නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka fld;a;=wjYH øjH

fmdä len,sj,g lvd .;a mdka
;,d .;a bÕ=re iy iqÿ Ækq
ySkshg lmd .;a î Ækq f.ähla
wuq ñßia lr,a 03
ì;a;r 02
ySkshg ,shd.;a lrmsxpd fld<" lerÜ" ,Slaia" fndaxÑ wd§ Tn leu;s ´kEu t<j¿jla
l,ska Whd .;a uia fyda ud¿ fydÈ álla


idod.kakd wdldrh

mEka tllg f;,a álla od,d r;a fjkfldg bÕ=re" iqÿ Ækq od, ;rula nefok fldg rïfm" lrmsxpd" Ækq iy t<j¿ o tl;=lr fyd¢ka ñY% lrkak' th ;rula nefokúg ì;a;r tl;= lr fyd¢ka ñY% lrkak' bka miq ál fj,djlska mdka ál tl;= lr.kak' fyd¢ka ñY% lrk .uka uia fydÈ fyda ud¿ fydÈ ál ál tl;= lr .kak' ^wjYH kï lE,s;a tl;= lr .kak& mdka fmfÕkafk ke;s fjkak <sfmka ndkak'Tng wjYH mßÈ fuhg Öia" fidfiacia" fidaia wdÈh;a tl;= lr .kak mq¿jka'


iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa^mqoa& iud.u

Oññl fyajdjiï