නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fidahdóÜ wÉpdrewjYH øjH

fidahd óÜ melÜ 1
r;= Ækq .%Eï' 200
wuq ñßia .%Eï 50
wUrd.;a wn f;a ye`È 2
úkdlsß fïi ye`È 2
fmd,alsß fïi ye`È 3
iSks f;a ye`È 2
;lald,s f.ä 1^y;rg m,d.kak&


idod.kakd wdldrh

fidahdóg Ndckhlg oud bg WKq j;=r j;alr ál fõ,djla ;nd ñßld .kak';eáhlg f;,a oud r;alr .kak thg fidahd oud fyd`Èka fmr<kak' r;=¨kq yd wuq ñßia o neo.kak' ;j;a n`ÿklg wn'úkdlsß"fmd,alsß"iSks"¨Kq" .ïñßia oud fmd,alsß o tl;= lr fydÈka ñY% lrkak' ógu fidahdóÜ"wuq ñßia iy r;=Ækq o ;lald,s o tl;= lr jrejla muK ;nd lEug .kak'


m%ùK iQmfõ§ -iqñ;a rx.k
wr,sh - msÜgq.,

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr