ඉවුම් පිහුම්

wmaihsâ vjqka ula¨nd rhsia


wjYH øjH

 • ndiau;S fyda lSß iïnd yd,a .%Eï 500
 • lmd.;a Ñlka .%Eï 500
 • ;,d.;a iqÿ Ækqq ìla 3
 • fpdma lr.;a; Ækqq f.ä 2
 • fm;s lmd.;a jïngq f.ä 2
 • fm;s lmd.;a ;lald,s f.ä 2
 • fm;s lmd.;a w, f.ä 2
 • ólsß lma 1$2
 • l=re÷ l=vq f;a ye¢ 1$4
 • .rï uid,d f;a ye¢ 1 1$2
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1$4
 • ly iaj,amhla
 • ri wkqj ¨Kq
 • idok wdldrh

  Ñlka j,g ólsß" ¨Kq" ly" ñßia" iqÿ Ækq" ¿EKq" l=re÷" ly iy .rï uid,d tla lr ñY% lrf.k Ñlka jefyk .dKg j;=r tl;= lrf.k úkdä 20la uo.skafka msi.kak'ta w;r;=r jïngq" w, iy ;lald,s .eUqre f;f,a fjk fjku neof.k f;,a fífrkakg ;shd.kak'Ñlka lE,s ál muKla lßfhka msg;g f.k n; msi .ekSug iqÿiq Ndckhl wähg w;=rd .kak' talg Wäka neo.;a jïngq" w, iy ;lald,s fm;s w;=rd.kak' thg;a Wäka fidaod Èh fírd.;a yd,a ;Ügqjla w;=rd" b;sß jQ Ñlka lßh thg tl;= lr.kak' n; msi .ekSug wjYH ;rï c,h ñY% lr.kak'mshklska jid n; bfok ;=re úkdä 30la muK msi.kak' msiqK miq nkafoaishla u;g n; yrjd f.k ms<s.kajkak

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv