නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

c¾uka w, i,dowjYH øjH

;ïnd fldgq yevhg lmd.;a w,^wjYH m%udKhg
fílka^wjYH m%udKhg&
l=vdjg lmd.;a Ækq^wjYH m%udKhg&
fpdma lr.;a mdia,s^wjYH m%udKhg&
¨Kq f;a yekaola
iSks fïi ye¢ 3
úkdlsß lma 1\4
.ïñßia l=vq
j;=r fïi ye¢ 2


idod.kakd wdldrh

f;,a iaj,amhla oud fílka ;Sre ál l%siams jk ;rug neof.k f;,a bj;a lr l=vd len,s j,g lvd.kak'ta f;,gu fldgq yevhg lmd.;a Ækq tla lr f;ïmrdÿ lr.kak' thg úkdlsß" j;=r" iSks" ¨Kq iy .ïñßia ñY% lr W;=rjd.kak'

miqj w, iy mdia,s tla lr fílka j,ska fldgila o oud ñY% lrf.k <sfmka bj;a lr.kak' ms<s.kajk úg b;sß fílka Wäka oud ms<s.kajkak'


iQmfõ§kSරිස්කා රාසික්
රෝයල් රොලිශ්(පුද්)සමාගම

Oïñl fyajdjiï