ඉවුම් පිහුම්

lsÑä rhsia


wjYH øjH

 • yd,a lma 2
 • mßmamq lma 1
 • ySkshg lmd.;a lerÜ" fndaxÑ" f.dajd wjYH muKg
 • lmd.;a Ækqq f.ähla
 • ;,d.;a iqÿ¿EKq
 • rïfm" lrmsxpd wjYH muKg
 • iQÿre f;a ye¢ 1$2
 • wn f;a ye¢ 1$4
 • lrouqx.= lr,a 4"5
 • lrdnq keá 6
 • fí,S*a tlla ^wjYHu kE&
 • .rï uid,d f;a ye¢ 1$2
 • ly iaj,amhla
 • lmd.;a úh,s ñßia lr,a ;=kla
 • ri wkqj ¨Kq
 • .S fyda f;,a iaj,amhla
 • idok wdldrh

  yd,a iy mßmamq fjk fjku fyda tlg fyd¢ka fidaodf.k tl Ndcfkalg od, l,jï lr.kak' idudkHfhka n; bfokak wjYH .dKgu j;=r ;sh, ¨Kq fmdâvla tl;= lrka n; msi.kak'fjku Ndcfkal f;,a fyda .S álla r;a fjkak ;sh, talg wn weg ál tl;= lrka mqmqrkfldgu úh,s ñßia" iQÿre" lrouqx.=" lrdnqkeá" fí,S*a" Ækqq iy rïfm lrmsxpd tl;= lr.kak'iqj| tk .dKg f;ïmrdÿ fjkfldg talg iqÿÆkqq iy lmd.;a t<j¿ ál tl;= lr.kak' fïlgu .rï uid,d iy ly tl;= lrka t<j¿ ál tlal ri wkqj ¨Kq fmdâvla tl;= lrf.k f;ïmrdÿ lr.kak'wjidkhg msi.;a n;a iy mßmamq ñY%Kh tl;= lrf.k l,jï lr.kak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv