නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ye,mwjYH øjH

fyd¢ka fldgd .;a l=rlalka msá .%Eï 500
mdkamsá .%Eï 200
fmd,a f.ä ^ .d.;a& 1 1$2
fmd,a me‚s fldamam 02^iSks .%Eï 300'&
tkai,a" l=re÷fmd;== lrdnqkeá l=vq iaj,amhla
wjYH ;rï ¨Kq
lekao fld< 25
wjYH ;rï j;=r


idod.kakd wdldrh

uq,skau fmd,a álla .df.k me‚ fyda iSks WKqlr me‚sfmd,a ñY%Kh idod.kak thgu tkai,a l=vq ¨Kql=vq wjYH ;rï odkak' l=rlalka msá yd mdkamsá tl;= lr'j;=r oud fyd¢ka wkd.kak 

lekao fld< tlsfkl f.k fmd,af;,a álla ;jrdf.k ye,m msá ñY%Kfhka m%udKj;a ;rï ;ndf.k fyd¢ka ;=kS lrkak 

ueÈka meks fmd,a ;=kS lrkak 'oeka lekao fld<h folg kjkak '^fï l%uh ol=Kq m,df;a ye,m idod.kakd wdldrhhs '& fyd¢ka jid .;a ye,m iaàurfha ;ïnd .kak '


m%ùk iQmfõ§kS - pdkaokS u,aldka;s

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr