නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka frda,aiawjYH øjH

jdáh bj;a lr.;a fm;s mdka
;Sre lmd.;a Öia
fidfiacia
ì;a;r idre
ìialÜ l=vq


idod.kakd wdldrh

m<uqj mdka fm;a; f.k th frda,^¾& tlla wdOdrfhka ;=kS lr.kak' bkamiqj tys tla fldklg Öia ;Srejla yd fidfiacia tlla ;nd frda,a lr.kak' ì;a;r idrej, .,ajd fldka fyd|ska w,jd.kak' bkamiq ì;a;r idre j, fmd.jd ìialÜ l=vq ;jr.kak' bkamiq th .eUqre f;f,a neo.kak'


iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa^mqoa& iud.u

Oññl fyajdjiï