නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqx weg riïwjYH øjH

uqx weg fldamam 1
j;=r fldamam 5
f;,a iaj,amhla 
wn "ly"r;= Ækq fm;s iaj,amhla 
bÿkq f,dl= ;lald,s f.ä 1
l=re`ÿ fmd;= lE,s 1
.ïñßia l=vq


idod.kakd wdldrh

uqx weg ;ïnd fmdä lr .kak' ;eïîfïÈ b;sß jq c,h;a WKq j;=r áll=;a oud ¨Kq moug oud mfil ;nkak' yÜáhlg f;,a oud f;ïmrdÿjg oud .kak' nefok úg ;lald,s".ïñßia l=vq tlalr " uqx weg ñY%Khg oud kej; WKq lr "foys hqI álla o oud ri n,d <sfmka ndkak'


m%ùK iQmfõ§ -iqñ;a rx.k
wr,sh - msÜgq.,

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr