නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lv, ñY% gQkd ud¿ ie,â

wjYH øjH

gQkd ud¿ .%Eï 100
 ;ïnd.;a lv, .%Eï 300
ksú;s lma 1
 T,sõ f.ä 10
 fpdma lr.;a fia,ß o`vq lene,a,la
 fmdähg lmd.;a ¨kqqq fld< iaj,amhla
 ¨Kq iaj,amhla
.ïñßia iaj,amhla
 foys hqI
lmd.;a fmdä ;lald,s f.ä 5la ^fpß fgdauefgda &


idod.kakd wdldrh

gQkd ud¿"lv,"ksú;s" fia,ß o`vq" ¨kqqq fld< fnda,a tllg oud ñY% lr.kak'miqj thg ¨Kq" ,ïñßia lmd.;a ;lald,s iu. foys hqI oud lj,ï lr .kak' Tng fuu ie,â tl T,sõ f;,a iu. ñY% lr.kak mq¿jka' ke;akï thg fuu âfriska tl idod.kak

 Dressing fnda,a tlla .kak thg T,sõ f;,a fïi yeÈ 3,foys hqI fïi yeÈ 2.fpdma lr.;a iq¥ ¨kqq ìla 1.ñßia l=vq f;a ye`È 1$2 f.k fï ish,a,u lj,ï lr.kak bkamiq ie,â tl iu. ñY% lr wdydrhg .kak'


iQmfõ§kS--රිස්කා රාසික්
රෝයල් රොලිශ්(පුද්)සමාගම

Oïñl fyajdjiï