නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%Sï ú;a t.aieliSug .;jk ld,h úkdä 10 hs' msiSug .;jk ld,h úkdä 10 hs' fuh y;r fofkl=g m%udKj;a fjhs'

wjYH øjH

;ïnd fmdä lr .;a ì;a;r 04
ng¾ fyda ud.ßka .%Eï 20
fpdma lr.;a Ækq f.ä 1$2
fpdma lr.;a wuq ñßia lr,a 02
.ïñßia ri moug
ri moug ¨Kq
fgdaiaÜ lr .;a mdka fm;s lsysmhla


idod.kakd wdldrh

Ndckhla f.k thg ;ïnd.;a ì;a;r" fpdma lr.;a Ækq" wuqñßia" .ïñßia oud lj,ï lr .kak' ¨Kq yd úkdlsß lj,ï lr.kak' oeka fuu l%Sï ñY%Kh fgdaiaÜ lr.;a mdka u; ;jrd lEug .kak'


m%ùK iQmfõÈkS p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr