නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wejldfvda t.a ie,âwjYH øjH

w,s.egfmar f.ä 1
;ïnd.;a ì;a;r 5
fpdmalr.;a ¨kqq f.ä 1$2
fpdmalr.;a ¨kqq fld< fldamam 1$4
fpdmalr.;a ;lald,s f.ä 1$2
f,uka hqI fïi ye¢ 2
¨Kq yd .ïñßial=vq
f,da *eÜ ufhdaksia fïi ye¢ 2


idod.kakd wdldrh

ì;a;r ál fmdähg lmd.kak' thg w,s.egfmar fmdähg lmd tl;= lrkak' wk;=rej fpdmalr.;a ¨kqqq yd ¨kqq fld< ál od.kak' ;lald,s tl;= lr ri wkqj ¨Kq yd .ïñßial=vq o tl;= lrkak'wjidkfh f,uka hqI yd ufhdaksia oud fyd|ska l,jï lr .kak '


iQmfõ§kS රිස්කා රාසික්
රෝයල් රොලිශ්(පුද්)සමාගම

Oïñl fyajdjiï