නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fiajß rhsiaieliSug .;jk ld,h úkdä 15 hs' msiSug .;jk ld,h úkdä 10 hs' y;r fofkl=g fuh m%udKj;a fjhs'

wjYH øjH

msi.;a n;a .%Eï 100
fpdma lr.;a Ækq f.ä 01
fpdma lr.;a iqÿ Ækq ìla 02
fiar lene,a,la
isyskaj ,shd .;a lerÜ .%Eï 60
isyskaj ,shd .;a ,Slaia .%Eï 50
Wïn,lv len,s fïi ye¢ 02
rïfma lene,a,la" lrmsxpd b;a;la
fldgq f,i lmd.;a
;lald,s ;rul f.ä 01
lE,s ñßia fïi ye¢ 01
f;,a fyda ud.ßka fïi ye¢ 03


idod.kakd wdldrh

Ndckhla <sm ;nd thg f;,a fyda ud.ßka oud r;ajk úg Bg fpdma lr.;a Ækq" iqÿ Ækq" fiar" rïfma" lrmsxpd wdÈh oud iqj| yuk ;=re f;ïmrdÿ lr.kak' wk;=rej thg lerÜ ,Slaia ;lald,s oud úkdähla muK f;ïmrdÿ lr.kak'

Bgu Wïn,lv len,s" lE,s ñßia o oud l,jï lr.kak 'thg uq,ska msi.;a n;a tl;= fldg ri moug ¨Kq oud fyd¢ka ñY% lr WKq WKqfõu Tfí wuq;a;kag ms<s.kajkak'


m%ùK iQmfõÈkS p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr