නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t<j¿ i,dohlawjYH øjH

idudkH msms[a[d f.ä 1^iEfyk l=vd& m%udKhg l=Üá lmd.kak&
f.dajd .%Eï 250
^l=vd len,s lmd.kak&
rdnq w, 4^iEfyk l=vd len,s lmd.kak&
bÿkq ñßia lr,a 5
moug ¨Kq
;lald,s fidaia fïi ye`È 3
t<j¿ f;,a fïi ye`È 3


idod.kakd wdldrh

f;,a ;eáhlg oud r;afjk úg t<j¿"ñßia iy ¨kq tl;= lr fmr<ñka msi.kak' oeka ;lald,s fidaia o tl;= lr fyd`Èka lj,ï WKqfjka fïihg hjkak


m%ùK iQmfõ§  -  iqñ;a rx.k
wr,sh - msÜgq.,

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr