldaka msá .%Eï 20
rïfm" lrmsxpd


iod.kakd wlrh

ud¿ ì;a;r ál foys m,uqj' Ækq  .ïñßia oud fyd¢ka iSika lr.kak'th fldka msá ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'fojkqj n`ÿkla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud .kak'

r;a fjkakg yer rïfm lrmsxpd fmdähg lmd.;a Ækq 'iqÿÆkq 'bÕ=re rkajka  meyeh jk;=re lj,ï lr.kak bkamiq thg lE,s ñßia iaj,amhla oud.kak' bkamiqj ;lald,s fidaia" fidahd fidaia " Thsiag¾ fidaia 'iSks  oud lj,ï lr.kak'bkamiq thg f,dl=jg lmd.;a  Ækqq' ;lald,s iy wuqñßia' ,Slaia oud 'fyd¢ka lj,ï lr.kak wjidkfha neo.;a ud¿ ì;a;r  Ül oud fyd¢ka lj,ï lr.kak'


m%ùk iQmfõ§ yIdka ,larejka

Oïñl fyajdjiï