නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jÜglald f;,a oeuquieliSug .;jk ld,h úkdä 15 hs' msiSug .;jk ld,h úkdä 10 hs' fuh y;r fofkl=g m%udKj;a fjhs'

wjYH øjH

isyskaj ,shd.;a jÜglald .%Eï 150
isyska j ,shd .;a r;=Ækqq f.ä 10 fpdma lr .;a iqÿ Ækq ìla 02
isyskaj ,shd.;a wuQñßia lr,a01 Wïu,lv
len,s ñßia fïi ye¢ 01
rïfma lene,a,la" ri wkqj ¨Kq" lrmsxpd b;a;la


idod.kakd wdldrh

ueá j<|la <sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ 2 oud r;ajk úg Bg wn oud mqmqrjd .kak' Bgu isyskakj lmd .;a r;= Ækq" fpdma lr.;a iqÿ Ækq" rïfma" lrmsxpd" wuq ñßia oud f;ïmrdÿ lr.kak' wk;=rej isyskaj ,shd.;a jÜglald oud úkdä fol ;=kla muK f;ïmrdÿ lr.kak' oeka thg by; i|yka b;sß l<ukd ish,a, oud ñY%lr ri mou n,d <ssfmka nd.kak'


m%ùK iQmfõÈkS p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr