නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka mSidwjYH øjH

fm;s mdka wjYH muK
;lald,s fidaia
fmdähg lmd neo.;a fidfiacia
fmdähg lmd.;a ;lald,s" fn,a fmam¾ yd T,sõ
f.a%Ü lr.;a fudi/,a, Öia fyda Öia fm;s

 idod.kakd wdldrh

uq,skau mdka fm;s Wäka ;lald,s fidaia ;jrkak' bkamiq fidfiacia iy lmd.;a ;lald,s" fn,a fmm¾ yd T,sõ ñY% lr mdka fm;a; Wvg od.kak'

Wäka f.a%Ü lr.;a Öia fyda Öia fm;s oud fi,aishia wxYl 180 g r;a lr.;a; wjka tfla Öia ál Èhfjk ;=re úkdä 5 la muK fíla lr.kak'

tfyu;a ke;akï kkaiaála mEka tll fï mdka mSid ál ;sh, mshklska jy, uo .skaof¾ msi.kak'


iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa^mqoa& iud.u

Oññl fyajdjiï