නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdf<dia lÜ,Ü  • wjYH øjH
 • ;rul f,dl= fmdf<dia f.ä 01
 • ^ lmd f.k lyl=vq ¨Kql=vq f.drld lE,s folla od, w;.d b¢wdmam iaÜurhl úkdä 20'la'oud ;ïnd f.k ksfjkak yßkak thska miqj fmdf<dia f¾Kq'.,jd.;a fldamam 03
  ;ïnd fmdä lr.;a w¾;dm,a 
  w, fldamam 1'2$1
  r;=Ækq fyda l=vd jg lmd .;a î¨kqq
  w`vq fldamam tlla
  isyskaj ,shd.;a wuqñßia lr,a 02
  isyskaj ;,d .;a bÕ=re f;a ye¢ 1$2
  .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1'1$2
  lyl=vq f;a ye¢ 1$2
  ;,d.;al=re| fmd;= iaj,amhla
  ;,d.;a tkai,a "lrdnqkeá o 4
  isyskaj ,shd.;a lrmsxpd b;s 02
  lE,s ñßia f;a ye¢ 01
  .eUqre f;f,a ne§ug wjYH ;rï fmd,af;,a '
  fyd¢ka fldgd y,d.;a ìialÜ l=vq fldamam 11$2
  fyd¢ka .id .;a ì;a;r 02
  mdkamsá fïi ye¢ 02
  moug ¨Kq
  foysnEhl weUq,a

 • idod.kakd wdldrh
 • uq,skau ;dÉÑh <sfma ;shd fmd,af;,a fïi ye¢ tlla odkak 'f;,a r;a jQ úg lrmsxpd 'wuqñßia ,shd.;a Ækq 'fiar bÕ=re oud úkdähla nÈkak' l=vq lr.;a lrdnqkeá tkai,a ñY%Kh oud ;;amr 30 la muK nÈkak 'oeka lyl=vq lE,s ñßia fï f;ïmrdÿjg oud ;j ;j;a 30la muK nÈkak 'f;ïmrdÿj iqj| toa§ isyskaj lvd.;a fmdf<dia f¾Kq ál odkak 'fmdä lr.;a w, ál oud fydog l,jï lrkak ^;,mhla lrkak tmd &oeka .ïñßia l=vq ¨Kql=vq tl;= lrkak ';j;a úkdä folla f;ïmrdÿ lr'<sfmka nd.kak' foysweUq,a oud fyd¢ka l,jï lrkak' oeka fï ñY%Kh ál ál f.k f,dl= foysf.ähl ;rï .=,s yokak ' th w,a, ueÈka ;sh, álla me;,s lrkak túg ,iaik lÜ,Ü tlla ,efí oeka ta ñY%Kh bjr fjk;=re lÜ,Ü leu;s yevhlg idod.kak tajd wêYS;lrKfha úkdä 5la'muK ;shkak ' tfia ;sìh§ ì;a;r folla f.k fyd¢ka .id mdkamsá oud neg¾ tl idod.kak 'fjk;a lvodishla f.k thgu ìialÜ l=vq y,d.kak oeka lÜ,Ü .=,s tlsfkl f.k uq,skau ì;a;r idre'ñY%Kh ;jrdf.k miqj ìialÜ l=vq ojgd wdjrKh 
 • idod.kak 'oeka f,dl= ;dÉÑhla f.k fmd,af;,a oud <ssfma ;nd fyd¢ka f;,a r;a jQ úg lÜ,Ü oud nÈkak '^f;,a fyd¢ka r;a ù kgk;=re isg lÜ,Ü nÈkak' lÜ,Ü ke;s kï bysfrkj &

 • m%ùk iQmfõ§k pdkaokS u,aldka;s
 • iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr