නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fn%â ie,âwjYH øjH

fgdaiaÜ lr lE,s lemQ mdka
;lald,s
Öia
lmd.;a i,do fld<
fldgq yevhg lmd.;a; w,s .eg fmar
iqÿ úkdlsß f;a yekaola
T,sõ f;,a fïi yekaola
iSks f;a ye¢ 1$2
foys hqI f;a ye¢ 1$2
ri wkqj ¨Kq iy .ïñßia l=vq


 idod.kakd wdldrh

fmdä fnda,a tllg úkdlsß" T,sõ f;,a" iSks" foys hqI" ¨Kq iy .ïñßia l=vq tl;= lrk fyd¢ka l,jï lr.kak'fldgq yevhg lmd.;a ;lald,s" Öia" lE,s" i,do fld<" fldgq lmd.;a; w,s .eg fmar fï ñY%Khg od, ñY% lr.kak' lEug .kak l,ska fyd¢ka fgdaiaÜ lr lE,s lmd.;a mdka ñY% lr.kak'

iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa^mqoa& iud.u

Oññl fyajdjiï